Statut Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sto­wa­rzy­sze­nie nosi nazwę „Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su”.
2. Sto­wa­rzy­sze­nie może posłu­gi­wać angiel­sko­ję­zycz­ną wer­sją swej nazwy, w brzmie­niu „Polish Chi­ne­se Busi­ness Coun­cil Asso­cia­tion” oraz chiń­sko­ję­zycz­ną wer­sją „波中商务联合会”.

§ 2

1. Tere­nem dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia jest obszar Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Dla reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­ła­nia poza gra­ni­ca­mi kra­ju na tere­nie innych państw w szcze­gól­no­ści na tere­nie Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, z posza­no­wa­niem tam­tej­sze­go pra­wa.
2. Sie­dzi­bą Sto­wa­rzy­sze­nia jest mia­sto sto­łecz­ne Warszawa.

§ 3

Sto­wa­rzy­sze­nie posia­da oso­bo­wość praw­ną i dzia­ła na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach usta­wy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Pra­wo o sto­wa­rzy­sze­niach (tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2001 r., Nr 79. poz. 855 z późn. zm.) oraz w posta­no­wie­niach niniej­sze­go Statutu.

§ 4

1. Sto­wa­rzy­sze­nie w ramach swej dzia­łal­no­ści współ­pra­cu­je z kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi gospo­dar­czy­mi i spo­łecz­ny­mi.
2. Sto­wa­rzy­sze­nie może wstę­po­wać do kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji gospo­dar­czo-spo­łecz­nych, o tym samym lub podob­nym pro­fi­lu działania.

§ 5

1. Sto­wa­rzy­sze­nie opie­ra swo­ją dzia­łal­ność na pra­cy spo­łecz­nej człon­ków oraz wolon­ta­riu­szy.
2. Do pro­wa­dze­nia swo­ich spraw Sto­wa­rzy­sze­nie może zatrud­niać pra­cow­ni­ków, zle­ce­nio­bior­ców oraz pod­wy­ko­naw­ców na zasa­dach prze­wi­dzia­nych w Kodek­sie pra­cy oraz Kodek­sie cywilnym.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

§ 6

Celem Sto­wa­rzy­sze­nia jest podej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz:
1) popie­ra­nia roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści pol­skiej w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej;
2) inspi­ro­wa­nia i wspo­ma­ga­nia orga­ni­za­cji i ruchów gospo­dar­czych, spo­łecz­nych i zawo­do­wych, pro­pa­gu­ją­cych idee współ­pra­cy pol­skich i chiń­skich przed­się­bior­ców;
3) repre­zen­to­wa­nia inte­re­sów człon­ków w kra­ju i za gra­ni­cą;
4) utrwa­la­nia wię­zi śro­do­wi­sko­wej;
5) ini­cjo­wa­nia, pro­mo­wa­nia i budo­wy współ­pra­cy stra­te­gicz­nej pomię­dzy Rzecz­po­spo­li­tą Pol­ską a Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą;
6) utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów z orga­na­mi admi­ni­stra­cji i samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go i zawo­do­we­go oraz orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi w sfe­rze gospo­dar­czej, kul­tu­ral­nej i nauko­wej;
7) dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój przed­się­bior­czo­ści;
8) wspie­ra­nia pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i wymia­ny mię­dzysz­kol­nej i stu­denc­kiej pomię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską i Chiń­ską Repu­bli­ką Ludową.

§ 7

Sto­wa­rzy­sze­nie reali­zu­je swo­je cele, poprzez:
1) ini­cjo­wa­nie pro­gra­mów spo­łecz­nych i gospo­dar­czych;
2) doradz­two w zakre­sie przed­się­bior­czo­ści i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej ,
3) pomoc orga­ni­za­cyj­ną i praw­ną w zakre­sie dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia;
4) współ­pra­cę z orga­ni­za­cja­mi gospo­dar­czy­mi i spo­łecz­ny­mi, związ­ka­mi, klu­ba­mi oraz sto­wa­rzy­sze­nia­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi;
5) orga­ni­zo­wa­nie semi­na­riów, narad i spo­tkań z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi życia spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go;
6) pro­mo­wa­nie pol­skiej przed­się­bior­czo­ści w kra­ju i za granicą.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

1. Sto­wa­rzy­sze­nie zrze­sza człon­ków zwy­czaj­nych, wspie­ra­ją­cych oraz hono­ro­wych.
2. Człon­ka­mi zwy­czaj­ny­mi mogą być oby­wa­te­le pol­scy lub cudzo­ziem­cy, mają­cy peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych i nie­po­zba­wie­ni praw publicz­nych.
3. Człon­ka­mi wspie­ra­ją­cy­mi mogą być oso­by fizycz­ne, oso­by praw­ne oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie posia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej, popie­ra­ją­ce cele Sto­wa­rzy­sze­nia i wspie­ra­ją­ce Sto­wa­rzy­sze­nie mate­rial­nie.
4. Człon­ka­mi hono­ro­wy­mi mogą być oso­by fizycz­ne wyróż­nia­ją­ce się wie­dzą lub doświad­cze­niem z zakre­su roz­wo­ju przy­ja­znych sto­sun­ków pol­sko-chiń­skich oraz oso­by wybit­ne ze świa­ta biz­ne­su, kul­tu­ry i nauki.

§ 9

1. Przy­ję­cie w poczet człon­ków zwy­czaj­nych lub wspie­ra­ją­cych odby­wa się na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, po zło­że­niu przez zain­te­re­so­wa­ne­go pisem­nej dekla­ra­cji.
2. Przy­zna­nie człon­ko­stwa hono­ro­we­go odby­wa się na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, przy czym dla jej sku­tecz­no­ści wyma­ga­ne jest przy­ję­cie człon­ko­stwa przez oso­bę, któ­rej jest przyznawane.

§ 10

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają pra­wo:
a) uczest­ni­czyć na Wal­nych Zgro­ma­dze­niach z gło­sem sta­no­wią­cym oraz czyn­nym i bier­nym pra­wem wybor­czym;
b) zgła­szać postu­la­ty i wnio­ski wobec władz Sto­wa­rzy­sze­nia;
c) korzy­stać z pomo­cy Sto­wa­rzy­sze­nia oraz z upraw­nień wyni­ka­ją­cych ze sta­tu­tu i dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
2. Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy mają pra­wo:
a) uczest­ni­czyć z gło­sem opi­niu­ją­cym, oso­bi­ście albo poprzez swo­ich przed­sta­wi­cie­li, w Wal­nym Zgro­ma­dze­niach;
b) zgła­szać wnio­ski doty­czą­ce dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
c) korzy­stać z pomo­cy Sto­wa­rzy­sze­nia oraz z upraw­nień wyni­ka­ją­cych ze sta­tu­tu i dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
3. Człon­ko­wie hono­ro­wi mają pra­wo:
a) uczest­ni­czyć z gło­sem opi­niu­ją­cym w Wal­nych Zgro­ma­dze­niach;
b) na zapro­sze­nie, uczest­ni­czyć z gło­sem dorad­czym w pra­cach innych orga­nów Sto­wa­rzy­sze­nia;
c) zgła­szać wnio­ski doty­czą­ce dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia.

§ 11

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni zobo­wią­za­ni są do:
a) dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju i pod­no­sze­nia pozio­mu wie­dzy o rela­cjach pol­sko-chiń­skich;
b) dba­nia o dobre imię Sto­wa­rzy­sze­nia;
c) prze­strze­ga­nia Sta­tu­tu;
d) opła­ca­nia skła­dek człon­kow­skich.
2. Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy są zobo­wią­za­ni do:
a) dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju i pod­no­sze­nia pozio­mu wie­dzy o rela­cjach pol­sko-chiń­skich;
b) dba­nia o dobre imię Sto­wa­rzy­sze­nia;
c) prze­strze­ga­nia Sta­tu­tu;
d) opła­ca­nia skła­dek członkowskich;

§ 12

1. Człon­ko­stwo w Sto­wa­rzy­sze­niu usta­je w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
a) wystą­pie­nia ze Sto­wa­rzy­sze­nia, poprzez zło­że­nie na piśmie sto­sow­ne­go oświad­cze­nia na ręce Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia;
b) śmier­ci lub likwi­da­cji człon­ka;
c) wyklu­cze­nia na pod­sta­wie osta­tecz­nej uchwa­ły Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, w przy­pad­ku rażą­ce­go naru­sze­nia posta­no­wień niniej­sze­go Sta­tu­tu.
2. Od uchwa­ły Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia o wyklu­cze­niu stro­nie przy­słu­gu­je pra­wo do odwo­ła­nia się do Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia w ter­mi­nie 30 dni od dnia dorę­cze­nia uchwa­ły.
3. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie roz­pa­tru­je odwo­ła­nie na naj­bliż­szym posie­dze­niu.
4. Do cza­su roz­pa­trze­nia odwo­ła­nia przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie czło­nek pozo­sta­je zawie­szo­ny w pra­wach członkowskich.

§ 13

1. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia, w przy­pad­ku naru­sze­nia posta­no­wień niniej­sze­go Sta­tu­tu, może zostać zawie­szo­ny w pra­wach człon­kow­skich przez Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia, na okres do 1 roku.
2. Od uchwa­ły Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia o zawie­sze­niu, stro­nie przy­słu­gu­je pra­wo do odwo­ła­nia się do Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia w ter­mi­nie 30 dni od dnia dorę­cze­nia uchwa­ły.
3. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie roz­pa­tru­je odwo­ła­nie na naj­bliż­szym posie­dze­niu.
4. Do czas roz­pa­trze­nia odwo­ła­nia przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie, czło­nek pozo­sta­je zawie­szo­ny w pra­wach członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 14

Wła­dza­mi Sto­wa­rzy­sze­nia są:
1) Wal­ne Zgro­ma­dze­nie;
2) Zarząd;
3) Komi­sja Rewizyjna.

§ 15

Naj­wyż­szą wła­dzą Sto­wa­rzy­sze­nia jest Wal­ne Zgro­ma­dze­nie, zwo­ły­wa­ne przez Zarząd nie rza­dziej niż raz na trzy lata.

§ 16

Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, poza wymie­nio­ny­mi odręb­nie w tre­ści niniej­sze­go Sta­tu­tu, nale­ży:
1) uchwa­la­nie gene­ral­nych kie­run­ków dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia;
2) udzie­la­nie abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi;
3) powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie człon­ków Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej;
4) powo­ły­wa­nie peł­no­moc­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych Sto­wa­rzy­sze­nie w sto­sun­kach z człon­ka­mi Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej,
5) podej­mo­wa­nie uchwa­ły o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia,
6) podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach nie­za­strze­żo­nych do kom­pe­ten­cji innych władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
7) uchwa­la­nia zmian Statutu.

§ 17

W Wal­nym Zgro­ma­dze­niu bio­rą udział:
1) z gło­sem sta­no­wią­cym – człon­ko­wie zwy­czaj­ni;
2) z gło­sem opi­niu­ją­cym – człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy;
3) z gło­sem opi­niu­ją­cym – człon­ko­wie honorowi.

§ 18

1. O ile posta­no­wie­nia Sta­tu­tu nie sta­no­wią ina­czej, uchwa­ły Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów odda­nych (tj, w sytu­acji, gdy licz­ba gło­sów „za” jest więk­sza niż licz­ba gło­sów „prze­ciw”), przy obec­no­ści co naj­mniej 2/5 (dwóch pią­tych) ogól­nej licz­by człon­ków.
2. Uchwa­ły doty­czą­ce spraw oso­bo­wych oraz zmian Sta­tu­tu, zapa­da­ją więk­szo­ścią ¾ (trzech czwar­tych) gło­sów odda­nych, przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy ogól­nej licz­by człon­ków.
3. W przy­pad­ku nie pod­ję­cia uchwa­ły, ze wzglę­du na brak quorum wyma­ga­ne­go sto­sow­nie do ust. 1 lub 2, Zarząd lub innym organ, na któ­re­go wnio­sek uchwa­ła zosta­ła pod­da­na pod gło­so­wa­nie, może zażą­dać pod­da­nia jej pod gło­so­wa­nie na kolej­nym, zwo­ła­nym w tym celu Wal­nym Zgro­ma­dze­niu. W takim przy­pad­ku, do pod­ję­cia uchwa­ły na tak zwo­ła­nym kolej­nym Wal­nym Zgro­ma­dze­niu, prze­wi­dzia­ny w ust. 1 i 2 wymóg quorum nie będzie miał zastosowania.

§ 19

1. O ter­mi­nie, miej­scu i porząd­ku obrad Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia zawia­da­mia człon­ków co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem Zgro­ma­dze­nia listem pole­co­nym, kurie­rem lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną; w przy­pad­ku, gdy licz­ba człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia prze­kro­czy 50 osób, wystar­cza­ją­ce jest zawia­do­mie­nie człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia doko­na­ne w for­mie ogło­sze­nia w dzien­ni­ku o zasię­gu ogól­no­pol­skim, opu­bli­ko­wa­ne­go co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem Zgro­ma­dze­nia.
2. Moż­li­we jest podej­mo­wa­nie przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie uchwał na posie­dze­niu odby­tym bez for­mal­ne­go zwo­ły­wa­nia, o ile wezmą w nim udział wszyst­kie oso­by upraw­nio­ne do uczest­nic­twa w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu z gło­sem sta­no­wią­cym, któ­re wyra­żą zgo­dę na odby­cie posie­dze­nia i przy­ję­cie porząd­ku obrad.

§ 20

1. Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie zwo­ły­wa­ne jest przez Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia z wła­snej ini­cja­ty­wy, na wnio­sek co naj­mniej poło­wy wszyst­kich człon­ków zwy­czaj­nych i wspie­ra­ją­cych Sto­wa­rzy­sze­nia lub na wnio­sek Komi­sji Rewi­zyj­nej.
2. Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie powin­no zostać zwo­ła­ne na dzień przy­pa­da­ją­cy naj­póź­niej w ter­mi­nie 3 mie­się­cy od daty zgło­sze­nia pra­wi­dło­we­go wnio­sku i obra­du­je nad spra­wa­mi, dla któ­rych zosta­ło zwo­ła­ne.
3. W przy­pad­ku nie zwo­ła­nia Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia w ter­mi­nie wska­za­nym w ust. 2, jak rów­nież w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści jego zwo­ła­nia przez Zarząd, upraw­nio­na do jego zwo­ła­nia jest Komi­sja Rewizyjna.

§ 21

1. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie wybie­ra człon­ków Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej. Gło­so­wa­nie nad ich wybo­rem ma cha­rak­ter jaw­ny, chy­ba że Wal­ne Zgro­ma­dze­nie podej­mie uchwa­łę o prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia taj­ne­go.
2. Kaden­cja Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej trwa pięć lat, przy czym upły­wa nie wcze­śniej niż z dniem wybo­ru nowych władz przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie.
3. Nie moż­na łączyć funk­cji człon­ka Zarzą­du oraz funk­cji człon­ka Komi­sji Rewi­zyj­nej. Człon­ko­wie Komi­sji Rewi­zyj­nej nie mogą pozo­sta­wać z człon­ka­mi Zarzą­du w sto­sun­ku pokre­wień­stwa i powi­no­wac­twa do 3 stop­nia, lub pod­le­gło­ści z tytu­łu zatrud­nie­nia.
4. Człon­ko­wie Zarzą­du oraz Komi­sji Rewi­zyj­nej nie mogą być oso­ba­mi ska­za­ny­mi pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne z winy umyślnej.

§ 22

1. Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia skła­da się z nie mniej niż trzech i nie wię­cej niż 10 człon­ków, w tym Pre­ze­sa i co naj­wy­żej dzie­wię­ciu Wice­pre­ze­sów. Kaden­cja Zarzą­du trwa 5 lat.
2. Wybo­ru Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia i Wice­pre­ze­sów Zarzą­du doko­nu­je Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia spo­śród człon­ków zwy­czaj­nych Sto­wa­rzy­sze­nia.
3. Man­dat człon­ka Zarzą­du wyga­sa, w przy­pad­ku:
a) utra­ty sta­tu­su człon­ka zwy­czaj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia;
b) śmier­ci człon­ka lub ska­za­nia go pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne z winy umyśl­nej;
c) odwo­ła­nia go przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie;
d) zło­że­nia rezy­gna­cji z peł­nie­nia funk­cji;
e) upły­wu kaden­cji Zarzą­du, w skład któ­re­go dany czło­nek wcho­dził i wybra­nia w jego miej­sce Zarzą­du kolej­nej kaden­cji.
4. W przy­pad­ku wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ka Zarzą­du z przy­czyn innych, niż wska­za­ne w ust. 3 lite­ra „e”, pozo­sta­łym człon­kom Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia przy­słu­gu­je pra­wo doko­op­to­wa­nia w skład Zarzą­du nowe­go człon­ka; dla sku­tecz­no­ści doko­op­to­wa­nia w skład Zarzą­du wyma­ga­ne jest pod­ję­cie uchwa­ły więk­szo­ścią 2/3 gło­sów wszyst­kich pozo­sta­łych człon­ków Zarzą­du. Licz­ba doko­op­to­wa­nych człon­ków Zarzą­du nie może prze­kro­czyć ½ skła­du Zarzą­du pocho­dzą­ce­go z wybo­ru; nie doty­czy to tych człon­ków Zarzą­du, w sto­sun­ku któ­rych Wal­ne Zgro­ma­dze­nie podej­mie sto­sow­ną uchwa­łę.
5. W przy­pad­ku wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ka Zarzą­du peł­nią­ce­go funk­cję Pre­ze­sa lub Wice­pre­ze­sa Zarzą­du, Zarząd powie­rza funk­cję Pre­ze­sa lub Wice­pre­ze­sa, jed­ne­mu spo­śród pozo­sta­łych człon­ków Zarzą­du, względ­nie nowe­mu człon­ko­wi, doko­op­to­wa­ne­mu sto­sow­nie do ust. 4.
6. Człon­ko­wie Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia, w tym człon­ko­wie doko­op­to­wa­ni w spo­sób wska­za­ny w ust. 4 oraz 6, powo­ły­wa­ni są na okres wspól­nej kaden­cji.
7. Człon­ko­wie Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia mogą otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie, a jego wyso­kość zosta­nie usta­lo­na przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Stowarzyszenia.

§ 23

1. Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du nale­ży:
a) repre­zen­to­wa­nie Sto­wa­rzy­sze­nia na zewnątrz oraz dzia­ła­nie w jego imie­niu,
b) reali­zo­wa­nie uchwał Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia,
c) zarzą­dza­nie mająt­kiem i fun­du­sza­mi Sto­wa­rzy­sze­nia,
d) sta­no­wie­nie o skład­kach człon­kow­skich,
e) uchwa­la­nie pla­nów dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia,
f) zwo­ły­wa­nie Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia.
2. Do skła­da­nia oświad­czeń, w tym w spra­wach mająt­ko­wych w imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia upraw­nio­nych jest dwóch człon­ków Zarzą­du dzia­ła­ją­cych łącznie.

§ 24

1. Posie­dze­nia Zarzą­du odby­wa­ją się w mia­rę potrze­by, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwar­tał.
2. Każ­dy czło­nek Zarzą­du zosta­nie poin­for­mo­wa­ny i ter­mi­nie posie­dze­nia Zarzą­du dro­gą infor­ma­cji e‑mail na 7 dni przez posie­dze­niem. W nad­zwy­czaj­nych sytu­acjach ter­min okre­ślo­ny w zda­niu pierw­szym może zostać skró­co­ny do 2 dni.
3. Uchwa­ły Zarzą­du zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy członków.

§ 25

1. Komi­sja Rewi­zyj­na skła­da się z 3 człon­ków, w tym Prze­wod­ni­czą­ce­go. Kaden­cja Komi­sji Rewi­zyj­nej trwa 5 lat.
2. Komi­sja Rewi­zyj­na jest powo­ła­na do prze­pro­wa­dze­nia co naj­mniej raz w roku kon­tro­li cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Związ­ku ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dzia­łal­no­ści finan­so­wo – gospo­dar­czej, pod wzglę­dem celo­wo­ści, rze­tel­no­ści i gospo­dar­no­ści.
3. Komi­sja Rewi­zyj­na przed­kła­da spra­woz­da­nie ze swo­jej dzia­łal­no­ści Wal­ne­mu Zgro­ma­dze­niu.
4. Komi­sja Rewi­zyj­na przed­kła­da Wal­ne­mu Zgro­ma­dze­niu wnio­sek w spra­wie udzie­le­nia abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi.
5. Komi­sja Rewi­zyj­na ma pra­wo wystę­po­wa­nia do Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia z wnio­ska­mi wyni­ka­ją­cy­mi z usta­leń kon­tro­li i żąda­nia wyja­śnień.
6. Man­dat człon­ka Komi­sji Rewi­zyj­nej wyga­sa, w przy­pad­ku:
a) utra­ty sta­tu­su człon­ka zwy­czaj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia;
b) śmier­ci człon­ka lub ska­za­nia go pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne z winy umyśl­nej;
c) zło­że­nia rezy­gna­cji z peł­nie­nia funk­cji;
d) jego wybo­ru lub doko­op­to­wa­nia w skład Zarzą­du;
e) odwo­ła­nia go przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie;
f) upły­wu kaden­cji Komi­sji Rewi­zyj­nej, w skład któ­rej dany czło­nek wcho­dził i wybra­nia w jej miej­sce Komi­sji Rewi­zyj­nej kolej­nej kaden­cji.
7. W przy­pad­ku wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ka Komi­sji Rewi­zyj­nej z przy­czyn innych, niż wska­za­ne w ust. 6 lite­ra „f”, pozo­sta­łym człon­kom Komi­sji Rewi­zyj­nej Sto­wa­rzy­sze­nia przy­słu­gu­je pra­wo doko­op­to­wa­nia w skład Komi­sji Rewi­zyj­nej nowe­go człon­ka; uchwa­ła o doko­op­to­wa­niu w skład Komi­sji Rewi­zyj­nej wyma­ga jed­no­myśl­nej uchwa­ły pod­ję­tej przez pozo­sta­łych człon­ków. Licz­ba doko­op­to­wa­nych człon­ków Komi­sji Rewi­zyj­nej nie może prze­kro­czyć ½ skła­du Komi­sji Rewi­zyj­nej pocho­dzą­ce­go z wybo­ru; nie doty­czy to tych człon­ków Zarzą­du, w sto­sun­ku któ­rych Wal­ne Zgro­ma­dze­nie podej­mie sto­sow­ną uchwa­łę.
8. W przy­pad­ku wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ka Komi­sji Rewi­zyj­nej peł­nią­ce­go funk­cję jej Prze­wod­ni­czą­ce­go, Komi­sja Rewi­zyj­na powie­rza tę funk­cję jed­ne­mu spo­śród pozo­sta­łych człon­ków Komi­sji Rewi­zyj­nej, względ­nie nowe­mu człon­ko­wi, doko­op­to­wa­ne­mu sto­sow­nie do ust. 7.
9. Człon­ko­wie Komi­sji Rewi­zyj­nej Sto­wa­rzy­sze­nia, w tym człon­ko­wie doko­op­to­wa­ni w spo­sób wska­za­ny w ust. 7, powo­ły­wa­ni są na okres wspól­nej kaden­cji.
10. Uchwa­ły Komi­sji Rewi­zyj­nej zapa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków. W razie rów­nej licz­by gło­sów decy­du­je głos Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Rewizyjnej.

§ 26

W przy­pad­ku nie udzie­le­nia przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi, jego człon­ko­wie nie mogą kan­dy­do­wać do nowo wybie­ra­nych władz Stowarzyszenia.

§ 27

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia, two­rzyć może rady pro­gra­mo­we wewnątrz Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 28

Mają­tek Sto­wa­rzy­sze­nia sta­no­wią rucho­mo­ści, nie­ru­cho­mo­ści i fundusze.

§ 29

1. Na fun­du­sze Sto­wa­rzy­sze­nia skła­da­ją się:
a) skład­ki uisz­cza­ne przez człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia;
b) dota­cje, daro­wi­zny i sub­wen­cje oraz z wpły­wy z ofiar­no­ści publicz­nej.
2. Wyso­kość skła­dek człon­kow­skich, do uisz­cza­nia któ­rych zobo­wią­za­ni są człon­ko­wie zwy­czaj­ni oraz wspie­ra­ją­cy, usta­la Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia, w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały.

§ 30

Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospodarczą.

§ 31

Cały dochód Sto­wa­rzy­sze­nia prze­zna­cza­ny jest na dzia­łal­ność statutową.

§ 32

1. Nie moż­na udzie­lać poży­czek lub zabez­pie­czać zobo­wią­zań mająt­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia w sto­sun­ku do człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, człon­ków orga­nów Sto­wa­rzy­sze­nia lub pra­cow­ni­ków oraz osób, z któ­ry­mi pra­cow­ni­cy pozo­sta­ją w związ­ku mał­żeń­skim albo w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia albo są zwią­za­ni z tytu­łu przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li.
2. Nie moż­na prze­ka­zy­wać mająt­ku Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz osób wymie­nio­nych w ust. 1 na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści jeże­li prze­ka­za­nie to nastę­pu­je bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach.
3. Nie moż­na wyko­rzy­sty­wać mająt­ku Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz osób wymie­nio­nych w ust. 1 na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, chy­ba że to wyko­rzy­sta­nie bez­po­śred­nio wyni­ka ze sta­tu­to­we­go celu Sto­wa­rzy­sze­nia.
4. Nie moż­na doko­ny­wać zaku­pu na szcze­gól­nych zasa­dach towa­rów i usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą oso­by wymie­nio­ne w ust. 1.

§ 33

Sto­wa­rzy­sze­nie spo­rzą­dza rocz­ne spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne oraz rocz­ne spra­woz­da­nie finan­so­we ze swo­jej dzia­łal­no­ści i poda­je je do publicz­nej wia­do­mo­ści w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z tymi spra­woz­da­nia­mi przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty. Spra­woz­da­nia te prze­ka­zu­je rów­nież mini­stro­wi wła­ści­we­mu do spraw zabez­pie­cze­nia społecznego.

Rozdział VII
Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 34

Uchwa­łę w spra­wie roz­wią­za­nia się Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­je Wal­ne Zgro­ma­dze­nie więk­szo­ścią 4/5 gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy licz­by człon­ków zwy­czaj­nych i wspierających.

§ 35

1. Uchwa­ła o roz­wią­za­niu się Sto­wa­rzy­sze­nia może zostać pod­ję­ta przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie na wnio­sek Zarzą­du albo co naj­mniej poło­wy człon­ków zwy­czaj­nych Sto­wa­rzy­sze­nia. Wnio­sek winien zawie­rać szcze­gó­ło­we uza­sad­nie­nie.
2. Dla pod­ję­cia uchwa­ły o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia wyma­ga­ne jest jej popar­cie przez 4/5 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych i wspie­ra­ją­cych Sto­wa­rzy­sze­nia.
3. Uchwa­ła o roz­wią­za­niu powin­na okre­ślać spo­sób likwi­da­cji Sto­wa­rzy­sze­nia, oraz cel, na jaki prze­zna­czo­ny zosta­nie mają­tek zli­kwi­do­wa­ne­go Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 36

1. Zało­ży­cie­le wybie­ra­ją na zebra­niu zało­ży­ciel­skim orga­ny Sto­wa­rzy­sze­nia I Kaden­cji w posta­ci:
a) Zarzą­du I Kaden­cji
b) Komi­sji Rewi­zyj­nej I Kaden­cji
2. Kaden­cji orga­nów powo­ła­nych w try­bie ust. 1 trwa 5 lat.

Przewiń do góry