Wizyta studyjna władz miasta Huaibei z prowincji Anhui

Mia­sto Huaibei, leżą­ce w pół­noc­nej czę­ści pro­win­cji Anhui liczy 2,2 mln miesz­kań­ców i jest zagłę­biem prze­my­słu węglo­we­go, maszy­no­we­go, moto­ry­za­cyj­ne­go oraz prze­twór­stwa żyw­no­ści. W cza­sie wizy­ty w Pol­sce w dniach 24–27 sierp­nia Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go władz mia­sta z ramie­nia Par­tii — Li Ming, Bur­mistrz Dziel­ni­cy Duji – Zhou Wushi, Pre­zes Głów­nej Izby Han­dlo­wej — Sun Qiu­ling odwie­dzi­li Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, Agen­cję Roz­wo­ju Mazow­sza, Urząd Mia­sta Lubli­na oraz Sta­ro­stwo Powia­tu Płoc­kie­go, a tak­że fir­my prze­my­słu maszy­no­we­go Cen­trum Ener­go­osz­częd­nych Roz­wią­zań (Lublin) oraz Pek-Mont Sp. z o.o. (Bielsk k/Płocka).

Na każ­dym z odby­tych spo­tkań widać było ogrom­ną wolę oraz sze­reg moż­li­wo­ści współ­pra­cy po obu stro­nach. Wbrew pozo­rom, to wła­śnie we współ­pra­cy ze sto­sun­ko­wo mały­mi mia­sta­mi Chin widzi­my naj­wię­cej real­nych moż­li­wo­ści dla pol­skich przed­się­bior­ców. Nie­ba­wem będzie­my gościć tak­że dele­ga­cję władz samej pro­win­cji Anhui, co z pew­no­ścią jesz­cze uła­twi nam nawią­zy­wa­nie cen­nych kon­tak­tów w tym regio­nie oraz w nie­da­le­kiej przy­szło­ści orga­ni­za­cję misji han­dlo­wej do pro­win­cji Anhui. 

Przewiń do góry