New Silk Road — New Longhua — New Opportunity Seminarium dot. wsparcia dla handlu i inwestycji w Shenzhen

W cią­gu dwóch ostat­nich lat dziel­ni­ca Lon­ghua przy­cią­gnę­ła inwe­sty­cje zagra­nicz­ne w wyso­ko­ści 290 mld RMB (ok. 160 mld zł), przede wszyst­kim w klu­czo­wych sek­to­rach: nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, ochro­ny zdro­wia, zie­lo­nej ener­gii oraz ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego. 

Semi­na­rium współ­or­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, któ­re odby­ło się w hote­lu było oka­zją do dowie­dze­nia się o moż­li­wo­ściach współ­pra­cy z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi oraz wspar­ciu władz Shen­zhen oraz dziel­ni­cy Lon­ghua dla pol­skich inwe­sto­rów, impor­te­rów i eks­por­te­rów. Gorą­co zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w tego typu spo­tka­niach tak­że ze wzglę­du na moż­li­wość networ­kin­gu wśród ludzi zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z Chinami. 

Przewiń do góry