Konferencja "Jak Chiny zmienią świat?"

Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Wice­pre­zes PChRB wziął udział w jed­nym z pane­li 25 kon­fe­ren­cji Cen­trum Trans­for­ma­cji, Inte­gra­cji i Glo­ba­li­za­cji TIGER na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go pod tytu­łem "Jak Chi­ny zmie­nią świat?"

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Rek­tor ALK Prof. Witold T. Bie­lec­ki, następ­nie głos zabrał J.E. Amba­sa­dor Chin w Pol­sce LIU Guangyuan.

Kon­fe­ren­cja skła­da­ła się z trzech mery­to­rycz­nych czę­ści, pane­lu: amba­sa­do­rów, uczo­nych i biz­ne­su. Całość dys­ku­sji mode­ro­wał prof. Grze­gorz W. Kołodko.

 

Przewiń do góry