logo

Wydarzenia

30 Lip 2018

Wizyta u Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 30 lip­ca 2018 roku zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce Pana Liu Guan­gy­uan. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Liu Liju­an, kon­sul eko­no­micz­ny i han­dlo­wy. Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny poglą­dów na temat rela­cji pol­sko-chi­ń­skich. Omó­wio­ne zosta­ły tak­że pro­jek­ty nad, któ­ry­mi pra­cu­je­my, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce eks­pan­sji pol­skich przed­się­bior­ców na chiń­skim ryn­ku e‑commerce oraz w sek­to­rze auto­mo­ti­ve. J.E. Amba­sa­dor wyra­ził goto­wość istot­ne­go wspar­cia dla orga­ni­zo­wa­ne­go przez PChRB Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi.  

08 Lut 2018

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. Lau­re­ata­mi II edy­cji kon­kur­su zosta­li: I MIEJSCE Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka. II MIEJSCE Miko­łaj Woź­niak za pra­cę […]

20 Paź 2017

Chiński pomysł na globalizację. Jak Polska może podbić Chiny?

One nation – one gro­up”, to stra­te­gia, z jaką pol­scy przed­się­bior­cy powin­ni pod­bi­jać chiń­ski rynek, uwa­ża Jörg Wut­t­ke, wie­lo­let­ni prze­wod­ni­czą­cy Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Na biz­ne­so­wym śnia­da­niu „Chiń­ski pomysł na glo­ba­li­za­cję”, jakie zor­ga­ni­zo­wa­ła 20 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, Wut­t­ke wspól­nie z dr Tho­ma­sem B. Sabe­lem z HSBC Bank Pol­ska zachę­ca­li pol­skie fir­my do szu­ka­nia niszy w Pań­stwie Środ­kach, jak np. pro­duk­ty rol­no-spo­­ży­w­cze, i wspól­ne­go nego­cjo­wa­nia wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na tam­tej­szym ryn­ku. Choć pol­sko-chi­ń­skie obro­ty towa­ro­we cią­gle rośną, w 2016 roku zwięk­szy­ły się o 4,8% do 25 856 mln USD, to sys­te­ma­tycz­nie rośnie tak­że nad­wyż­ka han­dlo­wa chiń­skich impor­te­rów. […]

01 Wrz 2017

IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Sza­now­ni Pań­stwo, w imie­niu orga­ni­za­to­rów IFS Offi­ce Cen­tral & Eastern Euro­pe, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji logi­stycz­nej CSCMP oraz Biu­ra Pro­mo­cji Jako­ści mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa na IV edy­cję Kon­gre­su Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści „Jakość i bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści oraz wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań źró­dłem suk­ce­su w biz­ne­sie.” Kon­gres odbę­dzie się 11 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Polin w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w War­sza­wie. Wyda­rze­nie sta­no­wi plat­for­mę wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści, nowych tech­no­lo­gii, dostę­pu do ryn­ku, bez­pie­czeń­stwa biz­ne­su oraz glo­bal­nej logi­sty­ki. Zapro­sze­nie oraz pro­gram Kon­gre­su do pobra­nia TUTAJ Aby wziąć udział w wyda­rze­niu nale­ży […]

01 Wrz 2017

Przepisy i regulacje prawne w handlu polsko-chińskim – seminaria i dyskusje B2B

JINGSH POLAND zapra­sza ser­decz­nie na dwu­dnio­wą kon­fe­ren­cję nt. „Prze­pi­sy i regu­la­cje praw­ne w han­dlu pol­sko-chi­ń­skim – semi­na­ria i dys­ku­sje B2B”. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniu 23–24 paź­dzier­ni­ka br. od godz. 9:00 do 17:00 w sie­dzi­bie głów­nej JINGSH w Peki­nie. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z aspek­ta­mi praw­ny­mi oraz prze­pi­sach o któ­rych nale­ży pamię­tać chcąc roz­po­cząć dzia­łal­ność w Chi­nach. W wyda­rze­niu będą uczest­ni­czyć tak­że fir­my chiń­skie z bran­ży spo­żyw­czej, tech­no­lo­gicz­nej, ener­ge­tycz­nej, infra­struk­tu­ral­nej i e‑commerce, dla­te­go będzie to rów­nież oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów z poten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi. By zwięk­szyć efek­tyw­ność spo­tkań B2B po otrzy­ma­niu od Pań­stwa zgło­sze­nia JINGSH doko­na dokład­nej wery­fi­ka­cji by dodat­ko­wo zapro­sić te chiń­skie fir­my, któ­re odpo­wia­da­ją Pań­stwa dzia­łal­no­ści. Ponad­to, […]

22 Sie 2017

Spotkanie z przedstawicielami Economic Commission of Chinese People's Political Consultative Conference of Henan Province

W dniu 22 sierp­nia 2017 roku spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­la­mi Eco­no­mic Com­mis­sion of Chi­ne­se People's Poli­ti­cal Con­sul­ta­ti­ve Con­fe­ren­ce of Henan Pro­vin­ce. Celem tej wizy­ty była pro­mo­cja współ­pra­cy w zakre­sie han­dlu i inwe­sty­cji pomię­dzy pro­win­cją Henan i Pol­ską. Goście z Chin pro­mo­wa­li region jako korzyst­ne miej­sce do inwe­sto­wa­nia, pod­kre­śla­jąc prio­ry­te­to­wą pozy­cję jako jej przy­zna­ną w pro­jek­cie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku (OBOR). Ponad­to zło­żo­no zapro­sze­nie dla wszyst­kich pol­skich przed­się­bior­ców do uczest­nic­twa w 12th Henan Busi­ness Meetings, któ­ry co roku odby­wa się w Zheng­zhou.

11 Sie 2017

Henan Economic Trade Cooperation Seminar

W dniu 11 sierp­nia 2017 roku odby­ło się w War­sza­wie Henan Eco­no­mic Tra­de Coope­ra­tion Semi­nar. Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z orga­ni­za­to­rów tego wyda­rze­nia. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 firm z pro­win­cji Henan poszu­ku­ją­cych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych lub han­dlo­wych w Pol­sce. Ze stro­ny pol­skiej w roz­mo­wach B2B wzię­ło udział ponad 100 przed­się­bior­ców. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła z CCPIT Henan Memo­ran­dum o współ­pra­cy (MoU). Henan to naj­lud­niej­sza pro­win­cja chiń­ska i pią­ta pod wzglę­dem PKB. W stra­te­gii chiń­skim władz pro­win­cja ta ma być jed­nym z głów­nych cen­trów logi­sty­ki i han­dlu w ramach pro­jek­tu Jed­ne­go Pasa i Szla­ku (OBOR).

28 Cze 2017

Podpisanie Memorandum z CCPIT Hubei Sub-Council

W dniu 28 czerw­ca 2017 roku PChRB współ­or­ga­ni­zo­wa­ła wspól­nie z PAIHPARP „Hubei-Chi­­na Tra­de & Inve­st­ment Semi­nar 2017”. Ze stro­ny chiń­skiej gospo­da­rzem spo­tka­nia były wła­dze pro­win­cji Hubei oraz CCPIT Hubei Sub-Coun­cil. W ponad 150 oso­bo­wej dele­ga­cji chiń­skiej byli przed­sta­wi­cie­le 58 firm pocho­dzą­cych z pro­win­cji Hubei repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry. Ponad 100 przed­sta­wi­cie­li pol­skich firm mia­ło oka­zję do roz­mów B2B z fir­ma­mi chiń­ski­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi zarów­no nawią­za­niem współ­pra­cy han­dlo­wej, jak i moż­li­wo­ścia­mi inwe­sty­cyj­ny­mi w Pol­sce. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła Memo­ran­dum o współ­pra­cy z CCPIT Hubei Sub-Coun­cil, a czło­nek naszej Rady Jingsh Law Firm Poland otrzy­mał nagro­dę od CCOIC HUBEI. […]

20 Cze 2017

Spotkanie z Konsul Generalną w Chengdu

W dniu 20.06.2017 roku gości­li­śmy Panią Kata­rzy­nę Wil­ko­wiec­ką Kon­sul Gene­ral­ną w Cheng­du. W trak­cie spo­tka­nia Pani Kon­sul przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Syczu­an, Jun­nan, Kuej­czou i mia­sto wydzie­lo­ne Chon­gqing. Poten­cjał tych pro­win­cji to popu­la­cja: ok. 200 mln osób, obszar dwa razy więk­szy od tery­to­rium Fran­cji oraz szyb­ki wzrost gospo­dar­czy pro­win­cji: ok. 10% pa. W 2016 r. pociąg z Cheng­du do Łodzi wyje­chał 463 razy, na 2017 rok pla­no­wa­ne jest 1000 pocią­gów. Gospo­dar­ka Syczu­anu opie­ra się na: rol­nic­twie, ener­ge­ty­ce wod­nej, dużych zaso­bach gazu ziem­ne­go, prze­my­śle cięż­kim i elek­tro­ni­ce. Chon­gqing to prze­mysł: moto­ry­za­cyj­ny, cięż­ki, elek­tro­ni­ka […]

29 Maj 2017

Odwiedziny przedstawicieli CCPIT

W dniu 29.05.2017 r. PChRB gości­ła przed­sta­wi­cie­li CCPIT z pro­win­cji Jiang­su. Było to rewi­zy­ta po naszej nie­daw­nej obec­no­ści w sie­dzi­bie CCPIT pro­win­cji. Celem spo­tka­nia było zazna­jo­mie­nie się przed­sta­wi­cie­li stro­ny chiń­skiej z moż­li­wo­ścia­mi inwe­sto­wa­nia w Pol­sce oraz wzro­stu wymia­ny han­dlo­wej. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le: HSBC Ban­ka Pol­ska, Haitong Ban­ku, Kan­ce­la­rii Podat­ko­wej Paczu­ski Tau­dul i Kan­ce­la­rii Praw­nej K&< Gates. W swo­im wystą­pie­niu Wice­prze­wod­ni­czą­cy CCPIT Sub-Coun­cil Xiao Tie­jun pod­kre­ślił, że „trud­no sobie wyobra­zić, aby cokol­wiek we wspól­nych rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy pro­win­cją Jiang­su i Pol­ską mogło się odby­wać bez aktyw­ne­go uczest­nic­twa CCPIT i Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su”. To pierw­sza, ale na pew­no nie ostat­nia tego […]