Wizyta u Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 30 lip­ca 2018 roku zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce Pana Liu Guan­gy­uan. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Liu Liju­an, kon­sul eko­no­micz­ny i handlowy.

Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny poglą­dów na temat rela­cji pol­sko-chiń­skich. Omó­wio­ne zosta­ły tak­że pro­jek­ty nad, któ­ry­mi pra­cu­je­my, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce eks­pan­sji pol­skich przed­się­bior­ców na chiń­skim ryn­ku e‑commerce oraz w sek­to­rze automotive.

J.E. Amba­sa­dor wyra­ził goto­wość istot­ne­go wspar­cia dla orga­ni­zo­wa­ne­go przez PChRB Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej mię­dzy naszy­mi krajami.

 

Przewiń do góry