Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. 

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, we współ­pra­cy z HSBC Bank Pol­ski, Haitong Bank oraz wspar­ciem i patro­na­tem Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go i Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Uro­czy­stość uświet­ni­ły wystą­pie­nia gości spe­cjal­nych oraz człon­ków Rady. Nagro­dy wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów i patro­nów kon­kur­su. Ponad­to w pro­gra­mie spo­tka­nia zna­la­zło się pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Rady w 2017 roku, wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Xu Jian, wystą­pie­nie Łuka­sza Pora­żyń­skie­go, Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej w Mini­ster­stwie Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii n.t. Poli­ty­ki eks­pan­sji zagra­nicz­nej pol­skich przed­się­biorstw reali­zo­wa­nej przez Rząd RP oraz pre­zen­ta­cje trzech spo­śród nowych człon­ków PChRB: Haitong Bank, Mazur­kas Tra­vel i VMIX.

Do kon­kur­su zgło­szo­no kil­ka­na­ście prac z pol­skich i chiń­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su były na wyrów­na­nym i wyso­kim pozio­mie mery­to­rycz­nym. Widać było w tych pra­cach pasję i zaangażowanie.

Kapi­tu­łę Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą two­rzy­li przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go, Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie i Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W Kapi­tu­le zasie­dli Jacek Bart­kie­wicz — czło­nek Zarzą­du NBP, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki — Wice­pre­zes PChRB, prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski — Wydział Zarzą­dza­nia UG, Juliusz Szym­czak-Gał­kow­ski — Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MNiSW oraz prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska – Dyrek­tor Insty­tu­tu Ban­ko­wo­ści SGH.

Patro­nat hono­ro­wy nad Kon­kur­sem obję­ło Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał CHINY TO LUBIĘ!

Celem przy­świe­ca­ją­cym ini­cja­to­rom i part­ne­rom dru­giej kon­kur­su było kre­owa­nie przy­szłych lide­rów i eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i Chinami.

Dru­ga edy­cja Kon­kur­su dowio­dła traf­no­ści tej idei. Orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją zatem kolej­ny rocz­nik stu­den­tów do uczest­nic­twa w Kon­kur­sie w następ­nym roku.

Laureatami II edycji konkursu zostali:

 MIEJSCE

Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka.
Nagro­dę (sty­pen­dium na wybra­nej uczel­ni w ChRL) wrę­czył Amba­sa­dor ChRL w Pol­sce J.E. Xu Jian.

Agniesz­ka Chy­tła ukoń­czy­ła Poli­tech­ni­kę Rze­szow­ską im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza na kie­run­ku zarzą­dza­nie ze spe­cja­li­za­cją: rachun­ko­wość w zarzą­dza­niu finan­sa­mi przed­się­biorstw. Obec­nie stu­diu­je pody­plo­mo­wo na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim kie­ru­nek: współ­cze­sne Chi­ny – poli­ty­ka, spo­łe­czeń­stwo, gospodarka.

Była dwu­krot­ną sty­pen­dyst­ką Huázhōng Uni­ver­si­ty of Scien­ce and Tech­no­lo­gy w chiń­skim Wŭhàn. Stu­dio­wa­ła tam Język chiń­ski i zarzą­dza­nie przedsiębiorstwem.

 

II MIEJSCE

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Nowa podróż na Zachód: Bada­nie poten­cja­łu han­dlo­we­go mię­dzy Chi­na­mi i Pol­ską w epo­ce Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną w Shan­ghai Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. Wang Hong.

Miko­łaj Woź­niak ukoń­czył Wydział Eko­no­mii na Shan­ghai Uni­ver­si­ty. Jest magi­strem eko­no­mii i han­dlu mię­dzy­na­ro­do­we­go. Shan­ghai Uni­ver­si­ty nagro­dził pana Miko­ła­ja wyróż­nie­niem Out­stan­ding Stu­dent oraz Nagro­dą Pri­mus Inter Pares.

Wcze­śniej pan Miko­łaj obro­nił licen­cjat na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych, Uni­ver­si­ty of Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii w Insty­tu­cie Poli­to­lo­gii i Socjo­lo­gii ze spe­cja­li­za­cją w Chińskim.

Pan Woź­niak posłu­gu­je się języ­kiem chińskim.

 

III MIEJSCE

Nata­lia Ojczyk za pra­cę pt. Stre­fy eko­no­micz­ne w Chi­nach na przy­kła­dzie Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej Shen­zen oraz Szan­ghaj­skiej Pilo­ta­żo­wej Stre­fy Wol­ne­go Han­dlu, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. Rafa­ła Kwiecińskiego.

Nagro­dy rze­czo­we za II i III miej­sce wrę­czy­ła Rachel Wang — dyrek­tor „CEE-Chi­na Desk” w HSBC Bank Pol­ska S.A.

Nata­lia Ojczyk (nie­obec­na)  w ubie­głym roku ukoń­czy­ła stu­dia azja­tyc­kie na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Insty­tu­cie Bli­skie­go i Dale­kie­go Wschodu.

Obec­nie prze­by­wa na rocz­nym Sty­pen­dium Insty­tu­tu Kon­fu­cju­sza w Szan­gha­ju. Wcze­śniej Pani Nata­lia była tak­że sty­pen­dyst­ką Rzą­du Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, dzię­ki cze­mu prze­by­wa­ła na rocz­nych stu­diach w Chinach.

Pani Nata­lia szli­fu­je obec­nie zna­jo­mość języ­ka chiń­skie­go na Tón­gjì Uni­ver­si­ty w Szanghaju.

Pani Nata­lia współ­two­rzy Por­tal Puls Azji, w któ­rym zamiesz­cza arty­ku­ły doty­czą­ce Chin.

 

WYRÓŻNIENIE

Karol Dudek za pra­cę pt. Rynek kapi­ta­ło­wy w Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej na przy­kła­dzie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w Hong­kon­gu, Shen­zhen i Szan­gha­ju, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr Olgi Mikołajczyk.

Nagro­dę (zapro­sze­nie na płat­ny staż w Haitong Bank) wrę­czył Bar­tło­miej Dmi­truk — Senior Coun­try Offi­cer w Haitong Bank S.A. w Polsce.

Karol Dudek obec­nie jesz­cze stu­diu­je na stu­diach magi­ster­skich w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie na kie­run­ku: finan­se i zarządzanie. 

Pod­czas stu­diów licen­cjac­kich w SGH pan Dudek wziął udział w seme­stral­nej wymia­nie stu­denc­kiej na Nor­the­astern Illi­no­is Uni­ver­si­ty w Chicago.
W swo­im CV ma już odby­te sta­że m.in. w Dano­nie i Alior Ban­ku oraz zarzą­dza­nie mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­tem stu­denc­kim Chi­ne­se-Euro­pe­an Part­ner­ship for Development.

 

Wszel­kie pyta­nia w spra­wach Kon­kur­su moż­na kie­ro­wać na adres konkurs@pchrb.pl


Patroni honorowi:


Patron medialny:

Przewiń do góry