Ceremonia wręczenia nagród V edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Zna­my już lau­re­atów V edy­cji kon­kur­su prac dyplo­mo­wych z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biznesu.

Do V edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no dwa­dzie­ścia czte­ry pra­ce licen­cjac­kie, magi­ster­skie oraz – po raz pierw­szy w tym roku – pody­plo­mo­we. Pocho­dzi­ły one z dzie­się­ciu ośrod­ków aka­de­mic­kich w Pol­sce i Chinach.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB oraz prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski – Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Gdańsku.

Więk­sza niż w ubie­głych latach licz­ba zgło­szo­nych prac oraz ich tra­dy­cyj­nie wyso­ki poziom spra­wi­ły, że Kapi­tu­ła nie mia­ła łatwe­go zada­nia. Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród z udzia­łem lau­re­atów i pro­mo­to­rów ich prac, Amba­sa­do­ra ChRL, człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su, jego orga­ni­za­to­rów oraz spon­so­rów nagród odby­ła się we wto­rek 9 lute­go 2021 r. Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­ną wyda­rze­nie odby­ło się zdal­nie za pomo­cą plat­for­my Zoom. 

Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Part­ne­rem cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród był Zakład Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS.

Lau­re­ata­mi V edy­cji Kon­kur­su zostali: 

MIEJSCE

Andrzej Dani­luk za pra­cę pt. EdTech inno­va­tion in China’s edu­ca­tio­nal mar­ket – les­sons Poland sho­uld learn from, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem Dr Pau­li­ny Roszkowskiej

Nagro­dę — Apple iPad 10.2" 128Gb wrę­czył Ryszard Kuchar­ski — Dyrek­tor Gene­ral­ny HSBC w Polsce

 

II MIEJSCE

Michał Nita za pra­cę pt. Ochro­na reno­mo­wa­ne­go zna­ku towa­ro­we­go w pra­wie chiń­skim
i pol­skim — ana­li­za porów­naw­cza
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr hab. Kry­sty­ny Szczepanowskiej-Kozłowskiej

Nagro­dę — sty­pen­dium pokry­wa­ją­ce rocz­ny kurs w Szko­le Pra­wa i Gospo­dar­ki Chin przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim wrę­czył dr Piotr Grze­byk — kie­row­nik Szko­ły Pra­wa i Gospo­dar­ki Chin. 

 

III MIEJSCE

Kamil Klecz­kow­ski za pra­cę pt. Rela­tion­ship betwe­en nation ima­ge and export: the atti­tu­de of Polish con­su­mers towards Chi­ne­se brands and pro­ducts, napi­sa­ną na Sichu­an Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem JIANG Qiang, PhD

Nagro­dę — sty­pen­dium rzą­du chiń­skie­go na wybra­nej uczel­ni ufun­do­wa­ła Amba­sa­da ChRL w Polsce

 

MIEJSCEKATEGORII PRAC PODYPLOMOWYCH

Mikołaj Woź­niak za pra­cę pt. Ile ban­ku w płat­no­ściach mobil­nych? Ana­li­za porów­naw­cza chiń­skiej plat­for­my Wechat Pay oraz mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku pol­skim, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zaleskiej

Nagro­dę — Apple iPad 10.2" 128Gb wrę­czył Ryszard Her­ma­now­ski —  Head of Inve­st­ment Ban­king w Haitong Bank

 

WYRÓŻNIENIE

Domi­ni­ka Doma­lew­ska za pra­cę pt. Rynek kosme­tycz­ny w Chi­nach kon­tek­ście eks­pan­sji pol­skich kosme­ty­ków, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza pod kie­run­kiem dr. Kami­la Burkiewicza

Nagro­dę — smart­fon Oppo A53 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

WYRÓŻNIENIE

Mag­da­le­na Gra­bek za pra­cę pt. Stra­te­gie dosto­so­wy­wa­nia pol­skich marek na rynek chiń­ski, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Zajdler

Nagro­dę — słu­chaw­ki Oppo Enco W31 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

WYRÓŻNIENIE

Alek­san­dra Wil­gos za pra­cę pt. Bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Chin a efek­tyw­ność
i inno­wa­cyj­ność wdra­ża­nych roz­wią­zań w ramach roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Micha­ła Borychowskiego

Nagro­dę — słu­chaw­ki Oppo Enco W31 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom i oso­bom wyróż­nio­nym! Nagro­dzo­ne pra­ce dostęp­ne są do pobra­nia na stro­nie:  http://pchrb.pl/publikacje/prace-laureatow-konkursu/

Przewiń do góry