Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin.

Lau­re­ata­mi II edy­cji kon­kur­su zostali:

MIEJSCE

Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka.

II MIEJSCE

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Nowa podróż na Zachód: Bada­nie poten­cja­łu han­dlo­we­go mię­dzy Chi­na­mi i Pol­ską w epo­ce Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną w Shan­ghai Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. Wang Hong.

III MIEJSCE

Nata­lia Ojczyk za pra­cę pt. Stre­fy eko­no­micz­ne w Chi­nach na przy­kła­dzie Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej Shen­zen oraz Szan­ghaj­skiej Pilo­ta­żo­wej Stre­fy Wol­ne­go Han­dlu, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. Rafa­ła Kwiecińskiego.

WYRÓŻNIENIE

Karol Dudek za pra­cę pt. Rynek kapi­ta­ło­wy w Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej na przy­kła­dzie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w Hong­kon­gu, Shen­zhen i Szan­gha­ju, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr Olgi Mikołajczyk.

Przewiń do góry