Ofe­ru­je­my tłu­ma­cze­nia pol­sko-chiń­skie i chiń­sko-pol­skie, ust­ne i pisem­ne, tak­że przy­się­głe. Zapew­nia­my rów­nież asy­stę tłu­ma­cza przy wyjaz­dach biz­ne­so­wych do Chin. 

Wszy­scy współ­pra­cu­ją­cy z nami tłu­ma­cze posia­da­ją wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z języ­kiem chiń­skim w śro­do­wi­sku biznesowym. 

Zapra­sza­my do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu. Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę języ­ka chiń­skie­go oraz poziom spe­cja­li­za­cji wyma­ga­ny do reali­za­cji róż­nych zle­ceń, każ­de zapy­ta­nie wyce­nia­my indywidualnie.

Przewiń do góry