Wydarzenia

Seminarium dot. współpracy w zakresie nowych technologii z dzielnicą Bao'an Shenzhen

W pią­tek 14 grud­nia w hote­lu Radis­son Blu Sobie­ski odby­ło się semi­na­rium poświę­co­ne moż­li­wo­ściom współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi z dziel­ni­cy Shen­zhen Bao'an, zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez biu­ro podró­ży CT Poland, Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su oraz Bure­au of Scien­ce and Tech­no­lo­gy dziel­ni­cy Bao'an. Mia­sto Shen­zhen ze wzglę­du na struk­tu­rę swo­jej gospo­dar­ki czę­sto okre­śla­ne jest mia­nem "Chiń­skiej Doli­ny Krze­mo­wej" Z tego wzglę­du moty­wem prze­wod­nim semi­na­rium były nowe tech­no­lo­gie.
Co cie­ka­we, choć dziel­ni­ca Bao'an zaj­mu­je powierzch­nię ok. 2/3 War­sza­wy, to zamiesz­ku­je ją ponad 5 mln ludzi, a war­tość eks­por­tu w ubie­głym roku wynio­sła ponad 50 mld USD, z cze­go 130 mln USD do Polski.

Delegacja biznesowa dzielnicy Pekinu Chaoyang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przy­jął 5 grud­nia dele­ga­cję Biu­ra Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Peki­nu Cha­oy­ang. Cha­oy­ang to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych dziel­nic sto­li­cy Chin, choć­by ze wzglę­du na miesz­czą­ce się tam amba­sa­dy, w tym amba­sa­dę RP, a tak­że licz­ne sie­dzi­by i przed­sta­wi­ciel­stwa chiń­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych korporacji.

Roz­mo­wa doty­czy­ła przede wszyst­kim moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia wymia­ny han­dlo­wej pomię­dzy pol­ski­mi a chiń­ski­mi przed­się­bior­stwa­mi oraz wspar­cia w eks­por­cie do Chin, jakie­go może pol­skim pro­du­cen­tom udzie­lić Biu­ro Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Cha­oy­ang, np. przez zna­le­zie­nie god­nych zaufa­nia lokal­nych partnerów.

Wizyta studyjna przedsiębiorców z kantońskiego miasta Yanjiang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su Jacek Boczek spo­tkał się 13 listo­pa­da z dele­ga­cją przed­się­bior­ców z mia­sta Yan­gjiang w pro­win­cji Guang­dong. Mia­sto to jest jed­nym ze świa­to­wych cen­trów pro­duk­cji noży, co roku orga­ni­zo­wa­ne są w nim tar­gi Inter­na­tio­nal Har­dwa­re
Kni­ves & Scis­sors Fair. Leżą­ca w pobli­żu wyspa Hailing jest nato­miast popu­lar­nym w Chi­nach ośrod­kiem turystycznym.

Konferencja "Jak Chiny zmienią świat?"

Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Wice­pre­zes PChRB wziął udział w jed­nym z pane­li 25 kon­fe­ren­cji Cen­trum Trans­for­ma­cji, Inte­gra­cji i Glo­ba­li­za­cji TIGER na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go pod tytu­łem "Jak Chi­ny zmie­nią świat?"

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Rek­tor ALK Prof. Witold T. Bie­lec­ki, następ­nie głos zabrał J.E. Amba­sa­dor Chin w Pol­sce LIU Guangyuan.

Kon­fe­ren­cja skła­da­ła się z trzech mery­to­rycz­nych czę­ści, pane­lu: amba­sa­do­rów, uczo­nych i biz­ne­su. Całość dys­ku­sji mode­ro­wał prof. Grze­gorz W. Kołodko.

 

Delegacja przedstawicieli chińskich mediów w Polsce

We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka na zapro­sze­nie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przed­sta­wi­cie­le mediów z chiń­skich pro­win­cji Jian­gxi, Qin­ghai, Guan­gxi, Fujian i Heilon­gjiang mie­li oka­zję odwie­dzić sie­dzi­by Wir­tu­al­nej Pol­ski oraz Tele­wi­zji Pol­skiej. Goście przyj­rze­li się, jak w Pol­sce roz­wi­ja się tele­wi­zja inter­ne­to­wa oraz jak pro­wa­dzo­na jest nad Wisłą pro­duk­cja tele­wi­zyj­na, wyra­zi­li też chęć nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy z pol­ski­mi partnerami.

Cie­szy­my się, że chiń­skie media są zain­te­re­so­wa­ne Pol­ską. Oso­bi­ste doświad­cze­nie wizy­ty w Pol­sce zwięk­sza świa­do­mość na jej temat, a to ma szan­sę prze­ło­żyć się na więk­szą licz­bę i wyż­szą jakość publi­ko­wa­nych mate­ria­łów doty­czą­cych nasze­go kra­ju, a to z kolei sprzy­ja roz­wo­jo­wi współ­pra­cy gospodarczej."

Współpraca na rynku kapitałowym: platforma V‑Next

Oprócz bycia fabry­ką świa­ta oraz poten­cjal­nym gigan­tycz­nym ryn­kiem zby­tu dla euro­pej­skich towa­rów, Chi­ny to tak­że źró­dło olbrzy­mie­go kapi­ta­łu oraz roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój przedsiębiorczości.

Współ­pra­cy na ryn­ku kapi­ta­ło­wym poświę­co­ne zosta­ło semi­na­rium „Chi­na-Poland Capi­tal Mar­ket Coope­ra­tion and Match­ma­king Event”, któ­re odby­ło się w ramach euro­pej­skie­go road­show plat­for­my V‑Next w war­szaw­skim hote­lu Inter­con­ti­nen­tal 12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Orga­ni­za­to­ra­mi była plat­for­ma usług finan­so­wych V‑Next, zarzą­dza­na przez nale­żą­cą do gieł­dy w Shen­zhen fir­mą Shen­zhen Secu­ri­ties Infor­ma­tion oraz dzia­ła­ją­cy na pol­skim ryn­ku chiń­ski bank Haitong. Na całym świe­cie tysią­ce przed­się­biorstw sko­rzy­sta­ło już z usług, do któ­rych dostęp daje plat­for­ma V‑Next, któ­ra pozwa­la nawią­zać kon­takt mię­dzy inwe­sto­ra­mi, inku­ba­to­ra­mi, akce­le­ra­to­ra­mi, insty­tu­cja­mi finan­so­wy­mi i gieł­da­mi papie­rów war­to­ścio­wych a chcą­cy­mi roz­wi­jać się glo­bal­nie przedsiębiorcami.

Semi­na­rium otwo­rzył wice­pre­zes gieł­dy w Shen­zhen (Shen­zhen Stock Exchan­ge) pan PENG Ming, następ­nie dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy war­szaw­skie­go oddzia­łu ban­ku Haitong pan Łukasz Pie­ka­ła wpro­wa­dził słu­cha­czy w śro­do­wi­sko inwe­sty­cyj­ne w Pol­sce, zaś dyrek­tor dzia­łu Fin­tech plat­for­my V‑Next pan YU Qidong zapre­zen­to­wał czym jest plat­for­ma i jakie korzy­ści daje korzy­sta­ją­cym z jej usług przed­się­bior­com. Oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia się mia­ły tak­że pol­skie fir­my głów­nie z bran­ży nowych tech­no­lo­gii: Woolet, Swim­mo, Room­Sa­ge, Legi­mi, Mone­tHe­ro oraz Smart Faktor.

Wię­cej o plat­for­mie V‑Next moż­na dowie­dzieć się z jej stro­ny inter­ne­to­wej: www.v‑next.cn.

Współpraca inwestycyjna pomiędzy Polską a Shenzhen – seminarium

Pol­ska i Chi­ny posia­da­ją ogrom­ny poten­cjał do wza­jem­nych inwe­sty­cji. Jako Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su podej­mu­je­my dzia­ła­nia oraz wspie­ra­my wszel­kie ini­cja­ty­wy dążą­ce do zwięk­sze­nia wza­jem­nej wymia­ny w tym zakre­sie. Jed­nym z takich dzia­łań było semi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z chiń­ską orga­ni­za­cją Invest Shen­zhen oraz Shen­zhen Inter­na­tio­nal Inve­st­ment & Pro­mo­tion Asso­cia­tion, któ­re odby­ło się 20 wrze­śnia 2018 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w Warszawie.

Poza przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji Invest Shen­zhen, Sto­wa­rzy­sze­nia Inwe­sty­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych i Pro­mo­cji Shen­zhen oraz władz mia­sta Shen­zhen, w semi­na­rium uczest­ni­czy­li pani Anna Sawiak, kie­row­nik Wydzia­łu Kra­jów Poza­eu­ro­pej­skich Depar­ta­men­tu Han­dlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MPiT, pan Janusz Pie­cho­ciń­ski, były wice­pre­mier, obec­nie pre­zes Pol­sko-Azja­tyc­kiej Izby Han­dlo­wej, pani Mał­go­rza­ta Zawi­sza, kie­ru­ją­ca nowo­otwar­tym Zagra­nicz­nym Biu­rem Han­dlo­wym Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu w Cheng­du, pani Agniesz­ka Sobie­szek, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Wspar­cia i Pozy­ski­wa­nia Inwe­sto­ra Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej. Przy­kła­dy uda­nych pol­sko-chiń­skich inwe­sty­cji pre­zen­to­wa­li tak­że przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su – pan Grze­gorz Mar­ci­niak, odpo­wie­dzial­ny za wej­ście na chiń­ski rynek fir­my Bakal­land oraz pan XU Zhi­peng, zarzą­dza­ją­cy spół­ką Min­dray Medi­cal Poland.

Wie­rzy­my, że dzię­ki takim wyda­rze­niom, a zwłasz­cza dzię­ki zdo­by­tym dzię­ki nim kon­tak­tom mię­dzy­ludz­kim, pol­sko-chiń­skie sto­sun­ki gospo­dar­cze będą roz­wi­jać się jesz­cze dynamiczniej.

Zachę­ca­my do kon­tak­tu przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z wła­dza­mi mia­sta Shen­zhen oraz tam­tej­szej spe­cjal­nej stre­fy ekonomicznej.

Wizyta u Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 30 lip­ca 2018 roku zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce Pana Liu Guan­gy­uan. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Liu Liju­an, kon­sul eko­no­micz­ny i handlowy.

Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny poglą­dów na temat rela­cji pol­sko-chiń­skich. Omó­wio­ne zosta­ły tak­że pro­jek­ty nad, któ­ry­mi pra­cu­je­my, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce eks­pan­sji pol­skich przed­się­bior­ców na chiń­skim ryn­ku e‑commerce oraz w sek­to­rze automotive.

J.E. Amba­sa­dor wyra­ził goto­wość istot­ne­go wspar­cia dla orga­ni­zo­wa­ne­go przez PChRB Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej mię­dzy naszy­mi krajami.

 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin.

Lau­re­ata­mi II edy­cji kon­kur­su zostali:

MIEJSCE

Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka.

II MIEJSCE

Miko­łaj Woź­niak za pra­cę pt. Nowa podróż na Zachód: Bada­nie poten­cja­łu han­dlo­we­go mię­dzy Chi­na­mi i Pol­ską w epo­ce Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku, przy­go­to­wa­ną w Shan­ghai Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. Wang Hong.

III MIEJSCE

Nata­lia Ojczyk za pra­cę pt. Stre­fy eko­no­micz­ne w Chi­nach na przy­kła­dzie Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej Shen­zen oraz Szan­ghaj­skiej Pilo­ta­żo­wej Stre­fy Wol­ne­go Han­dlu, przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr. Rafa­ła Kwiecińskiego.

WYRÓŻNIENIE

Karol Dudek za pra­cę pt. Rynek kapi­ta­ło­wy w Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej na przy­kła­dzie Gieł­dy Papie­rów War­to­ścio­wych w Hong­kon­gu, Shen­zhen i Szan­gha­ju, przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra dr Olgi Mikołajczyk.

Chiński pomysł na globalizację. Jak Polska może podbić Chiny?

One nation – one gro­up”, to stra­te­gia, z jaką pol­scy przed­się­bior­cy powin­ni pod­bi­jać chiń­ski rynek, uwa­ża Jörg Wut­t­ke, wie­lo­let­ni prze­wod­ni­czą­cy Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Na biz­ne­so­wym śnia­da­niu „Chiń­ski pomysł na glo­ba­li­za­cję”, jakie zor­ga­ni­zo­wa­ła 20 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, Wut­t­ke wspól­nie z dr Tho­ma­sem B. Sabe­lem z HSBC Bank Pol­ska zachę­ca­li pol­skie fir­my do szu­ka­nia niszy w Pań­stwie Środ­kach, jak np. pro­duk­ty rol­no-spo­żyw­cze, i wspól­ne­go nego­cjo­wa­nia wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na tam­tej­szym rynku. 

Choć pol­sko-chiń­skie obro­ty towa­ro­we cią­gle rośną, w 2016 roku zwięk­szy­ły się o 4,8% do 25 856 mln USD, to sys­te­ma­tycz­nie rośnie tak­że nad­wyż­ka han­dlo­wa chiń­skich impor­te­rów. GUS poda­je, że war­tość pol­skie­go eks­por­tu do Chin w ubie­głym roku spa­dła o ponad 100 mln USD, czy­li o 5,4%. Te dane nie zdzi­wi­ły Jör­ga Wut­t­ke, któ­ry na spo­tka­niu w War­sza­wie, przy­znał, że „pol­scy przed­się­bior­cy są mało widocz­ni w Peki­nie”. „Chiń­czy­cy uwiel­bia­ją euro­pej­ski styl życia, euro­pej­skie jedze­nie, zawsze będą kupo­wać pol­skie jabł­ka”, dodał Wut­t­ke wska­zu­jąc sek­tor, w któ­ry powin­ni inwe­sto­wać Pola­cy.  Jörg Wut­t­ke, zwią­za­ny z Chi­na­mi od ponad 30 lat, obec­nie wice­pre­zes BASF Chi­na, uwa­ża, że pol­scy przed­się­bior­cy, któ­rzy chcą odnieść suk­ces na chiń­skim ryn­ku powin­ni połą­czyć siły i sko­rzy­stać z doświad­czeń Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach, któ­rej dwu­krot­nie sze­fo­wał Wut­t­ke. To powi­nien być ich pierw­szy adres, tam zdo­bę­dą kon­tak­ty i od innych euro­pej­skich przed­się­bior­ców dowie­dzą się o stan­dar­dach i prak­ty­ce robie­nia biz­ne­su w Azji.

Waż­ne kon­tak­ty poli­tycz­ne, waż­niej­sze biznesowe 

Jörg Wut­t­ke, któ­ry był w prze­szło­ści tak­że sze­fem Nie­miec­kiej Izby Han­dlo­wej w Chi­nach, nie prze­ce­nia kon­tak­tów poli­tycz­nych na wyso­kim szcze­blu. Jego zda­niem, dobrze, żeby były jak naj­częst­sze, w tym kon­tek­ście przy­wo­łał przy­kład nie­miec­kiej kanc­lerz Ange­li Mer­kel, któ­ra raz w roku odwie­dza Pań­stwo Środ­ka i w związ­ku z tym może liczyć na corocz­ne rewi­zy­ty pre­zy­den­ta Xi Jin­pin­ga, jed­nak to nie poli­ty­ka decy­du­je o gospo­dar­czym powo­dze­niu w Chi­nach, a „zna­le­zie­nie swo­jej niszy”. „Poli­ty­cy two­rzą kli­mat”, ale to sami przed­się­bior­cy muszą zna­leźć odbior­ców swo­ich pro­duk­tów i usług.

Euro­pej­ska jed­ność – odpo­wie­dzią na chiń­ską ekspansję 

Wut­t­ke jest zawzię­tym kry­ty­kiem chiń­skie­go pro­tek­cjo­ni­zmu: „Chiń­czy­cy mogą kupić wszyst­ko w Euro­pie, mają o wie­le lep­szy i więk­szy dostęp do euro­pej­skie­go ryn­ku niż Euro­pej­czy­cy do chiń­skie­go ryn­ku. Euro­pa musi być zjed­no­czo­na w nego­cja­cjach z Peki­nem, tyl­ko wte­dy będzie mia­ła szan­sę na praw­dzi­wą kon­ku­ren­cję.”, powie­dział w pane­lu z udzia­łem dr. Tho­ma­sa B. Sabe­la i dr. Zbi­gnie­wa Nie­sio­będz­kie­go, wice­pre­ze­sa Pol­sko-Chiń­skiej Rady Biz­ne­su. Jörg Wut­t­ke jako czę­sty komen­ta­tor „Finan­cial Times” i „The Wall Stre­et Jour­nal” uwa­ża, że Chiń­czy­kom trze­ba wprost mówić o pro­ble­mach, „naj­le­piej za zamknię­ty­mi drzwia­mi, ale jeśli to nie poma­ga, to trze­ba iść do pra­sy i upu­blicz­nić pro­blem”. „To dzia­ła!”, zapew­nił na spo­tka­niu w War­sza­wie, gdy w tym samym cza­sie w Wiel­kie Hali Ludo­wej w Peki­nie trwał XIX zjazd Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin, na któ­rym swo­ją pozy­cję umoc­nił pre­zy­dent Xi, gdzie zapo­wie­dział, że w 2050 roku Chi­ny sta­ną się pierw­szą gospo­dar­ką świa­ta. Wut­t­ke, któ­ry jest nie tyl­ko świad­kiem chiń­skie­go cudu gospo­dar­cze­go, ale tak­że poli­tycz­nych prze­mian, w 1989 roku widział na wła­sne oczy masa­krę na pla­cu Tia­nan­men, uwa­ża, że Xi Jin­ping będzie rzą­dził jesz­cze jed­ną kaden­cję, po czym w 2022 roku ustą­pi z urzę­du pre­zy­den­ta. „Teraz tyl­ko wymie­ni pre­mie­ra na kogoś bar­dziej dyna­micz­ne­go, któ­ry zdo­ła sta­wić czo­ła aktu­al­nym pro­ble­mom.”, pro­gno­zu­je nie­miec­ki ekspert.

Jeśli Chi­ny mają pro­blem, to wszy­scy mamy problem”

Do takich na pew­no trze­ba zali­czyć roz­wój demo­gra­ficz­ny chiń­skie­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re szyb­ko się sta­rze­je. To efekt „poli­ty­ki jed­ne­go dziec­ka”, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła od 1977 roku, a ofi­cjal­nie zosta­ła znie­sio­na dopie­ro dwa lata temu. „W 2040 roku 30% Chiń­czy­ków będzie mia­ło powy­żej 60 lat, a w 2100 roku aż poło­wa popu­la­cji prze­kro­czy 60 rok życia”, zauwa­żył dr Tho­mas B. Sabel, pra­cu­ją­cy od kwiet­nia tego roku w war­szaw­skim przed­sta­wi­ciel­stwie ban­ku HSBC jako dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy pio­nem skar­bu i czło­nek komi­te­tu zarzą­dza­ją­ce­go. Przed pra­cą w Pol­sce Sabel spę­dził trzy lata w Szan­gha­ju, w tam­tej­szym oddzia­le HSBC, naj­więk­sze­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ban­ku w Chi­nach, któ­re­go histo­ria przed­sta­wi­cielstw w Hong Kon­gu i Szan­gha­ju się­ga 1865 roku. Sabel przy­po­mniał o ogrom­nym udzia­le Chin w świa­to­wej gospo­dar­ce: „17,5% glo­bal­ne­go PKB wytwa­rza­ne jest w Chi­nach, a obec­nie 35% glo­bal­ne­go wzro­stu powsta­je w Pań­stwie Środ­ka”, więc „jeśli Chi­ny mają pro­blem, to wszy­scy mamy pro­blem”, pod­kre­ślił. Zatem chiń­ski roz­wój, w tym roku na pozio­mie 6,7% PKB, leży w inte­re­sie wszyst­kich. Pro­blem jed­nak w tym, że Chiń­czy­cy zamy­ka­ją dostęp do swo­je­go rynku.

Glo­ba­li­za­cja dla Chiń­czy­ków to dro­ga jednokierunkowa 

Coraz trud­niej robi się biz­nes w Chi­nach”, powie­dział eks­pert HSCB Bank Pol­ska. Sabel zauwa­żył tak­że, że chiń­ski wzrost coraz mniej bazu­je na eks­por­cie, a dużym pro­ble­mem zaczy­na­ją być kosz­ty pro­duk­cji, któ­re w mię­dzy­cza­sie sta­ły się tań­sze w Wiet­na­mie, czy Euro­pie wschod­niej (Buł­ga­ria, Rumu­nia). Pro­ble­ma­mi spo­łecz­ny­mi, któ­ry­mi coraz bar­dziej dają o sobie znać jest zła jakość życia, skrom­ne pen­sje, któ­re utrzy­mu­ją wewnętrz­ną kon­sump­cję na bar­dzo niskim pozio­mie, i wciąż ogrom­ne róż­ni­ce mate­rial­ne pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pro­win­cja­mi. Szan­są dla gospo­dar­ki są pań­stwo­we pro­gra­my: „Made in Chi­na 2025” i „Prze­mysł 5.0”, z któ­rych środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne głów­nie na inwe­sty­cje infra­struk­tu­ral­ne: „To szan­sa dla zachod­nich firm”, uwa­ża Sabel, choć doda­je, że „celem chiń­skie­go pań­stwa jest zmniej­sze­nie bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych”. „Ini­cja­ty­wa: Jeden pas i jed­na dro­ga, czy­li reak­ty­wa­cja Jedwab­ne­go Szla­ku ma przede wszyst­kim pomóc chiń­skie­mu eks­por­to­wi”, zauwa­ża Tho­mas B. Sabel, któ­re­go zda­niem, Chi­ny, by z suk­ce­sem przejść dal­szą trans­for­ma­cję gospo­dar­czą potrze­bu­ją „wię­cej przed­się­bior­czo­ści, lep­szej edu­ka­cji, kre­atyw­no­ści i róż­no­rod­ne­go myśle­nia”. Dla chiń­skich władz wzrost gospo­dar­czy jest nadal prio­ry­te­tem, wie­rzą, że w cią­gu następ­nych pię­ciu lat uda się go utrzy­mać na pozio­mie 5% PKB. „Będą chcie­li to zro­bić poprzez zwięk­sze­nie kon­sump­cji wewnętrz­nej, pań­stwo­we inwe­sty­cje i eks­port”, prze­wi­du­je Sabel.

Przewiń do góry