Konferencja CHINA HUBEIPOLAND MEDIA COOPERATION

W dniu 26.05 2017 r. współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy Kon­fe­ren­cję CHINA HUBEI — POLAND MEDIA COOPERATION. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 70 przed­sta­wi­cie­li mediów, grup wydaw­ni­czych oraz wytwór­ni fil­mo­wych z pro­win­cji Hubei. Z pol­skiej stro­ny gości­li­śmy kil­ka­dzie­siąt osób repre­zen­tu­ją­cych m.in. TVP i Pol­skie Radio. W trak­cie spo­tka­nia doszło do pod­pi­sa­nia MoU pomię­dzy Tele­wi­zją Pol­ską S.A. i Hubei Media Gro­up, jed­nej z naj­więk­szych grup medial­nych w Chinach.

Przewiń do góry