Laureatami
VIII edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE
Syl­wia Kaszu­ba, za pra­cę magi­ster­ską „In search of com­mon Stan­dard for bad Faith in Tra­de­mark Law: com­pa­ra­ti­ve Stu­dy of Euro­pe­an, Polish and Chi­ne­se Tra­de­mark Law”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr hab. Justy­na Oże­gal­ska-Try­bal­ska.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE
Olga Ruszew­ska, za pra­cę licen­cjac­ką „Pro­mo­cja pro­duk­tu w chiń­skich mediach spo­łecz­no­ścio­wych".
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr Tomasz Bie­liń­ski.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE
Yiyu Chen, za pra­cę magi­ster­ską „Prze­słan­ki roz­wo­du w pra­wie pol­skim i chiń­skim”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Bar­tło­miej Swa­czy­na.
[pobierz pdf]

 

Laureatami
VII edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE
Patryk Szy­mon Ści­bak, za pra­cę magi­ster­ską „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Chi­nach w for­mie bez­po­śred­niej inwe­sty­cji zagra­nicz­nej przez pol­skich przed­się­bior­ców w kon­tek­ście nowej chiń­skiej Usta­wy o inwe­sty­cjach zagra­nicz­nych”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Grze­gorz Suliń­ski.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE
Anton Dron, za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za dys­kur­su na temat wybra­nych aspek­tów bez­pie­czeń­stwa ChRL na pod­sta­wie arty­ku­łów pra­so­wych".
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Neo­fi­lo­lo­gii w Insty­tu­cie Orien­ta­li­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, pro­mo­to­rem pra­cy była Pani dr Agniesz­ki Pater­ska-Kubac­ka.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE
Michał Nowic­ki, za pra­cę magi­ster­ską „Chi­ne­se Eco­no­mic Diplo­ma­cy on the exam­ple of the 16+1 for­mat” — Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Insti­tu­te of Inter­na­tio­nal Stu­dies, pro­mo­tor — prof. dr hab. Krzysz­tof Kozłow­ski.
[pobierz pdf]

Wyróżnienie:

Julia Janiak,  za pra­cę licen­cjac­ką „Mięk­ka siła Chin – Wpływ Soft Power na wize­ru­nek Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­we w Pol­sce”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, w Insty­tu­cie Rusy­cy­sty­ki i Stu­diów Wschod­nich, Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go pod kie­run­kiem dr. Toma­sza Bielińskiego.

 

 

Laureatami VI edycji Konkursu
w kategorii prac licencjackich i magisterskich zostali:

MIEJSCE
Kamil Kręt za pra­cę   „Chiń­ska eks­pan­sja w bran­ży gier wideo i jej rola w dąże­niu Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej do mocar­stwo­wo­ści w XXI w.”, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w Kate­drze Biz­ne­su Mię­dzy­na­ro­do­we­go, Wydział Eko­no­micz­ny, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Ewa Ozie­wicz.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE
Cele­sty­na Miłoś za pra­cę magi­ster­ską „Wyzwa­nia roz­wo­ju pol­sko-chiń­skiej wymia­ny han­dlo­wej w zakre­sie tech­no­lo­gii high-tech w kon­tek­ście pro­gra­mu "Made in Chi­na 2025" napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie, w Kate­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Gospo­dar­czych, Kole­gium Eko­no­mii, Finan­sów i Pra­wa, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr Mar­ta Ulbrych.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE
Mar­cin Żurek, za pra­cę licen­cjac­ką „Ana­li­za poten­cja­łu firm z bran­ży AI w Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Per­spek­ty­wa pol­skich star­tu­pów”, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Kole­gium Ana­liz Eko­no­micz­nych, Insty­tut Infor­ma­ty­ki i Gospo­dar­ki Cyfro­wej, pro­mo­tor — dr hab. Andrzej Sob­czak, prof. SGH
[pobierz pdf]

Wyróżnienia:

Michał Orze­chow­ski za pra­cę magi­ster­ską „The People's Repu­blic of Chi­na and the Euro­pe­an Union eco­no­mic coope­ra­tion and its influ­en­ce on the Polish eco­no­my”.
Pra­ca powsta­ła w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. Kata­rzy­na Żukrow­ska.
[pobierz pdf]

Pau­li­na Uznań­ska za pra­cę magi­ster­ską „Rethin­king deve­lop­ment and poli­cy: How did Poland imple­ment the Chi­ne­se para­digm of new struc­tu­ral eco­no­mics?”
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Pekiń­skim, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. Zhang Yagu­ang.
[pobierz pdf]

Mar­ty­na Wil­czew­ska  za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za pozy­cji woje­wódz­twa pod­la­skie­go na tle innych woje­wództw Pol­ski w kon­tek­ście Ini­cja­ty­wy Pasa i Szla­ku”
Pra­cę napi­sa­no na Poli­tech­ni­ce Bia­ło­stoc­kiej, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. inż. Joani­cjusz Nazar­ko.
[pobierz pdf]


Laureatami
V edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Andrzej Dani­luk za pra­cę pt. EdTech inno­va­tion in China’s edu­ca­tio­nal mar­ket – les­sons Poland sho­uld learn from, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem Dr Pau­li­ny Rosz­kow­skiej
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Michał Nita za pra­cę pt. Ochro­na reno­mo­wa­ne­go zna­ku towa­ro­we­go w pra­wie chiń­skim
i pol­skim — ana­li­za porów­naw­cza
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr hab. Kry­sty­ny Szcze­pa­now­skiej-Kozłow­skiej
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Kamil Klecz­kow­ski za pra­cę pt. Rela­tion­ship betwe­en nation ima­ge and export: the atti­tu­de of Polish con­su­mers towards Chi­ne­se brands and pro­ducts, napi­sa­ną na Sichu­an Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem JIANG Qiang, PhD
[pobierz pdf]

MIEJSCEKATEGORII PRAC PODYPLOMOWYCH

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Ile ban­ku w płat­no­ściach mobil­nych? Ana­li­za porów­naw­cza chiń­skiej plat­for­my Wechat Pay oraz mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku pol­skim, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zale­skiej
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Domi­ni­ka Doma­lew­ska za pra­cę pt. Rynek kosme­tycz­ny w Chi­nach kon­tek­ście eks­pan­sji pol­skich kosme­ty­ków, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza pod kie­run­kiem dr. Kami­la Bur­kie­wi­cza
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Mag­da­le­na Gra­bek za pra­cę pt. Stra­te­gie dosto­so­wy­wa­nia pol­skich marek na rynek chiń­ski, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Zaj­dler
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Alek­san­dra Wil­gos za pra­cę pt. Bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Chin a efek­tyw­ność
i inno­wa­cyj­ność wdra­ża­nych roz­wią­zań w ramach roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Micha­ła Bory­chow­skie­go
[pobierz pdf]


Laureatami
IV edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Mag­da­le­na Orłow­ska za pra­cę magi­ster­ską pt. „Wpływ zasad ety­kie­ty biz­ne­so­wej na roz­wój pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospo­dar­czej. Ana­li­za porów­naw­cza pol­skiej i chiń­skiej ety­kie­ty biz­ne­so­wej” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim pod kie­run­kiem dr hab. Syl­wii Pang­sy-Kani, prof. UG
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Jakub Orkisz za pra­cę magi­ster­ską pt. „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na tery­to­rium Pol­ski i Chin przez pod­mio­ty zagra­nicz­ne” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Kon­ra­da Osaj­dy
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Tomasz Dziaw­go za pra­cę magi­ster­ską pt. „Dzia­łal­ność chiń­skich pod­mio­tów gospo­dar­czych w Pol­sce ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sek­to­ra ban­ko­we­go” przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zale­skiej
[pobierz pdf]


Laureatami
III edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Alek­san­dra Leh­mann za pra­cę pt. Rynek dóbr luk­su­so­wych w Chi­nach. Czyn­ni­ki suk­ce­su zachod­nich marek, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Troj­nar
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Joan­na Nowot­na za pra­cę pt. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne w Chi­nach: tło histo­rycz­ne, stan obec­ny i per­spek­ty­wy roz­wo­ju, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Kami­la Bur­kie­wi­cza
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Maria Pająk za pra­cę pt. Chiń­ska eks­pan­sja gospo­dar­czo-poli­tycz­na na tra­sie Mor­skie­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr. Rafa­ła Kwie­ciń­skie­go.
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Adam Ser­wat­ka za pra­cę pt. Sek­tor ban­ko­wy w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej — histo­ria prze­mian i współ­cze­sna spe­cy­fi­ka, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłow­skie­go, prof. SGH
[pobierz pdf]


Laureatami
II edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem prof. dr. hab. inż. Lesz­ka Woź­nia­ka.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Nowa podróż na Zachód: Bada­nie poten­cja­łu han­dlo­we­go mię­dzy Chi­na­mi i Pol­ską w epo­ce Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną w Shan­ghai Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem prof. Wang Hong.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Nata­lia Ojczyk za pra­cę pt. Stre­fy eko­no­micz­ne w Chi­nach na przy­kła­dzie Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej Shen­zen oraz Szan­ghaj­skiej Pilo­ta­żo­wej Stre­fy Wol­ne­go Han­dlu, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr. Rafa­ła Kwie­ciń­skie­go.
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Karol Dudek za pra­cę pt. Rynek kapi­ta­ło­wy w Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej na przy­kła­dzie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w Hong­kon­gu, Shen­zhen i Szan­gha­ju, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr Olgi Miko­łaj­czyk.
[pobierz pdf]


Laureatami
I edycji Konkursu zostali:

I
MIEJSCE

Daria Pro­kop za pra­cę pt. Język pol­ski i kul­tu­ra pol­ska w Chi­nach przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem dr. hab. Pio­tra Lewiń­skie­go.
[pobierz pdf]

II
MIEJSCE

Patry­cja Olek­sza za pra­cę pt. Poli­ty­ka chiń­skie­go rzą­du wobec kur­su walu­to­we­go ren­min­bi od 2005 roku, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłow­skie­go, prof. SGH
[pobierz pdf]

I
WYRÓŻNIENIE

Pame­la Sowa za pra­cę pt. Rola i pozy­cja Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej w Chiń­skiej Stra­te­gii Roz­wo­ju po 2008 r.przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Wie­sła­wa Bokaj­ło
[pobierz pdf]

II
WYRÓŻNIENIE

Agniesz­ka Cza­plic­ka-Kotas za pra­cę pt. Ten­den­cje w obro­cie han­dlo­wym pomię­dzy Pol­ską, a Chi­na­mi pro­duk­ta­mi i usłu­ga­mi śro­do­wi­sko­wy­mi z uwzględ­nie­niem mate­ria­ło­chłon­no­ści przy­go­to­wa­ną na Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Kra­ko­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Joan­ny Kul­czyc­kiej, prof. AGH
[pobierz pdf]

Laureatami VI edycji Konkursu
w kategorii prac licencjackich i magisterskich zostali:

MIEJSCE
Kamil Kręt za pra­cę   „Chiń­ska eks­pan­sja w bran­ży gier wideo i jej rola w dąże­niu Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej do mocar­stwo­wo­ści w XXI w.”, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w Kate­drze Biz­ne­su Mię­dzy­na­ro­do­we­go, Wydział Eko­no­micz­ny, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Ewa Ozie­wicz.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE
Cele­sty­na Miłoś za pra­cę magi­ster­ską „Wyzwa­nia roz­wo­ju pol­sko-chiń­skiej wymia­ny han­dlo­wej w zakre­sie tech­no­lo­gii high-tech w kon­tek­ście pro­gra­mu "Made in Chi­na 2025" napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie, w Kate­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Gospo­dar­czych, Kole­gium Eko­no­mii, Finan­sów i Pra­wa, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr Mar­ta Ulbrych.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE
Mar­cin Żurek, za pra­cę licen­cjac­ką „Ana­li­za poten­cja­łu firm z bran­ży AI w Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Per­spek­ty­wa pol­skich star­tu­pów”, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Kole­gium Ana­liz Eko­no­micz­nych, Insty­tut Infor­ma­ty­ki i Gospo­dar­ki Cyfro­wej, pro­mo­tor — dr hab. Andrzej Sob­czak, prof. SGH
[pobierz pdf]

Wyróżnienia:

Michał Orze­chow­ski za pra­cę magi­ster­ską „The People's Repu­blic of Chi­na and the Euro­pe­an Union eco­no­mic coope­ra­tion and its influ­en­ce on the Polish eco­no­my”.
Pra­ca powsta­ła w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. Kata­rzy­na Żukrow­ska.
[pobierz pdf]

Pau­li­na Uznań­ska za pra­cę magi­ster­ską „Rethin­king deve­lop­ment and poli­cy: How did Poland imple­ment the Chi­ne­se para­digm of new struc­tu­ral eco­no­mics?”
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Pekiń­skim, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. Zhang Yagu­ang.
[pobierz pdf]

Mar­ty­na Wil­czew­ska  za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za pozy­cji woje­wódz­twa pod­la­skie­go na tle innych woje­wództw Pol­ski w kon­tek­ście Ini­cja­ty­wy Pasa i Szla­ku”
Pra­cę napi­sa­no na Poli­tech­ni­ce Bia­ło­stoc­kiej, pro­mo­to­rem pra­cy jest prof. dr hab. inż. Joani­cjusz Nazar­ko.
[pobierz pdf]


Laureatami
V edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Andrzej Dani­luk za pra­cę pt. EdTech inno­va­tion in China’s edu­ca­tio­nal mar­ket – les­sons Poland sho­uld learn from, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem Dr Pau­li­ny Rosz­kow­skiej
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Michał Nita za pra­cę pt. Ochro­na reno­mo­wa­ne­go zna­ku towa­ro­we­go w pra­wie chiń­skim
i pol­skim — ana­li­za porów­naw­cza
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr hab. Kry­sty­ny Szcze­pa­now­skiej-Kozłow­skiej
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Kamil Klecz­kow­ski za pra­cę pt. Rela­tion­ship betwe­en nation ima­ge and export: the atti­tu­de of Polish con­su­mers towards Chi­ne­se brands and pro­ducts, napi­sa­ną na Sichu­an Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem JIANG Qiang, PhD
[pobierz pdf]

MIEJSCEKATEGORII PRAC PODYPLOMOWYCH

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Ile ban­ku w płat­no­ściach mobil­nych? Ana­li­za porów­naw­cza chiń­skiej plat­for­my Wechat Pay oraz mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku pol­skim, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zale­skiej
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Domi­ni­ka Doma­lew­ska za pra­cę pt. Rynek kosme­tycz­ny w Chi­nach kon­tek­ście eks­pan­sji pol­skich kosme­ty­ków, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza pod kie­run­kiem dr. Kami­la Bur­kie­wi­cza
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Mag­da­le­na Gra­bek za pra­cę pt. Stra­te­gie dosto­so­wy­wa­nia pol­skich marek na rynek chiń­ski, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Zaj­dler
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Alek­san­dra Wil­gos za pra­cę pt. Bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Chin a efek­tyw­ność
i inno­wa­cyj­ność wdra­ża­nych roz­wią­zań w ramach roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Micha­ła Bory­chow­skie­go
[pobierz pdf]


Laureatami
IV edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Mag­da­le­na Orłow­ska za pra­cę magi­ster­ską pt. „Wpływ zasad ety­kie­ty biz­ne­so­wej na roz­wój pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospo­dar­czej. Ana­li­za porów­naw­cza pol­skiej i chiń­skiej ety­kie­ty biz­ne­so­wej” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim pod kie­run­kiem dr hab. Syl­wii Pang­sy-Kani, prof. UG
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Jakub Orkisz za pra­cę magi­ster­ską pt. „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na tery­to­rium Pol­ski i Chin przez pod­mio­ty zagra­nicz­ne” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Kon­ra­da Osaj­dy
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Tomasz Dziaw­go za pra­cę magi­ster­ską pt. „Dzia­łal­ność chiń­skich pod­mio­tów gospo­dar­czych w Pol­sce ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sek­to­ra ban­ko­we­go” przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zale­skiej
[pobierz pdf]


Laureatami
III edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Alek­san­dra Leh­mann za pra­cę pt. Rynek dóbr luk­su­so­wych w Chi­nach. Czyn­ni­ki suk­ce­su zachod­nich marek, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Troj­nar
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Joan­na Nowot­na za pra­cę pt. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne w Chi­nach: tło histo­rycz­ne, stan obec­ny i per­spek­ty­wy roz­wo­ju, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Kami­la Bur­kie­wi­cza
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Maria Pająk za pra­cę pt. Chiń­ska eks­pan­sja gospo­dar­czo-poli­tycz­na na tra­sie Mor­skie­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr. Rafa­ła Kwie­ciń­skie­go.
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Adam Ser­wat­ka za pra­cę pt. Sek­tor ban­ko­wy w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej — histo­ria prze­mian i współ­cze­sna spe­cy­fi­ka, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłow­skie­go, prof. SGH
[pobierz pdf]


Laureatami
II edycji Konkursu zostali:

MIEJSCE

Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem prof. dr. hab. inż. Lesz­ka Woź­nia­ka.
[pobierz pdf]

II MIEJSCE

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Nowa podróż na Zachód: Bada­nie poten­cja­łu han­dlo­we­go mię­dzy Chi­na­mi i Pol­ską w epo­ce Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną w Shan­ghai Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem prof. Wang Hong.
[pobierz pdf]

III MIEJSCE

Nata­lia Ojczyk za pra­cę pt. Stre­fy eko­no­micz­ne w Chi­nach na przy­kła­dzie Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej Shen­zen oraz Szan­ghaj­skiej Pilo­ta­żo­wej Stre­fy Wol­ne­go Han­dlu, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr. Rafa­ła Kwie­ciń­skie­go.
[pobierz pdf]

WYRÓŻNIENIE

Karol Dudek za pra­cę pt. Rynek kapi­ta­ło­wy w Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej na przy­kła­dzie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w Hong­kon­gu, Shen­zhen i Szan­gha­ju, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr Olgi Miko­łaj­czyk.
[pobierz pdf]


Laureatami
I edycji Konkursu zostali:

I
MIEJSCE

Daria Pro­kop za pra­cę pt. Język pol­ski i kul­tu­ra pol­ska w Chi­nach przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem dr. hab. Pio­tra Lewiń­skie­go.
[pobierz pdf]

II
MIEJSCE

Patry­cja Olek­sza za pra­cę pt. Poli­ty­ka chiń­skie­go rzą­du wobec kur­su walu­to­we­go ren­min­bi od 2005 roku, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Krzysz­to­fa Kozłow­skie­go, prof. SGH
[pobierz pdf]

I
WYRÓŻNIENIE

Pame­la Sowa za pra­cę pt. Rola i pozy­cja Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej w Chiń­skiej Stra­te­gii Roz­wo­ju po 2008 r.przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Wie­sła­wa Bokaj­ło
[pobierz pdf]

II
WYRÓŻNIENIE

Agniesz­ka Cza­plic­ka-Kotas za pra­cę pt. Ten­den­cje w obro­cie han­dlo­wym pomię­dzy Pol­ską, a Chi­na­mi pro­duk­ta­mi i usłu­ga­mi śro­do­wi­sko­wy­mi z uwzględ­nie­niem mate­ria­ło­chłon­no­ści przy­go­to­wa­ną na Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Kra­ko­wie pod kie­run­kiem dr. hab. Joan­ny Kul­czyc­kiej, prof. AGH
[pobierz pdf]

Przewiń do góry