Regulamin II edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

 

§ 1

 1. Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su (zwa­na dalej: „Orga­ni­za­to­rem”) ogła­sza otwar­ty kon­kurs (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”) na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą (licen­cjac­ką lub magi­ster­ską) z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą (zwa­ną dalej: „pra­cą konkursową”).
 2. Celem Kon­kur­su jest zwró­ce­nie uwa­gi na szcze­gól­nie istot­ne zagad­nie­nia doty­czą­ce miej­sca Pol­ski we współ­pra­cy dwu­stron­nej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą, jej poli­ty­ki zagra­nicz­nej, współ­pra­cy biz­ne­so­wej oraz sze­rzej, na róż­no­rod­ne wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z roz­wo­ju sytu­acji w Euro­pie i Chinach.
 3. Do Kon­kur­su mogą być zgło­szo­ne pra­ce dyplo­mo­we (licen­cjac­kie lub magi­ster­skie), któ­re zosta­ły obro­nio­ne na uczel­niach pol­skich i zagra­nicz­nych w okre­sie od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. do 30 wrze­śnia 2017 r.
 4. Pra­ce kon­kur­so­we powin­ny mie­ścić się w zakre­sie wymie­nio­nej poni­żej problematyki:
 • zagad­nie­nia makro­eko­no­micz­ne, w tym m.in.: poli­ty­ka fiskal­na i mone­tar­na, poli­ty­ka ban­ku cen­tral­ne­go Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej oraz ban­ków komercyjnych,
 • poli­ty­ka gospo­dar­cza i spo­łecz­na władz cen­tral­nych i lokal­nych ChRL, w tym. m.in.: pro­gra­my i reali­za­cje inwe­sty­cji centralnych,
 • funk­cjo­no­wa­nie biz­ne­su w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej, w tym m.in.; for­my praw­ne dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dzia­łal­ność regu­la­to­rów, dzia­łal­ność Spe­cjal­nych Stref Eko­no­micz­nych, poli­ty­ka podat­ko­wa, ana­li­zy poszcze­gól­nych ryn­ków oraz wyko­rzy­sty­wa­ne instru­men­ty mar­ke­tin­go­we, inwe­sty­cje bezpośrednie,
 • prio­ry­te­ty pol­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej i ich reali­za­cja w wybra­nych dzie­dzi­nach w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludowej,
 • współ­pra­ca biz­ne­so­wa insty­tu­cji i przed­się­bior­ców Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej,
 • finan­so­we aspek­ty han­dlu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej,
 • pra­wo Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej,
 • poli­ty­ka Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na forum orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych i regio­nal­nych we współ­pra­cy z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludową,
 • poli­ty­ka Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej wobec śro­do­wisk polo­nij­nych w Chinach,
 • import, eks­port do Chin,
 • współ­pra­ca w sek­to­rze edu­ka­cji pomię­dzy insty­tu­cja­mi i jed­nost­ka­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej,
 • współ­pra­ca kul­tu­ral­na Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą lub regio­nem Chin,
 • pro­mo­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Chi­nach, w tym pol­skiej kul­tu­ry i nauki,
 • współ­pra­ca Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w dzie­dzi­nie sto­sun­ków eko­no­micz­nych z Chinami
 1. Orga­ni­za­tor zastrze­ga, że Kapi­tu­ła Kon­kur­su, o któ­rej mowa poni­żej, upraw­nio­na jest do doko­ny­wa­nia zmian oraz roz­sze­rze­nia zakre­su mery­to­rycz­ne­go prac kon­kur­so­wych. Opi­sa­ne powy­żej zmia­ny doko­ny­wa­ne będą poprzez zmia­nę niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz publi­ko­wa­ne na bie­żą­co na stro­nie Orga­ni­za­to­ra i Part­ne­rów Konkursu.
 2. Do udzia­łu w Kon­kur­sie mogą być zgła­sza­ne pra­ce kon­kur­so­we, mają­ce for­mę publi­ka­cji pisem­nych, spo­rzą­dzo­ne w języ­ku pol­skim. Dopusz­czo­ne zosta­ną rów­nież pra­ce spo­rzą­dzo­ne w języ­kach obcych pod warun­kiem przed­ło­że­nia wraz z doku­men­ta­mi zgło­sze­nio­wy­mi tłu­ma­cze­nia pra­cy na język polski.
 3. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy Orga­ni­za­to­ra oraz Part­ne­rów Konkursu.
 4. Orga­ni­za­tor dopusz­cza wyłącz­nie indy­wi­du­al­ne zgło­sze­nia prac konkursowych.
 5. Każ­dy autor (zwa­ny dalej: „Uczest­ni­kiem Kon­kur­su”) może zgło­sić do Kon­kur­su tyl­ko jed­ną pra­cę kon­kur­so­wą. W sytu­acji zgło­sze­nia wię­cej niż jed­nej pra­cy kon­kur­so­wej przez tego same­go Uczest­ni­ka Kon­kur­su oce­nie pod­le­gać będzie pierw­sza ze zgło­szo­nych prac konkursowych.

§ 2

 1. Oce­ny prac kon­kur­so­wych oraz wyło­nie­nia lau­re­atów kon­kur­su doko­nu­je Kapi­tu­ła Kon­kur­su w skład, któ­rej wchodzą:
 • Jacek Bart­kie­wicz, Czło­nek Zarzą­du Naro­do­we­go Ban­ku Polskiego
 • Juliusz Szym­czak-Gał­kow­ski, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego
 • dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­sko Chiń­ska Rada Biznesu
 • dr hab. Bog­dan Nogal­ski, Wydział Zarzą­dza­nia, Uni­wer­sy­tet Gdański
 • prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska, Kole­gium Zarzą­dza­nia i Finan­sów, SGH
 1. Kapi­tu­ła doko­nu­je oce­ny prac kon­kur­so­wych w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce kryteria:
 • aktu­al­ność zagad­nie­nia sta­no­wią­ce­go przed­miot pracy,
 • moż­li­wość prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia wyni­ków pra­cy lub jej poszcze­gól­nych ele­men­tów do dal­szych prac badawczych,
 • sto­pień trud­no­ści, zło­żo­no­ści tech­nicz­nej zagad­nie­nia będą­ce­go przed­mio­tem pracy,
 • kom­plek­so­wość zagadnienia,
 • sto­pień przy­go­to­wa­nia pra­cy do jej wdrożenia,
 • spo­sób pre­zen­ta­cji tema­tu, ory­gi­nal­ność oraz nowo­cze­sność meto­do­lo­gicz­na przy­ję­te­go rozwiązania,
 • nowa­tor­stwo rozwiązań.
 1. Orga­ni­za­tor infor­mu­je, iż bez­po­śred­ni nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu oce­ny prac kon­kur­so­wych spra­wu­je Sekre­tarz Kapi­tu­ły Konkursu.

§ 3

 1. Dla Uczest­ni­ków Kon­kur­su, będą­cych auto­ra­mi naj­lep­szych prac kon­kur­so­wych Orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nastę­pu­ją­ce nagrody:

Sty­pen­dia oraz sta­że w Pol­sce i Chi­nach oraz nagro­dy rzeczowe.

 1. Uczest­ni­cy Kon­kur­su, któ­rych pra­ce zosta­ły nagro­dzo­ne w Kon­kur­sie zosta­ną o tym poin­for­mo­wa­ni indy­wi­du­al­nie. Ponad­to nazwi­ska nagro­dzo­nych lub wyróż­nio­nych Uczest­ni­ków Kon­kur­su zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra oraz Part­ne­rów Kon­kur­su, na co Uczest­nik Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę przy­stę­pu­jąc do Konkursu.
 2. Nagro­dzo­ne pra­ce kon­kur­so­we opu­bli­ko­wa­ne zosta­ną na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra oraz Part­ne­rów Konkursu.
 3. Orga­ni­za­tor zastrze­ga, iż w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach może odstą­pić od przy­zna­nia nagród.

§ 4

 1. Zgło­sze­nia prac kon­kur­so­wych przyj­mo­wa­ne są do 15 listo­pa­da 2017 r. (godz.23.59) z dopi­skiem: Pra­ca kon­kur­so­wa. Zgło­sze­nie powin­no tak­że zawie­rać infor­ma­cję o auto­rze (imię, nazwi­sko, adres mailo­wy i kore­spon­den­cyj­ny, miej­sce pracy/nauki).
 2. Pra­cę kon­kur­so­wą wraz z wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem, któ­ry sta­no­wi załącz­nik do niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail Orga­ni­za­to­ra: konkurs@pchrb.pl.
 3. Wraz ze zgło­sze­niem pra­cy kon­kur­su nale­ży przesłać:
 • recen­zję, stresz­cze­nie pra­cy (obję­tość: 2500–3000 zna­ków + ilustracje)
 • zgo­dę autora/autorów oraz uczelni/szkoły na swo­bod­ne, nie­od­płat­ne wyko­rzy­sta­nie przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su stresz­cze­nia oraz pra­cy dyplo­mo­wej we frag­men­tach lub całości.
 1. Stresz­cze­nie pra­cy powin­no speł­niać nastę­pu­ją­ce warunki:
 • Obję­tość 2500–3000 zna­ków ze spacjami,
 • Postać elek­tro­nicz­na pli­ku MS Word,
 • Zawie­rać mak­sy­mal­nie 5 ele­men­tów gra­ficz­nych, dostar­czo­nych w osob­nych pli­kach w for­ma­cie jak poniżej,
 • Rysun­ki powin­ny być prze­ka­za­ne w pli­ku gra­ficz­nym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stop­niu kompresji),
 • Zdję­cia mogą zostać dostar­czo­ne w posta­ci zdjęć do zeska­no­wa­nia lub w posta­ci elek­tro­nicz­nej (w roz­dziel­czo­ści 300 dpi w for­ma­cie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stop­niu kompresji),
 • Tekst powi­nien w spo­sób przy­stęp­ny dla prze­cięt­ne­go czy­tel­ni­ka stresz­czać zakres pra­cy dyplomowej
 1. Orga­ni­za­tor infor­mu­ję, iż prze­sła­ne pra­ce kon­kur­so­we, a tak­że recen­zje i stresz­cze­nia nie pod­le­ga­ją zwrotowi.
 2. Roz­strzy­gnię­cie Kon­kur­su nastą­pi do dnia 31 stycz­nia 2018 r.

§ 5

 1. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie moż­li­wość zmia­ny regu­la­mi­nu Kon­kur­su oraz moż­li­wość odwo­ła­nia Kon­kur­su bez poda­wa­nia przyczyny.
 2. W przy­pad­ku nie­ja­sno­ści i wąt­pli­wo­ści co do zapi­sów niniej­sze­go regu­la­mi­nu, wyłącz­ne pra­wo inter­pre­ta­cji jego zapi­sów ma Organizator.

§ 6

 1. Uczest­nik Kon­kur­su, wraz ze zło­że­niem pra­cy kon­kur­so­wej, skła­da oświad­cze­nie doty­czą­ce wyra­że­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych o nastę­pu­ją­cej treści:

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su (zwa­ny dalej: „PChRB”) oraz wszel­kie upo­waż­nio­ne przez PChRB oso­by fizycz­ne i praw­ne w zakre­sie nie­zbęd­nym dla potrzeb reali­za­cji Kon­kur­su zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oświad­czam, że zostałem(łam) poin­for­mo­wa­ny (a) o pra­wie dostę­pu do moich danych oraz ich popra­wia­nia (w tym do ich zmia­ny oraz usu­nię­cia). Oświad­czam tak­że, że zosta­łem (łam) poin­for­mo­wa­ny (a), iż w powy­żej wska­za­nym zakre­sie prze­twa­rza­nia moich danych, admi­ni­stra­to­rem tych danych będzie Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su z sie­dzi­bą w Warszawie.

 1. Uczest­nik Kon­kur­su, wraz ze zło­że­niem pra­cy kon­kur­so­wej, skła­da oświad­cze­nie, iż wyra­ża zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie swo­je­go wize­run­ku w związ­ku z reali­za­cją Kon­kur­su oraz kolej­nych jego edycji.
 2. Uczest­nik Kon­kur­su, wraz ze zło­że­niem pra­cy kon­kur­so­wej, skła­da oświad­cze­nie oso­bi­ste oraz pla­ców­ki dydak­tycz­nej, któ­re sta­no­wią załącz­ni­ki do niniej­sze­go Regulaminu.
 3. Uczest­nik Kon­kur­su, któ­re­go pra­ca kon­kur­so­wa zosta­ła nagro­dzo­na lub wyróż­nio­na, prze­nie­sie nie­od­płat­nie, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 3 dni od daty zawia­do­mie­nia Uczest­ni­ka Kon­kur­su o nagro­dze­niu jego pra­cy, na Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su mająt­ko­we pra­wa autor­skie do nagro­dzo­nej pra­cy kon­kur­so­wej, bez ogra­ni­cze­nia cza­so­we­go i tery­to­rial­ne­go, obej­mu­ją­ce nastę­pu­ją­ce pola eks­plo­ata­cji: prze­twa­rza­nie, utrwa­la­nie, zwie­lo­krot­nia­nie dowol­ną tech­ni­ką, wpro­wa­dza­nie do obro­tu, wpro­wa­dza­nie do pamię­ci kom­pu­te­ra, publicz­ne wyko­ny­wa­nie albo publicz­ne odtwa­rza­nie, wysta­wia­nie, wyświe­tla­nie, najem, dzier­ża­wa, nada­wa­nie za pomo­cą wizji prze­wo­do­wej albo bez­prze­wo­do­wej przez sta­cje naziem­ne, nada­wa­nie za pośred­nic­twem sate­li­ty, rów­no­cze­sne i inte­gral­ne nada­nie utwo­ru nada­wa­ne­go przez inną orga­ni­za­cję tele­wi­zyj­ną, wpro­wa­dza­nie do sie­ci kom­pu­te­ro­wej, wpro­wa­dza­nie do sie­ci Internet.

Wię­cej infor­ma­cji na temat Kon­kur­su moż­na uzy­skać, pisząc na adres e‑mail Orga­ni­za­to­ra: konkurs@pchrb.pl

Przewiń do góry