Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż w NBP oraz lap­top i tablet — tra­fi­ły do Wro­cła­wia, War­sza­wy i Kra­ko­wa. 24 stycz­nia 2017 roku w Hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie pod­czas spo­tka­nia z oka­zji Chiń­skie­go Nowe­go Roku ogło­szo­no lau­re­atów pierw­szej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su we współ­pra­cy z Naro­do­wym Ban­kiem Polskim.

Do kon­kur­su zgło­szo­no kil­ka­na­ście prac z róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły kon­kur­su były na wyrów­na­nym i wyso­kim pozio­mie merytorycznym.
Kapi­tu­łę Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą two­rzy­li przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go, Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie i Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W Kapi­tu­le zasie­dli Jacek Bart­kie­wicz — czło­nek Zarzą­du NBP, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki — Wice­pre­zes PChRB, prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski — Wydział Zarzą­dza­nia UG, Juliusz Szym­czak-Gał­kow­ski — Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MNiSW oraz prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska – Dyrek­tor Insty­tu­tu Ban­ko­wo­ści SGH.

Patro­nat hono­ro­wy nad Kon­kur­sem obję­ło Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Mini­ster­stwo Gospo­dar­ki, Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce oraz Naro­do­wy Bank Pol­ski. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał ser­wis ObserwatorFinansowy.pl.

Celem przy­świe­ca­ją­cym ini­cja­to­rom i part­ne­rom kon­kur­su było kre­owa­nie przy­szłych lide­rów i eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Orga­ni­za­to­rzy wie­rzą, że ta pilo­ta­żo­wa edy­cja dowio­dła traf­no­ści tej idei.

Wyni­ki kon­kur­su ogło­sił prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły, czło­nek zarzą­du NBP Jacek Bartkiewicz.

Laureatami I edycji konkursu zostali:

MIEJSCE

Daria Pro­kop za pra­cę pt. Język pol­ski i kul­tu­ra pol­ska w Chi­nach przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. hab. Pio­tra Lewińskiego.
Nagro­dę (sty­pen­dium rocz­ne na wybra­nej uczel­ni w ChRL) wrę­czył Jego Eks­ce­len­cja Amba­sa­dor Chin Xu Jian.
Dyplom lau­re­at­ka ode­bra­ła oso­bi­ście w towa­rzy­stwie promotora.

II MIEJSCE

Patry­cja Olek­sza za pra­cę pt. Poli­ty­ka chiń­skie­go rzą­du wobec kur­su walu­to­we­go ren­min­bi od 2005 roku, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra pro­rek­to­ra prof. ndzw. dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłowskiego.
Nagro­dę (zapro­sze­nie na płat­ny staż w Naro­do­wym Ban­ku Pol­skim) wrę­czył Jacek Bart­kie­wicz czło­nek Zarzą­du NBP.
W imie­niu lau­re­at­ki (prze­by­wa­ją­cej wła­śnie w Pań­stwie Środ­ka) dyplom ode­brał pro­mo­tor pracy.

I WYRÓŻNIENIE

Pame­la Sowa za pra­cę pt. Rola i pozy­cja Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej w Chiń­skiej Stra­te­gii Roz­wo­ju po 2008 r. przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. dr. hab. Wie­sła­wa Bokajło.
Nagro­dę (lap­top) wrę­czył Michał Mro­żek pre­zes zarzą­du HSBC Bank Pol­ska S.A.
Dyplom i lap­to­pa ode­brał w imie­niu lau­re­at­ki (prze­by­wa­ją­cej wła­śnie w Chi­nach) pro­mo­tor pracy.

II WYRÓŻNIENIE

Agniesz­ka Cza­plic­ka-Kotas za pra­cę pt. Ten­den­cje w obro­cie han­dlo­wym pomię­dzy Pol­ską, a Chi­na­mi pro­duk­ta­mi i usłu­ga­mi śro­do­wi­sko­wy­mi z uwzględ­nie­niem mate­ria­ło­chłon­no­ści przy­go­to­wa­ną na Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Kra­ko­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. ndzw. dr. hab. Joan­ny Kulczyckiej
Nagro­dę (tablet) wrę­czył Rafał Dziu­ra czło­nek zarzą­du, dyrek­tor finan­so­wy HSBC Bank Pol­ska S.A.
Lau­re­at­ka ode­bra­ła dyplom i nagro­dę oso­bi­ście w towa­rzy­stwie promotora.

Wszyst­kim lau­re­atom i uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za udział i życzy­my suk­ce­sów w reali­za­cji swo­ich pasji.

 


Partner:

Obserwator Finansowy


Patroni honorowi:

NBP
MNiSW

mingosp

Ambasada_CRL


Patron medialny:

chiny_to_lubie

Przewiń do góry