Jakie wnioski płyną dla polskiego eksportu z czasu pandemii COVID-19?

Pan­de­mia COVID-19 wpły­nę­ła na glo­bal­ną wymia­nę han­dlo­wą. Według danych WTO w I pół­ro­czu 2020 roku wolu­men w han­dlu świa­to­wym zmniej­szył się o 14% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su roku ubie­głe­go. Świa­to­wa gospo­dar­ka wpa­dła w glo­bal­ną rece­sję i potrze­ba, w przy­pad­ku nie­któ­rych kra­jów, nawet lat na powrót do pozio­mu nomi­nal­ne­go PKB z okre­su sprzed pan­de­mii.

Pol­ska gospo­dar­ka jest sil­nie powią­za­na ze świa­tem, a eks­port jest istot­nym moto­rem jej wzro­stu. Zawi­ro­wa­nia w glo­bal­nych łań­cu­chach dostaw, z jaki­mi mie­li­śmy do czy­nie­nia w 2020 roku  musia­ły więc odbić się na wyni­kach naszej wymia­ny han­dlo­wej. Raport przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su przy współ­udzia­le Ban­ku HSBC w Pol­sce „Jakie wnio­ski pły­ną dla pol­skie­go eks­por­tu z cza­su pan­de­mii COVID-19” doko­nu­je ana­li­zy wyni­ków nasze­go eks­por­tu w 2020 roku i na tej pod­sta­wie for­mu­łu­je wnio­ski doty­czą­ce stra­te­gii roz­wo­ju eks­por­tu w przyszłości.

Przewiń do góry