IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Sza­now­ni Państwo,

w imie­niu orga­ni­za­to­rów IFS Offi­ce Cen­tral & Eastern Euro­pe, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji logi­stycz­nej CSCMP oraz Biu­ra Pro­mo­cji Jako­ści mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa na IV edy­cję Kon­gre­su Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści „Jakość i bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści oraz wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań źró­dłem suk­ce­su w biz­ne­sie.” Kon­gres odbę­dzie się 11 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Polin w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w War­sza­wie. Wyda­rze­nie sta­no­wi plat­for­mę wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści, nowych tech­no­lo­gii, dostę­pu do ryn­ku, bez­pie­czeń­stwa biz­ne­su oraz glo­bal­nej logistyki.

Zapro­sze­nie oraz pro­gram Kon­gre­su do pobra­nia TUTAJ
Aby wziąć udział w wyda­rze­niu nale­ży doko­nać reje­stra­cji TUTAJ

W ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych Kon­gre­so­wi w Foy­er Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne­go odbę­dzie się wysta­wa inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów, opa­ko­wań i roz­wią­zań logi­stycz­nych. Celem wysta­wy jest zapo­zna­nie uczest­ni­ków Kon­gre­su z osią­gnię­cia­mi poszcze­gól­nych wystaw­ców. Uczest­ni­ka­mi Kon­gre­su będą m.in. przed­sta­wi­cie­le pra­sy facho­wej, przed­sta­wi­cie­le pro­du­cen­tów pro­duk­tów spo­żyw­czych, sie­ci han­dlo­wych, firm han­dlo­wych i logi­stycz­nych, któ­rzy mogą być zain­te­re­so­wa­ni pro­duk­ta­mi pre­zen­to­wa­ny­mi na wystawie.

Aby zostać wystaw­cą nale­ży wypeł­nić FORMULARZ

W reali­za­cję IV Kon­gre­su Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści wkła­da­my wła­sne siły i środ­ki, lecz ze wzglę­du na ska­lę wyda­rze­nia liczy­my na Pań­stwa wspar­cie, wie­rząc, że oprócz satys­fak­cji będzie to rów­nież wspa­nia­ła pro­mo­cja i rekla­ma Pań­stwa fir­my czy produktu.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość zosta­nia spon­so­rem: PAKIETY SPONSORSKIE.
Aby zostać spon­so­rem wyda­rze­nia klik­nij TUTAJ

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­gre­su i wysta­wy udziela:
Alek­san­dra Tokarz, IFS Cen­tral & Eastern Euro­pe Offi­ce, ul. Ser­wi­tu­ty 25, 02–233 Warszawa
Tel. 722 222 928; e‑mail: ifs-poland@ifs-certification.com

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ KONGRESU
http://foodcongress.org/

Przewiń do góry