Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ne sta­że oraz nagro­da rze­czo­wa — lap­top — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa, Pozna­nia i War­sza­wy. 29 stycz­nia 2019 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców trze­ciej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. 

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, we współ­pra­cy z Bank of Chi­na, HSBC Bank Pol­ska, Haitong Bank oraz wspar­ciem i patro­na­tem Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał CHINY to LUBIĘ.

Do kon­kur­su zgło­szo­no sie­dem­na­ście prac z pol­skich i chiń­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su były na wyrów­na­nym, wyso­kim pozio­mie merytorycznym.

Kapi­tu­łę Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą two­rzy­li przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go, Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie i Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W Kapi­tu­le zasie­dli Jacek Bart­kie­wicz — czło­nek Zarzą­du NBP, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki — Wice­pre­zes PChRB, prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski — Wydział Zarzą­dza­nia UG, Juliusz Szym­czak-Gał­kow­ski — Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MNiSW oraz prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska – Dyrek­tor Insty­tu­tu Ban­ko­wo­ści SGH.

Celem przy­świe­ca­ją­cym ini­cja­to­rom i part­ne­rom Kon­kur­su jest kre­owa­nie przy­szłych lide­rów i eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Trze­cia edy­cja Kon­kur­su ponow­nie dowio­dła traf­no­ści tej idei. Zachę­ca­my zatem kolej­ny rocz­nik stu­den­tów do uczest­nic­twa w Kon­kur­sie w następ­nym roku.

Nagro­dy lau­re­atom kon­kur­su wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le PChRB oraz spon­so­rów Konkursu.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom Kon­kur­su uświet­ni­ło nowo­rocz­ne prze­mó­wie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. LIU Guan­gy­uan, wystą­pie­nie gościa spe­cjal­ne­go, pana Jochu­ma Haak­my, pre­ze­sa EU-Chi­na Busi­ness Asso­cia­tion oraz Nether­lands-Chi­na Busi­ness Coun­cil, na temat „Spór han­dlo­wy pomię­dzy Chi­na­mi a USA i jego kon­se­kwen­cje dla Euro­py. Szan­se i wyzwa­nia dla SME”. Ponad­to w pro­gra­mie zna­la­zło się prze­mó­wie­nie wice­pre­ze­sa Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su pana Jac­ka Bocz­ka oraz pre­zen­ta­cje nowych człon­ków Rady: EY Pol­ska i Bank of China.

Lau­re­ata­mi III edy­cji kon­kur­su zostali:

MIEJSCE

Alek­san­dra Leh­mann za pra­cę pt. Rynek dóbr luk­su­so­wych w Chi­nach. Czyn­ni­ki suk­ce­su zachod­nich marek, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr hab. Ewy Trojnar

[pobierz pdf]

Nagro­dę głów­ną w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium na dowol­nie wybra­nej chiń­skiej uczel­ni wyż­szej wrę­czył J.E LIU Guan­gy­uan, Amba­sa­dor Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Alek­san­dra Leh­mann ukoń­czy­ła stu­dia I stop­nia na kie­run­ku Dzien­ni­kar­stwo i Komu­ni­ka­cja Spo­łecz­na, na Wydzia­le Zarzą­dza­nia i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, stu­dia I i II stop­nia na kie­run­ku Stu­dia dale­ko­wschod­nie, I oraz II stop­nia na Wydzia­le Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych i Poli­tycz­nych Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a tak­że stu­dia II stop­nia na kie­run­ku Orga­ni­za­cja pro­duk­cji fil­mo­wej i tele­wi­zyj­nej na Wydzia­le Radia i Tele­wi­zji im. K. Kie­ślow­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. W swo­im dorob­ku zawo­do­wym posia­da licz­ne doświad­cze­nia w pra­cy zwią­za­nej z dzien­ni­kar­stwem, a tak­że przy orga­ni­za­cji wyda­rzeń arty­stycz­nych dla JVS Group/Live Nation oraz Even­to­ry. Obec­nie pra­cu­je jako Mar­ke­ting Ope­ra­tion Spe­cia­list w Huawei Polska. 

II MIEJSCE

Joan­na Nowot­na za pra­cę pt. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne w Chi­nach: tło histo­rycz­ne, stan obec­ny i per­spek­ty­wy roz­wo­ju, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. Kami­la Burkiewicza

[pobierz pdf]

Nagro­dę za II miej­sce w posta­ci zapro­sze­nia na staż w pol­skim oddzia­le Bank of Chi­na wrę­czył Bar­tosz Koma­sa, Head of Cor­po­ra­te Rela­tions, Bank of Chi­na (Luxem­bo­urg) S.A. Oddział w Polsce.

Joan­na Nowot­na ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu na kie­run­ku Filo­lo­gia, spe­cjal­ność Sino­lo­gia. Obec­nie kon­ty­nu­uje stu­dia magi­ster­skie na tej samej spe­cjal­no­ści oraz jed­no­cze­śnie reali­zu­je pro­gram stu­diów pody­plo­mo­wych Scho­ol of Law and Eco­no­my of Chi­na na Wydzia­le Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. W latach 2017–2018 pani Joan­na spę­dzi­ła pół roku na Pekiń­skim Uni­wer­sy­te­cie Języ­ków Obcych jako sty­pen­dyst­ka Insty­tu­tu Kon­fu­cju­sza, z któ­rym tak­że współ­pra­co­wa­ła. Posia­da doświad­cze­nie w han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wym, a tak­że w wyko­ny­wa­niu tłu­ma­czeń pol­sko-chiń­skich oraz jako lek­tor­ka języ­ka chińskiego.

III MIEJSCE

Maria Pająk za pra­cę pt. Chiń­ska eks­pan­sja gospo­dar­czo-poli­tycz­na na tra­sie Mor­skie­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. Rafa­ła Kwiecińskiego.

[pobierz pdf]

Nagro­dę rze­czo­wą za III miej­sce – lap­top – wrę­czy­ła Rachel Wang, dyrek­tor „CEE-Chi­na Desk” w HSBC Bank Pol­ska S.A.

Maria Pająk ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie na kie­run­ku: Stu­dia dale­ko­wschod­nie, moduł: Chi­ny w Insty­tu­cie Bli­skie­go i Dale­kie­go Wscho­du na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie. Obec­nie kon­ty­nu­uje ten sam kie­ru­nek na stu­diach magi­ster­skich, któ­re łączy ze stu­dia­mi magi­ster­ski­mi ze sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, rów­nież na UJ. Przez trzy lata współ­pra­co­wa­ła z Insty­tu­tem Kon­fu­cju­sza obec­nie zaś pra­cu­je jako kore­pe­ty­tor z języ­ka chiń­skie­go oraz prze­wod­nik po Kra­ko­wie w języ­ku angielskim.

WYRÓŻNIENIE

Adam Ser­wat­ka za pra­cę pt. Sek­tor ban­ko­wy w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej — histo­ria prze­mian i współ­cze­sna spe­cy­fi­ka, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłowskiego.

[pobierz pdf]

Nagro­dę (zapro­sze­nie na staż w Haitong Bank) wrę­czył Ryszard Her­ma­now­ski – Exe­cu­ti­ve Direc­tor, Senior Ban­ker w Haitong Bank S.A., oddział w Polsce.

Adam Ser­wat­ka ukoń­czył stu­dia licen­cjac­kie w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie na kie­run­ku finan­se i rachun­ko­wość. Otrzy­mał tak­że pół­rocz­ne sty­pen­dium rzą­du chiń­skie­go na Fudan Uni­ver­si­ty w Szan­gha­ju na kie­run­ku World Eco­no­my. W cza­sie stu­diów zaan­ga­żo­wa­ny był lub współ­two­rzył orga­ni­za­cje i pro­jek­ty stu­denc­kie: Stu­dents’ Busi­ness Club, kon­fe­ren­cję ‘Let’s Start Up!’ oraz Austrian Eco­no­mics Stu­dents’ Club. Obec­nie pra­cu­je jako ana­li­tyk w Azi­mu­tus Associates.

Wszyst­kim lau­re­atom ser­decz­nie gratulujemy!

Patro­ni honorowi:

Patron medial­ny:

Przewiń do góry