Spotkanie z okazji Chińskiego Nowego Roku

W dniu 24 stycz­nia 2017 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal odby­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su z oka­zji Chiń­skie­go Nowe­go Roku.
W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 90 osób, wśród nich m.in.: J.E. Xu Jian Amba­sa­dor ChRL w Pol­sce, Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Infor­ma­cji i Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, Pan Jacek Bart­kie­wicz — Czło­nek Zarzą­du NBP oraz Pan Michał Mro­żek Pre­zes HSBC Bank Pol­ska S.A.. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le MSZ, MR, wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skiej nauki oraz człon­ko­wie i part­ne­rzy Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu.

W trak­cie spo­tka­nia ogło­szo­no wyni­ki Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą doty­czą­cą współ­pra­cy gospo­dar­czej pomię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Kon­kurs ten został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Naro­do­wy Bank Pol­ski. Jego Patro­na­mi byli: MNiSzW, MR oraz Amba­sa­da ChRL w Pol­sce (wię­cej na ten temat w zakład­ce Konkurs).

W toa­ście nowo­rocz­nym J.E. Amba­sa­dor Hu Jian życzył wszyst­kim suk­ce­sów w Nowym Roku — Roku Koguta.

Ogól­ną kon­cep­cję zmian w zakre­sie rzą­do­we­go pro­gra­mu wspie­ra­nia pol­skich eks­por­tów i inwe­sto­rów za gra­ni­cą zapre­zen­to­wał Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes PAIiIZ. Swo­imi uwa­ga­mi podzie­lił się tak­że z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia Pan Rado­sław Pyf­fel, pol­ski przed­sta­wi­ciel w Azja­tyc­kim Ban­ku Inwe­sty­cji i Infra­struk­tu­ry (AIIB).
W sesji poświę­co­nej pre­zen­ta­cji człon­ków Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su swo­je fir­my przed­sta­wi­li przed­sta­wi­cie­le: Paczu­ski Tau­dul Dorad­cy Podat­ko­wi Spół­ka Part­ner­ska, Dahua Tech­no­lo­gy Poland Sp. z o.o., Putz Skro­bich Kan­ce­la­ria Praw­na, Legi­mi Inter­na­tio­nal Sp. z o.o., CT Poland Sp. z o.o., Western Union Inter­na­tio­nal Bank GmbH Sp. z o.o., Legend Gro­up, Kac­per Sp. z o.o., Vici Pol­ska Sp. z o.o.
Pre­zen­ta­cje te poka­za­ły, że nasza przed­się­bior­czość jest cią­gle dyna­micz­na, że reali­zo­wa­ne pro­jek­ty czę­sto prze­kra­cza­ją przy­ję­te ste­reo­ty­py i że mamy przy­kła­dy god­ne promowania.
Na koniec, w trak­cie kola­cji uczest­ni­cy spo­tka­nia zna­leź­li czas na cie­ka­we roz­mo­wy, wymia­nę pomy­słów i doświadczeń.

Przewiń do góry