Ceremonia wręczenia nagród VIII edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my wyni­ki VIII edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa i Gdań­ska. Zwy­cięz­ców tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su ogło­szo­no 26 kwiet­nia 2024 roku pod­czas uro­czy­stej Gali w Amba­sa­dzie ChRL w War­sza­wie.
Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce obję­ło kon­kurs patro­na­tem. Nagro­dy dla lau­re­atów ufun­do­wa­li: Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce, Haitong Bank oraz VICI GROUP.
W pro­gra­mie wyda­rze­nia zna­la­zło się m.in. wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Sun Lin­jiang oraz lau­re­atów kon­kur­su. Nagro­dy lau­re­atom wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów, Kapi­tu­ły kon­kur­su i spon­so­rów. Uro­czy­stość  zakoń­czył kon­cert duetu for­te­pia­no­wo-smycz­ko­we­go.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasia­da­li: dr Jacek Bart­kie­wicz — Prze­wod­ni­czą­cy, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy oraz prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski.
Kapi­tu­ła Kon­kur­su przy­zna­ła I, II i III miej­sce w kate­go­rii prac licen­cjac­kich i magi­ster­skich.

Zwy­cięz­cą VIII edy­cji kon­kur­su w kate­go­rii prac licen­cjac­kich i magi­ster­skich zosta­ła Syl­wia Kaszu­ba za pra­cę magi­ster­ską:
" In search of com­mon Stan­dard for bad Faith in Tra­de­mark Law: com­pa­ra­ti­ve Stu­dy of Euro­pe­an, Polish and Chi­ne­se Tra­de­mark Law ".
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr hab. Justy­na Oże­gal­ska-Try­bal­ska.

II MIEJSCE przy­zna­no
Oldze Ruszew­skiej za pra­cę licen­cjac­ką  " Pro­mo­cja pro­duk­tu w chiń­skich mediach spo­łecz­no­ścio­wych".
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr Tomasz Bie­liń­ski.

III MIEJSCE zaję­ła
Yiyu Chen za pra­cę magi­ster­ską: "Prze­słan­ki roz­wo­du w pra­wie pol­skim i chiń­skim".
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Bar­tło­miej Swaczyna.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom oraz ich promotorom!

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla patro­nów Kon­kur­su i fun­da­to­rów cen­nych nagród.

Nagro­dzo­ne pra­ce dostęp­ne są do pobra­nia na stro­nie:
http://pchrb.pl/publikacje/prace-laureatow-konkursu/

 

Przewiń do góry