Posia­da­my wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji róż­ne­go rodza­ju wyda­rzeń zwią­za­nych z Chi­na­mi. Przy­kła­do­we for­my orga­ni­zo­wa­nych przez nas wyda­rzeń to:

  • Misje gospo­dar­cze do Chin.
  • Semi­na­ria i kon­fe­ren­cje doty­czą­ce han­dlu i inwestycji 
  • Spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi wyso­kie­go szcze­bla dele­ga­cji chiń­skich prze­by­wa­ją­cych w Polsce.
  • Spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, samo­rzą­do­wej, pre­ze­sa­mi firm, wła­ści­cie­la­mi pry­wat­ne­go biz­ne­su, repre­zen­tan­ta­mi insty­tu­cji finan­so­wych, spe­cja­li­sta­mi z róż­nych sektorów.
  • Bez­po­śred­nie spo­tka­nia z pol­ski­mi i chiń­ski­mi regu­la­to­ra­mi dla wspie­ra­nia wza­jem­nej wymia­ny han­dlo­wej i inwestycyjnej.
  • Spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi mediów w celu kre­owa­nia pozy­tyw­ne­go wize­run­ku pol­skie­go biz­ne­su i pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospodarczej.

Poza wyda­rze­nia­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez Radę na zle­ce­nie pod­mio­tów zewnętrz­nych, regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my tak­że corocz­ne zebra­nie człon­ków Rady połą­czo­ne z kon­fe­ren­cją na temat współ­pra­cy gospo­dar­czej i inwe­sty­cyj­nej pomię­dzy obo­ma kra­ja­mi oraz cyklicz­ne spo­tka­nia, dys­ku­sje pane­lo­we, kon­fe­ren­cje oraz warsz­ta­ty tema­tycz­ne. Ofer­ta dla każ­de­go part­ne­ra przy­go­to­wy­wa­na jest w zależ­no­ści od potrzeb i dys­po­no­wa­ne­go budże­tu. Zachę­ca­my do kon­tak­tu mailo­we­go bądź tele­fo­nicz­ne­go w celu uzgod­nie­nia szcze­gó­łów doty­czą­cych pla­no­wa­ne­go wyda­rze­nia, co pozwo­li nam przy­go­to­wać indy­wi­du­al­ną ofertę. 

Przewiń do góry