Ceremonia wręczenia nagród VI edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

26 kwiet­nia 2022

Zna­my już lau­re­atów VI edy­cji kon­kur­su prac dyplo­mo­wych z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biznesu.

Do VI edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no pra­ce licen­cjac­kie, magi­ster­skie oraz – po raz dru­gi – pody­plo­mo­we. Pocho­dzi­ły one z z 11 ośrod­ków aka­de­mic­kich z Pol­ski i Chin. Naj­licz­niej repre­zen­to­wa­na była Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa w War­sza­wie i Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Krakowie.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB,  prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski – Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Gdań­sku oraz prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska  – Dyrek­tor Insty­tu­tu Ban­ko­wo­ści SGH.

Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród z udzia­łem lau­re­atów i pro­mo­to­rów ich prac, Amba­sa­do­ra ChRL, człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su, jego orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów oraz zapro­szo­nych gości nagród odby­ła się we wto­rek 26 kwiet­nia 2022 r. Współ­go­spo­da­rzem wyda­rze­nia była Kan­ce­la­ria Kochański&Partners.

Uro­czy­stość uświet­ni­ły wystą­pie­nia gości spe­cjal­nych oraz człon­ków Rady. Nagro­dy wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów, Kapi­tu­ły kon­kur­su i spon­so­rów. W pro­gra­mie spo­tka­nia zna­la­zło się wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Sun Lin­jiang, panel z lau­re­ata­mi kon­kur­su oraz wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra Cra­iga Alle­na, Pre­si­dent of the Uni­ted Sta­tes-Chi­na Busi­ness Coun­cil (USCBC). Uro­czy­stość  zakoń­czył kon­cert kwar­te­tu smyczkowego.

Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki  oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Spon­so­ra­mi nagród dla lau­re­atów kon­kur­su byli: Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce, HSBC Con­ti­nen­tal Euro­pe (Spół­ka Akcyj­na) Oddział w Pol­sce, Haitong Bank oraz Pol­sko Chiń­ska Rada Biznesu.

 

Laureatami VI edycji Konkursu zostali: 

W kategorii prac podyplomowych:

MIEJSCE
Jaro­sław Lin­ka za pra­cę dok­tor­ską „Mar­ke­ting rela­cji w chiń­skim kon­tek­ście kul­tu­ro­wym na przy­kła­dzie doświad­czeń pol­skich firm inwe­stu­ją­cych w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej”.
Pra­ca zosta­ła napi­sa­na na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, na Wydzia­le Zarzą­dza­nia. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr hab. Kry­sty­na Iwiń­ska-Knop, prof. UŁ.

W kategorii prac licencjackich i magisterskich:

MIEJSCE
Kamil Kręt za pra­cę   „Chiń­ska eks­pan­sja w bran­ży gier wideo i jej rola w dąże­niu Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej do mocar­stwo­wo­ści w XXI w.”
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w Kate­drze Biz­ne­su Mię­dzy­na­ro­do­we­go, Wydział Eko­no­micz­ny, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani prof. dr hab. Ewa Oziewicz.

II MIEJSCE
Cele­sty­na Miłoś za pra­cę magi­ster­ską „Wyzwa­nia roz­wo­ju pol­sko-chiń­skiej wymia­ny han­dlo­wej w zakre­sie tech­no­lo­gii high-tech w kon­tek­ście pro­gra­mu "Made in Chi­na 2025" napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie, w Kate­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Gospo­dar­czych, Kole­gium Eko­no­mii, Finan­sów i Pra­wa, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr Mar­ta Ulbrych.

III MIEJSCE
Mar­cin Żurek, za pra­cę licen­cjac­ką „Ana­li­za poten­cja­łu firm z bran­ży AI w Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Per­spek­ty­wa pol­skich star­tu­pów”, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Kole­gium Ana­liz Eko­no­micz­nych, Insty­tut Infor­ma­ty­ki i Gospo­dar­ki Cyfro­wej, pro­mo­tor — dr hab. Andrzej Sob­czak, prof. SGH

Przy­zna­no tak­że wyróż­nie­nia nastę­pu­ją­cym osobom:

Mar­ty­na Wil­czew­ska  za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za pozy­cji woje­wódz­twa pod­la­skie­go na tle innych woje­wództw Pol­ski w kon­tek­ście Ini­cja­ty­wy Pasa i Szla­ku”
Pra­cę napi­sa­no na Poli­tech­ni­ce Bia­ło­stoc­kiej, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. inż. Joani­cjusz Nazarko.

Pau­li­na Uznań­ska za pra­cę magi­ster­ską „Rethin­king deve­lop­ment and poli­cy: How did Poland imple­ment the Chi­ne­se para­digm of new struc­tu­ral eco­no­mics?”
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Pekiń­skim, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. Zhang Yaguang.

Michał Orze­chow­ski za pra­cę magi­ster­ską „The People's Repu­blic of Chi­na and the Euro­pe­an Union eco­no­mic coope­ra­tion and its influ­en­ce on the Polish eco­no­my”.
Pra­ca powsta­ła w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. Kata­rzy­na Żukrowska.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom i oso­bom wyróżnionym!

Nagro­dzo­ne pra­ce dostęp­ne są do pobra­nia na stro­nie:
https://pchrb.pl/publikacje/prace-laureatow-konkursu/

Przewiń do góry