Umów się z nami na spo­tka­nie i przed­staw swój pomysł bądź podziel się wąt­pli­wo­ścia­mi zwią­za­ny­mi z wej­ściem na rynek chiń­ski. Korzy­sta­jąc z naszej wła­snej wie­dzy oraz doświad­cze­nia naszych part­ne­rów znaj­dzie­my naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla Two­jej firmy. 

  • Współ­pra­ca przy two­rze­niu sku­tecz­nej stra­te­gii wej­ścia na rynek chiński
  • Kom­plek­so­wa obsłu­ga pro­ce­sów M&A
  • Pomoc w zna­le­zie­niu rze­tel­ne­go chiń­skie­go part­ne­ra oraz w aran­żo­wa­niu spe­cja­li­stycz­nych spo­tkań biznesowych
  • Orga­ni­za­cja spo­tkań z oso­ba­mi i pod­mio­ta­mi, któ­re odnio­sły suk­ces na ryn­ku chiń­skim lub we współ­pra­cy z fir­ma­mi chiń­ski­mi w celu wymia­ny wie­dzy i doświadczeń
  • Spo­rzą­dza­nie ana­liz ryn­ko­wych, sek­to­ro­wych i konkurencji
  • Doradz­two praw­ne i podatkowe
  • Doradz­two w spra­wach zwią­za­nych z zatrud­nie­niem w Chi­nach i Polsce 
  • Pomoc w zało­że­niu ofi­cjal­ne­go kon­ta WeChat 

Każ­da spra­wa, któ­ra do nas tra­fia jest inna, dla­te­go zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­bi­ste­go w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów przedsięwzięcia. 

Przewiń do góry