Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu polsko-chińskiej współpracy gospodarczej

Zna­my już auto­rów trzech naj­lep­szych prac dyplo­mo­wych kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go od czte­rech lat przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Nagro­dy w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium w Chi­nach na wybra­nej uczel­ni oraz table­tów tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Gdań­ska i Warszawy. 

27 lute­go 2020 roku w sali balo­wej Pała­cu Raczyń­skich, sie­dzi­bie Archi­wum Głów­ne­go Akt Daw­nych na war­szaw­skiej sta­rów­ce pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców czwar­tej edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej.

wię­cej…

Przewiń do góry