Seminarium dot. współpracy z dzielnicą Shenzhen Bao'an

Shen­zhen, zwa­ne czę­sto chiń­ską Doli­ną Krze­mo­wą, to mia­sto wyjąt­ko­wo nasta­wio­ne na współ­pra­cę z zagra­ni­cą, w tym z Pol­ską. To już dru­ga wizy­ta dele­ga­cji z dziel­ni­cy Bao'an w War­sza­wie w ostat­nim cza­sie — pierw­sza mia­ła miej­sca nie­mal dokład­nie rok wcze­śniej. Wła­dzom dziel­ni­cy Bao'an zale­ży przede wszyst­kim na przy­cią­gnię­ciu inwe­sto­rów oraz start-upów roz­wi­ja­ją­cych pro­duk­ty opar­te na nowych tech­no­lo­giach, dla któ­rych dostęp­ne są róż­ne pro­gra­my wspar­cia oraz boga­te zaple­cze tech­no­lo­gicz­ne. Zachę­ca­my do kon­tak­tu oso­by zain­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem współ­pra­cy z mia­stem Shenzhen. 

Przewiń do góry