Odwiedziny przedstawicieli CCPIT

W dniu 29.05.2017 r. PChRB gości­ła przed­sta­wi­cie­li CCPIT z pro­win­cji Jiangsu.
Było to rewi­zy­ta po naszej nie­daw­nej obec­no­ści w sie­dzi­bie CCPIT prowincji.
Celem spo­tka­nia było zazna­jo­mie­nie się przed­sta­wi­cie­li stro­ny chiń­skiej z moż­li­wo­ścia­mi inwe­sto­wa­nia w Pol­sce oraz wzro­stu wymia­ny han­dlo­wej. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le: HSBC Ban­ka Pol­ska, Haitong Ban­ku, Kan­ce­la­rii Podat­ko­wej Paczu­ski Tau­dul i Kan­ce­la­rii Praw­nej K&L Gates. W swo­im wystą­pie­niu Wice­prze­wod­ni­czą­cy CCPIT Sub-Coun­cil Xiao Tie­jun pod­kre­ślił, że „trud­no sobie wyobra­zić, aby cokol­wiek we wspól­nych rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy pro­win­cją Jiang­su i Pol­ską mogło się odby­wać bez aktyw­ne­go uczest­nic­twa CCPIT i Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su”. To pierw­sza, ale na pew­no nie ostat­nia tego typu wizy­ta. Cze­ka­my teraz na przed­się­bior­ców z tej dru­giej pod wzglę­dem roz­wo­ju gospo­dar­cze­go chiń­skiej prowincji.

Przewiń do góry