Webinar: Jak skutecznie promować się w Chinach? Klucz do sukcesu na przykładzie IKEA China.

Pol­skie Cen­trum Stu­diów nad Pra­wem i Gospo­dar­ką Chin wspól­nie z Pol­sko-Chiń­ską Radą Biz­ne­su zapra­sza­ją na wyda­rze­nie onli­ne zaty­tu­ło­wa­ne “Jak sku­tecz­nie pro­mo­wać się w Chi­nach? Klucz do suk­ce­su na przy­kła­dzie IKEA Chi­na”. Będzie to już dru­gie spo­tka­nie z Pola­ka­mi z chiń­skie­go zespo­łu IKEA.

Tym razem w roli pre­le­gent­ki wystą­pi Pani Karo­li­na Horosz­czak, VP Com­mu­ni­ca­tion and Public Affa­irs IKEA Gro­up Chi­na, któ­ra podzie­li się z uczest­ni­ka­mi wie­dzą z zakre­su public rela­tions i komu­ni­ka­cji kor­po­ra­cyj­nej oraz przed­sta­wi swo­je boga­te doświad­cze­nie naby­te w trak­cie ponad 14 lat pra­cy w struk­tu­rach słyn­nej szwedz­kiej fir­my (naj­pierw w Pol­sce, a następ­nie w Chinach).

 Agen­da webi­na­rium skła­dać się będzie z nastę­pu­ją­cych punktów:

  1. Spe­cy­fi­ka chiń­skie­go konsumenta.
  2. Glo­bal­na stra­te­gia ryn­ko­wa IKEI z chiń­ską charakterystyką.
  3. Jak uda­ło się prze­kuć popeł­nia­ne błę­dy w suk­ces rynkowy?
  4. Wyko­rzy­sta­nie mediów spo­łecz­no­ścio­wych w kam­pa­nii PR i komu­ni­ka­cji wewnętrznej.
  5. Jak efek­tyw­nie pra­co­wać z mediami?

Spo­tka­nie odbę­dzie się 19 stycz­nia o godz. 11:00 (cza­su pol­skie­go). Będzie trans­mi­to­wa­ne na żywo na plat­for­mie YouTu­be oraz na Face­bo­oku. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją moż­li­wość zada­wa­nia pytań w komen­ta­rzach. Link do spo­tka­nia opu­bli­ku­je­my wkrót­ce na stro­nie Face­bo­ok wyda­rze­nia oraz wyśle­my e‑mailowo do wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych osób.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udziału!

Przewiń do góry