Spotkanie z przedstawicielami Economic Commission of Chinese People's Political Consultative Conference of Henan Province

W dniu 22 sierp­nia 2017 roku spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­la­mi Eco­no­mic Com­mis­sion of Chi­ne­se People's Poli­ti­cal Con­sul­ta­ti­ve Con­fe­ren­ce of Henan Province.

Celem tej wizy­ty była pro­mo­cja współ­pra­cy w zakre­sie han­dlu i inwe­sty­cji pomię­dzy pro­win­cją Henan i Pol­ską. Goście z Chin pro­mo­wa­li region jako korzyst­ne miej­sce do inwe­sto­wa­nia, pod­kre­śla­jąc prio­ry­te­to­wą pozy­cję jako jej przy­zna­ną w pro­jek­cie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku (OBOR). Ponad­to zło­żo­no zapro­sze­nie dla wszyst­kich pol­skich przed­się­bior­ców do uczest­nic­twa w 12th Henan Busi­ness Meetings, któ­ry co roku odby­wa się w Zhengzhou.

Przewiń do góry