Bezpłatny webinar: ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Cze­go w przy­szło­ści może­my ocze­ki­wać od Chin? Zasta­na­wia się nad tym wie­lu eko­no­mi­stów, sze­fów firm, poli­ty­ków, komen­ta­to­rów. To cie­ka­wy temat, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o obszar pro­duk­tów cyfro­wych – Chi­ny sta­ły się prze­cież gigan­tem tech­no­lo­gicz­nym. Jakie są pro­gno­zy dla chiń­skich firm tej bran­ży? Jaka przy­szłość cze­ka Huawei? Czy Pań­stwo Środ­ka może stać się samo­wy­star­czal­ne w pro­duk­cji pół­prze­wod­ni­ków? Jaka jest przy­szłość chiń­skiej trans­for­ma­cji cyfro­wej? Jakie zmia­ny cze­ka­ją glo­bal­ne łań­cu­chy dostaw i czy Chi­ny na tych zmia­nach stracą?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk o przy­szło­ści gigan­ta ze Wscho­du w kon­tek­ście tech­no­lo­gii opo­wie Gor­don Orr, zwią­za­ny z taki­mi fir­ma­mi, jak: McKin­sey & Com­pa­ny, Leno­vo, Meitu­an Dian­ping czy EQT. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Przewiń do góry