Spotkanie z Konsul Generalną w Kantonie

W trak­cie spo­tka­nia Pani Joan­na Sko­czek Kon­sul Gene­ral­na w Kan­to­nie przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny trzech pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Guang­dong, Guan­gxi i Hainan. Zda­niem Pani Kon­sul dyna­micz­nie rosną­ca gospo­dar­ka chiń­ska pod­le­ga­ją­ca istot­nym zmia­nom struk­tu­ral­nym sta­no­wi szan­sę dla pol­skie­go biz­ne­su. Atu­ty szcze­gól­nie pro­win­cji Guang­dong: przy­le­głość do Hong­kon­gu i Makau, poten­cjał lud­no­ścio­wy, wyso­ki poziom zamoż­no­ści miesz­kań­ców (wzra­sta­ją­ca kla­sa śred­nia), powsta­ją­ce nowe insty­tu­cje sądow­ni­cze (filia sądu naj­wyż­sze­go, sąd ds. ochro­ny praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej), udo­god­nie­nia w spe­cjal­nych stre­fach eko­no­micz­nych oraz lokal­ne, czę­sto nego­cjo­wal­ne pre­fe­ren­cje podat­ko­we spra­wia­ją, że Del­ta Rze­ki Per­ło­wej sta­no­wi bar­dzo atrak­cyj­ne miej­sce do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Z dru­giej zaś stro­ny pozy­tyw­ny wize­ru­nek Pol­ski, dobry kli­mat poli­tycz­ny, korzyst­na loka­li­za­cja Pol­ski w kon­tek­ście stra­te­gii Pasa i Szla­ku, poten­cjał ryn­ku wewnętrz­ne­go powo­du­je, zda­niem Pani Kon­sul, zwięk­sza­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie Pol­ską ze stro­ny chiń­skich przed­się­bior­ców. Naszych szans win­ni­śmy szcze­gól­nie poszu­ki­wać w zakresie:

  • usług publicz­nych (komu­nal­nych)
  • prze­my­śle stocz­nio­wym i pokrew­nym ( budo­wa jachtów)
  • logi­sty­ce
  • eks­por­cie żyw­no­ści i wdra­ża­niu tech­nik przetwórstwa
  • kon­ser­wa­cji zabyt­ków, urbanistyce
  • tury­sty­ce
  • nauce, bada­niach i roz­wo­ju oraz nowych technologii.
Przewiń do góry