Seminarium dot. współpracy w zakresie nowych technologii z dzielnicą Bao'an Shenzhen

W pią­tek 14 grud­nia w hote­lu Radis­son Blu Sobie­ski odby­ło się semi­na­rium poświę­co­ne moż­li­wo­ściom współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi z dziel­ni­cy Shen­zhen Bao'an, zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez biu­ro podró­ży CT Poland, Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su oraz Bure­au of Scien­ce and Tech­no­lo­gy dziel­ni­cy Bao'an. Mia­sto Shen­zhen ze wzglę­du na struk­tu­rę swo­jej gospo­dar­ki czę­sto okre­śla­ne jest mia­nem "Chiń­skiej Doli­ny Krze­mo­wej" Z tego wzglę­du moty­wem prze­wod­nim semi­na­rium były nowe tech­no­lo­gie.
Co cie­ka­we, choć dziel­ni­ca Bao'an zaj­mu­je powierzch­nię ok. 2/3 War­sza­wy, to zamiesz­ku­je ją ponad 5 mln ludzi, a war­tość eks­por­tu w ubie­głym roku wynio­sła ponad 50 mld USD, z cze­go 130 mln USD do Polski.

Przewiń do góry