logo

Wydarzenia

28 Cze 2017

Podpisanie Memorandum z CCPIT Hubei Sub-Council

W dniu 28 czerw­ca 2017 roku PChRB współ­or­ga­ni­zo­wa­ła wspól­nie z PAIHPARP „Hubei-Chi­­na Tra­de & Inve­st­ment Semi­nar 2017”. Ze stro­ny chiń­skiej gospo­da­rzem spo­tka­nia były wła­dze pro­win­cji Hubei oraz CCPIT Hubei Sub-Coun­cil. W ponad 150 oso­bo­wej dele­ga­cji chiń­skiej byli przed­sta­wi­cie­le 58 firm pocho­dzą­cych z pro­win­cji Hubei repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry. Ponad 100 przed­sta­wi­cie­li pol­skich firm mia­ło oka­zję do roz­mów B2B z fir­ma­mi chiń­ski­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi zarów­no nawią­za­niem współ­pra­cy han­dlo­wej, jak i moż­li­wo­ścia­mi inwe­sty­cyj­ny­mi w Pol­sce. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła Memo­ran­dum o współ­pra­cy z CCPIT Hubei Sub-Coun­cil, a czło­nek naszej Rady Jingsh Law Firm Poland otrzy­mał nagro­dę od CCOIC HUBEI. […]

20 Cze 2017

Spotkanie z Konsul Generalną w Chengdu

W dniu 20.06.2017 roku gości­li­śmy Panią Kata­rzy­nę Wil­ko­wiec­ką Kon­sul Gene­ral­ną w Cheng­du. W trak­cie spo­tka­nia Pani Kon­sul przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Syczu­an, Jun­nan, Kuej­czou i mia­sto wydzie­lo­ne Chon­gqing. Poten­cjał tych pro­win­cji to popu­la­cja: ok. 200 mln osób, obszar dwa razy więk­szy od tery­to­rium Fran­cji oraz szyb­ki wzrost gospo­dar­czy pro­win­cji: ok. 10% pa. W 2016 r. pociąg z Cheng­du do Łodzi wyje­chał 463 razy, na 2017 rok pla­no­wa­ne jest 1000 pocią­gów. Gospo­dar­ka Syczu­anu opie­ra się na: rol­nic­twie, ener­ge­ty­ce wod­nej, dużych zaso­bach gazu ziem­ne­go, prze­my­śle cięż­kim i elek­tro­ni­ce. Chon­gqing to prze­mysł: moto­ry­za­cyj­ny, cięż­ki, elek­tro­ni­ka […]

29 Maj 2017

Odwiedziny przedstawicieli CCPIT

W dniu 29.05.2017 r. PChRB gości­ła przed­sta­wi­cie­li CCPIT z pro­win­cji Jiang­su. Było to rewi­zy­ta po naszej nie­daw­nej obec­no­ści w sie­dzi­bie CCPIT pro­win­cji. Celem spo­tka­nia było zazna­jo­mie­nie się przed­sta­wi­cie­li stro­ny chiń­skiej z moż­li­wo­ścia­mi inwe­sto­wa­nia w Pol­sce oraz wzro­stu wymia­ny han­dlo­wej. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le: HSBC Ban­ka Pol­ska, Haitong Ban­ku, Kan­ce­la­rii Podat­ko­wej Paczu­ski Tau­dul i Kan­ce­la­rii Praw­nej K&< Gates. W swo­im wystą­pie­niu Wice­prze­wod­ni­czą­cy CCPIT Sub-Coun­cil Xiao Tie­jun pod­kre­ślił, że „trud­no sobie wyobra­zić, aby cokol­wiek we wspól­nych rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy pro­win­cją Jiang­su i Pol­ską mogło się odby­wać bez aktyw­ne­go uczest­nic­twa CCPIT i Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su”. To pierw­sza, ale na pew­no nie ostat­nia tego […]

26 Maj 2017

Konferencja CHINA HUBEIPOLAND MEDIA COOPERATION

W dniu 26.05 2017 r. współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy Kon­fe­ren­cję CHINA HUBEI — POLAND MEDIA COOPERATION. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 70 przed­sta­wi­cie­li mediów, grup wydaw­ni­czych oraz wytwór­ni fil­mo­wych z pro­win­cji Hubei. Z pol­skiej stro­ny gości­li­śmy kil­ka­dzie­siąt osób repre­zen­tu­ją­cych m.in. TVP i Pol­skie Radio. W trak­cie spo­tka­nia doszło do pod­pi­sa­nia MoU pomię­dzy Tele­wi­zją Pol­ską S.A. i Hubei Media Gro­up, jed­nej z naj­więk­szych grup medial­nych w Chi­nach.

28 Lut 2017

Polsko-Chiński Mikser Biznesowy

28 lute­go 2017 r. Kan­ce­la­ria Praw­ni­cza K&L Gates, przy wspar­ciu Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie pn. Pol­sko-Chi­ń­ski Mik­ser Biz­ne­so­wy. Po wystą­pie­niach Agniesz­ki Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej oraz Janu­sza Pie­cho­ciń­skie­go, wice­pre­mie­ra rzą­du RP w latach 2012–15, odby­ła się deba­ta na temat uwa­run­ko­wań inwe­sty­cji chiń­skich w Pol­sce i pol­skich w Chi­nach oraz roz­wo­ju szla­ków kole­jo­wych pomię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi. W deba­cie, któ­rą mode­ro­wał Jacek Boczek — wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, głos zabra­li: Agniesz­ka Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, Mar­cin Dobru­chow­ski — pre­zes Spe­dy­cji Pol­skiej SPEDCONT Sp. z o.o., Woj­ciech […]

24 Sty 2017

Spotkanie z okazji Chińskiego Nowego Roku

W dniu 24 stycz­nia 2017 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal odby­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su z oka­zji Chiń­skie­go Nowe­go Roku. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 90 osób, wśród nich m.in.: J.E. Xu Jian Amba­sa­dor ChRL w Pol­sce, Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Infor­ma­cji i Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, Pan Jacek Bart­kie­wicz — Czło­nek Zarzą­du NBP oraz Pan Michał Mro­żek Pre­zes HSBC Bank Pol­ska S.A.. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le MSZ, MR, wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skiej nauki oraz człon­ko­wie i part­ne­rzy Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su. W trak­cie spo­tka­nia ogło­szo­no wyni­ki Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą doty­czą­cą […]

08 Lis 2016

Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim

8 listo­pa­da 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su wspól­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go oraz Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­rów i Eks­por­te­rów zor­ga­ni­zo­wa­ła w Pozna­niu warsz­ta­ty na temat  "Szan­se dla wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw na ryn­ku chiń­skim". W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 50 przed­sta­wi­cie­li wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw. Aktu­al­ne tren­dy pre­fe­ren­cji kon­su­menc­kich w Chi­nach, naj­bar­dziej wzro­sto­we sek­to­ry ryn­ko­we i z tym zwią­za­ne per­spek­ty­wy dla pol­skich marek na chiń­skim ryn­ku zapre­zen­to­wał dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su. Ponad­to w trak­cie warsz­ta­tów omó­wio­no m.in. kwe­stie: sys­te­mu regu­la­cyj­ne­go, logi­sty­ki towa­rów, wyko­rzy­sta­nia instru­men­tów finan­so­wych w eks­por­cie, wzra­sta­ją­ce­go zna­cze­nie RMB jako walu­ty roz­li­cze­nio­wej, przy­kła­dy dobrych prak­tyk "eks­pan­sji […]

27 Wrz 2016

Seminarium w czasie targów rolno-spożywczych POLAGRA w Poznaniu

Semi­na­rium odby­ło się pod hasłem Poten­cjał pol­skiej bran­ży rol­no-spo­­ży­w­czej. W czę­ści poświę­co­nej Azji wziął udział wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Jacek Boczek; mówił m.in. o moż­li­wo­ściach wej­ścia pro­duk­tów pol­skich do Chin, o warun­kach pro­wa­dze­nia biz­ne­su przez pod­mio­ty pol­skie na tam­tej­szym ryn­ku i o roli e-com­me­r­cu we współ­pra­cy han­dlo­wej. Pod­kre­ślił rów­nież rolę admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej w pro­mo­wa­niu mar­ki POLSKA w Chi­nach. Ta pro­mo­cja musi być znacz­nie więk­sza, gdyż mało kto pośród kon­su­men­tów chiń­skich koja­rzy Pol­skę jako pro­du­cen­ta świet­nej żyw­no­ści. To musi się zmie­nić, bo bez tego bar­dzo trud­no będzie zdo­być rynek naszy­mi pro­duk­ta­mi.

23 Wrz 2016

Spotkanie z chińską firmą Invest Shenzhen

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie z chiń­ską fir­mą Invest Shen­zhen, któ­re mia­ło miej­sce w 23 wrze­śnia br. w sali kon­fe­ren­cyj­nej war­szaw­skie­go Hote­lu Inter­con­ti­nen­tal. Fir­ma Invest Shen­zhen przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję sze­ro­kiej współ­pra­cy na polu eko­no­mii, han­dlu, tech­no­lo­gii oraz inwe­sty­cji pomię­dzy mia­stem Shen­zhen a zain­te­re­so­wa­ny­mi taką współ­pra­cą pod­mio­ta­mi pol­ski­mi. Kon­cept ten wpi­su­je się w stra­te­gię One Belt One Road (współ­cze­sna ini­cja­ty­wa władz ChRL, mają­ca na celu reak­ty­wa­cję Jedwab­ne­go Szla­ku). W spo­tka­niu wzię­ła też udział przed­sta­wi­ciel­ka fir­my Haike­xing Sino­vac Stra­te­gy Indu­strial Park, któ­ra przed­sta­wi­ła kon­cep­cję olbrzy­mie­go Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go o powierzch­ni milio­na metrów kwa­dra­to­wych, któ­ry powsta­je w mie­ście Shen­zhen […]

23 Sie 2016

Spotkanie z Konsul Generalną w Kantonie

W trak­cie spo­tka­nia Pani Joan­na Sko­czek Kon­sul Gene­ral­na w Kan­to­nie przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny trzech pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Guang­dong, Guan­gxi i Hainan. Zda­niem Pani Kon­sul dyna­micz­nie rosną­ca gospo­dar­ka chiń­ska pod­le­ga­ją­ca istot­nym zmia­nom struk­tu­ral­nym sta­no­wi szan­sę dla pol­skie­go biz­ne­su. Atu­ty szcze­gól­nie pro­win­cji Guang­dong: przy­le­głość do Hong­kon­gu i Makau, poten­cjał lud­no­ścio­wy, wyso­ki poziom zamoż­no­ści miesz­kań­ców (wzra­sta­ją­ca kla­sa śred­nia), powsta­ją­ce nowe insty­tu­cje sądow­ni­cze (filia sądu naj­wyż­sze­go, sąd ds. ochro­ny praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej), udo­god­nie­nia w spe­cjal­nych stre­fach eko­no­micz­nych oraz lokal­ne, czę­sto nego­cjo­wal­ne pre­fe­ren­cje podat­ko­we spra­wia­ją, że Del­ta Rze­ki Per­ło­wej […]