Spotkanie z przedstawicielami władz dzielnicy Nanhai miasta Foshan

Mia­sto Foshan to cen­trum prze­my­sło­we Del­ty Rze­ki Per­ło­wej. Przed­sta­wi­cie­le władz dziel­ni­cy Nan­hai oraz lokal­ni przed­się­bior­cy, któ­rzy odwie­dzi­li Pol­skę pod koniec ubie­głe­go roku zain­te­re­so­wa­ni są przede wszyst­kim nawią­za­niem współ­pra­cy z pol­ski­mi fir­ma­mi z branż maszy­no­wej, meblar­skiej oraz ochro­ny śro­do­wi­ska. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą zachę­ca­my do kon­tak­tu z nami. 

Przewiń do góry