Polsko-Chiński Mikser Biznesowy

28 lute­go 2017 r. Kan­ce­la­ria Praw­ni­cza K&L Gates, przy wspar­ciu Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie pn. Pol­sko-Chiń­ski Mik­ser Biznesowy.

Po wystą­pie­niach Agniesz­ki Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej oraz Janu­sza Pie­cho­ciń­skie­go, wice­pre­mie­ra rzą­du RP w latach 2012–15, odby­ła się deba­ta na temat uwa­run­ko­wań inwe­sty­cji chiń­skich w Pol­sce i pol­skich w Chi­nach oraz roz­wo­ju szla­ków kole­jo­wych pomię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi. W deba­cie, któ­rą mode­ro­wał Jacek Boczek — wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, głos zabra­li: Agniesz­ka Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, Mar­cin Dobru­chow­ski — pre­zes Spe­dy­cji Pol­skiej SPEDCONT Sp. z o.o., Woj­ciech Piwo­war­ski — głów­ny spe­cja­li­sta w Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu oraz Artur Tar­now­ski eks­pert ds. międzynarodowych.

W kon­klu­zjach wszyst­kich wypo­wie­dzi domi­no­wał opty­mizm i uza­sad­nio­na nadzie­ja, że naj­bliż­sze lata przy­nio­są zna­czą­cy prze­łom i oży­wie­nie w inwe­sty­cjach chiń­skich w Pol­sce, a tak­że zauwa­żal­ny wzrost pol­skie­go eks­por­tu do Chin. Jed­nym z fila­rów tego opty­mi­zmu jest rosną­ce zain­te­re­so­wa­niu Pol­ską po nie­daw­nej wizy­cie prze­wod­ni­czą­ce­go Xi Jin­pin­ga w Polsce.

Przewiń do góry