Galeria

Spotkanie z przedstawicielami Economic Commission of Chinese People's Political Consultative Conference of Henan Province

W dniu 22 sierp­nia 2017 roku spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­la­mi Eco­no­mic Com­mis­sion of Chi­ne­se People's Poli­ti­cal Con­sul­ta­ti­ve Con­fe­ren­ce of Henan Province.

Celem tej wizy­ty była pro­mo­cja współ­pra­cy w zakre­sie han­dlu i inwe­sty­cji pomię­dzy pro­win­cją Henan i Pol­ską. Goście z Chin pro­mo­wa­li region jako korzyst­ne miej­sce do inwe­sto­wa­nia, pod­kre­śla­jąc prio­ry­te­to­wą pozy­cję jako jej przy­zna­ną w pro­jek­cie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku (OBOR). Ponad­to zło­żo­no zapro­sze­nie dla wszyst­kich pol­skich przed­się­bior­ców do uczest­nic­twa w 12th Henan Busi­ness Meetings, któ­ry co roku odby­wa się w Zhengzhou.

Henan Economic Trade Cooperation Seminar

W dniu 11 sierp­nia 2017 roku odby­ło się w War­sza­wie Henan Eco­no­mic Tra­de Coope­ra­tion Semi­nar. Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z orga­ni­za­to­rów tego wyda­rze­nia. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 firm z pro­win­cji Henan poszu­ku­ją­cych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych lub han­dlo­wych w Pol­sce. Ze stro­ny pol­skiej w roz­mo­wach B2B wzię­ło udział ponad 100 przed­się­bior­ców. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła z CCPIT Henan Memo­ran­dum o współ­pra­cy (MoU).
Henan to naj­lud­niej­sza pro­win­cja chiń­ska i pią­ta pod wzglę­dem PKB. W stra­te­gii chiń­skim władz pro­win­cja ta ma być jed­nym z głów­nych cen­trów logi­sty­ki i han­dlu w ramach pro­jek­tu Jed­ne­go Pasa i Szla­ku (OBOR).

Odwiedziny przedstawicieli CCPIT

W dniu 29.05.2017 r. PChRB gości­ła przed­sta­wi­cie­li CCPIT z pro­win­cji Jiangsu.
Było to rewi­zy­ta po naszej nie­daw­nej obec­no­ści w sie­dzi­bie CCPIT prowincji.
Celem spo­tka­nia było zazna­jo­mie­nie się przed­sta­wi­cie­li stro­ny chiń­skiej z moż­li­wo­ścia­mi inwe­sto­wa­nia w Pol­sce oraz wzro­stu wymia­ny han­dlo­wej. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le: HSBC Ban­ka Pol­ska, Haitong Ban­ku, Kan­ce­la­rii Podat­ko­wej Paczu­ski Tau­dul i Kan­ce­la­rii Praw­nej K&L Gates. W swo­im wystą­pie­niu Wice­prze­wod­ni­czą­cy CCPIT Sub-Coun­cil Xiao Tie­jun pod­kre­ślił, że „trud­no sobie wyobra­zić, aby cokol­wiek we wspól­nych rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy pro­win­cją Jiang­su i Pol­ską mogło się odby­wać bez aktyw­ne­go uczest­nic­twa CCPIT i Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su”. To pierw­sza, ale na pew­no nie ostat­nia tego typu wizy­ta. Cze­ka­my teraz na przed­się­bior­ców z tej dru­giej pod wzglę­dem roz­wo­ju gospo­dar­cze­go chiń­skiej prowincji.

Konferencja CHINA HUBEIPOLAND MEDIA COOPERATION

W dniu 26.05 2017 r. współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy Kon­fe­ren­cję CHINA HUBEI — POLAND MEDIA COOPERATION. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 70 przed­sta­wi­cie­li mediów, grup wydaw­ni­czych oraz wytwór­ni fil­mo­wych z pro­win­cji Hubei. Z pol­skiej stro­ny gości­li­śmy kil­ka­dzie­siąt osób repre­zen­tu­ją­cych m.in. TVP i Pol­skie Radio. W trak­cie spo­tka­nia doszło do pod­pi­sa­nia MoU pomię­dzy Tele­wi­zją Pol­ską S.A. i Hubei Media Gro­up, jed­nej z naj­więk­szych grup medial­nych w Chinach.

Polsko-Chiński Mikser Biznesowy

28 lute­go 2017 r. Kan­ce­la­ria Praw­ni­cza K&L Gates, przy wspar­ciu Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie pn. Pol­sko-Chiń­ski Mik­ser Biznesowy.

Po wystą­pie­niach Agniesz­ki Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej oraz Janu­sza Pie­cho­ciń­skie­go, wice­pre­mie­ra rzą­du RP w latach 2012–15, odby­ła się deba­ta na temat uwa­run­ko­wań inwe­sty­cji chiń­skich w Pol­sce i pol­skich w Chi­nach oraz roz­wo­ju szla­ków kole­jo­wych pomię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi. W deba­cie, któ­rą mode­ro­wał Jacek Boczek — wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, głos zabra­li: Agniesz­ka Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, Mar­cin Dobru­chow­ski — pre­zes Spe­dy­cji Pol­skiej SPEDCONT Sp. z o.o., Woj­ciech Piwo­war­ski — głów­ny spe­cja­li­sta w Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu oraz Artur Tar­now­ski eks­pert ds. międzynarodowych.

W kon­klu­zjach wszyst­kich wypo­wie­dzi domi­no­wał opty­mizm i uza­sad­nio­na nadzie­ja, że naj­bliż­sze lata przy­nio­są zna­czą­cy prze­łom i oży­wie­nie w inwe­sty­cjach chiń­skich w Pol­sce, a tak­że zauwa­żal­ny wzrost pol­skie­go eks­por­tu do Chin. Jed­nym z fila­rów tego opty­mi­zmu jest rosną­ce zain­te­re­so­wa­niu Pol­ską po nie­daw­nej wizy­cie prze­wod­ni­czą­ce­go Xi Jin­pin­ga w Polsce.

Spotkanie z okazji Chińskiego Nowego Roku

W dniu 24 stycz­nia 2017 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal odby­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su z oka­zji Chiń­skie­go Nowe­go Roku.
W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 90 osób, wśród nich m.in.: J.E. Xu Jian Amba­sa­dor ChRL w Pol­sce, Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Infor­ma­cji i Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, Pan Jacek Bart­kie­wicz — Czło­nek Zarzą­du NBP oraz Pan Michał Mro­żek Pre­zes HSBC Bank Pol­ska S.A.. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le MSZ, MR, wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skiej nauki oraz człon­ko­wie i part­ne­rzy Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu.

W trak­cie spo­tka­nia ogło­szo­no wyni­ki Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą doty­czą­cą współ­pra­cy gospo­dar­czej pomię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Kon­kurs ten został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Naro­do­wy Bank Pol­ski. Jego Patro­na­mi byli: MNiSzW, MR oraz Amba­sa­da ChRL w Pol­sce (wię­cej na ten temat w zakład­ce Konkurs).

W toa­ście nowo­rocz­nym J.E. Amba­sa­dor Hu Jian życzył wszyst­kim suk­ce­sów w Nowym Roku — Roku Koguta.

Ogól­ną kon­cep­cję zmian w zakre­sie rzą­do­we­go pro­gra­mu wspie­ra­nia pol­skich eks­por­tów i inwe­sto­rów za gra­ni­cą zapre­zen­to­wał Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes PAIiIZ. Swo­imi uwa­ga­mi podzie­lił się tak­że z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia Pan Rado­sław Pyf­fel, pol­ski przed­sta­wi­ciel w Azja­tyc­kim Ban­ku Inwe­sty­cji i Infra­struk­tu­ry (AIIB).
W sesji poświę­co­nej pre­zen­ta­cji człon­ków Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su swo­je fir­my przed­sta­wi­li przed­sta­wi­cie­le: Paczu­ski Tau­dul Dorad­cy Podat­ko­wi Spół­ka Part­ner­ska, Dahua Tech­no­lo­gy Poland Sp. z o.o., Putz Skro­bich Kan­ce­la­ria Praw­na, Legi­mi Inter­na­tio­nal Sp. z o.o., CT Poland Sp. z o.o., Western Union Inter­na­tio­nal Bank GmbH Sp. z o.o., Legend Gro­up, Kac­per Sp. z o.o., Vici Pol­ska Sp. z o.o.
Pre­zen­ta­cje te poka­za­ły, że nasza przed­się­bior­czość jest cią­gle dyna­micz­na, że reali­zo­wa­ne pro­jek­ty czę­sto prze­kra­cza­ją przy­ję­te ste­reo­ty­py i że mamy przy­kła­dy god­ne promowania.
Na koniec, w trak­cie kola­cji uczest­ni­cy spo­tka­nia zna­leź­li czas na cie­ka­we roz­mo­wy, wymia­nę pomy­słów i doświadczeń.

Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim

8 listo­pa­da 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su wspól­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go oraz Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­rów i Eks­por­te­rów zor­ga­ni­zo­wa­ła w Pozna­niu warsz­ta­ty na temat  "Szan­se dla wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw na ryn­ku chiń­skim". W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 50 przed­sta­wi­cie­li wiel­ko­pol­skich przedsiębiorstw.

Aktu­al­ne tren­dy pre­fe­ren­cji kon­su­menc­kich w Chi­nach, naj­bar­dziej wzro­sto­we sek­to­ry ryn­ko­we i z tym zwią­za­ne per­spek­ty­wy dla pol­skich marek na chiń­skim ryn­ku zapre­zen­to­wał dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su. Ponad­to w trak­cie warsz­ta­tów omó­wio­no m.in. kwe­stie: sys­te­mu regu­la­cyj­ne­go, logi­sty­ki towa­rów, wyko­rzy­sta­nia instru­men­tów finan­so­wych w eks­por­cie, wzra­sta­ją­ce­go zna­cze­nie RMB jako walu­ty roz­li­cze­nio­wej, przy­kła­dy dobrych prak­tyk "eks­pan­sji na ryn­ku chiń­skim, wspar­cia rzą­do­we­go dla bran­ży rol­no-spo­żyw­czej oraz wspar­cia inter­na­cjo­na­li­za­cji wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw przez samo­rząd lokal­ny. Wśród pre­le­gen­tów byli przed­sta­wi­cie­le Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Agen­cji Ryn­ku Rol­ne­go, Kan­ce­la­rii Putz/Skrobich oraz firm Geo-Poland, Eim­skip Poland, Clip Logi­stics i HSBC Bank Polska.

Seminarium w czasie targów rolno-spożywczych POLAGRA w Poznaniu

Semi­na­rium odby­ło się pod hasłem Poten­cjał pol­skiej bran­ży rol­no-spo­żyw­czej. W czę­ści poświę­co­nej Azji wziął udział wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Jacek Boczek; mówił m.in. o moż­li­wo­ściach wej­ścia pro­duk­tów pol­skich do Chin, o warun­kach pro­wa­dze­nia biz­ne­su przez pod­mio­ty pol­skie na tam­tej­szym ryn­ku i o roli e‑commercu we współ­pra­cy han­dlo­wej. Pod­kre­ślił rów­nież rolę admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej w pro­mo­wa­niu mar­ki POLSKA w Chi­nach. Ta pro­mo­cja musi być znacz­nie więk­sza, gdyż mało kto pośród kon­su­men­tów chiń­skich koja­rzy Pol­skę jako pro­du­cen­ta świet­nej żyw­no­ści. To musi się zmie­nić, bo bez tego bar­dzo trud­no będzie zdo­być rynek naszy­mi produktami.

Spotkanie z chińską firmą Invest Shenzhen

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie z chiń­ską fir­mą Invest Shen­zhen, któ­re mia­ło miej­sce w 23 wrze­śnia br. w sali kon­fe­ren­cyj­nej war­szaw­skie­go Hote­lu Intercontinental.

Fir­ma Invest Shen­zhen przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję sze­ro­kiej współ­pra­cy na polu eko­no­mii, han­dlu, tech­no­lo­gii oraz inwe­sty­cji pomię­dzy mia­stem Shen­zhen a zain­te­re­so­wa­ny­mi taką współ­pra­cą pod­mio­ta­mi pol­ski­mi. Kon­cept ten wpi­su­je się w stra­te­gię One Belt One Road (współ­cze­sna ini­cja­ty­wa władz ChRL, mają­ca na celu reak­ty­wa­cję Jedwab­ne­go Szlaku).

W spo­tka­niu wzię­ła też udział przed­sta­wi­ciel­ka fir­my Haike­xing Sino­vac Stra­te­gy Indu­strial Park, któ­ra przed­sta­wi­ła kon­cep­cję olbrzy­mie­go Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go o powierzch­ni milio­na metrów kwa­dra­to­wych, któ­ry powsta­je w mie­ście Shen­zhen i sta­nie się wkrót­ce chiń­ską odpo­wie­dzią na suk­ce­sy Doli­ny Krze­mo­wej w USA.

Będzie to ide­al­ne miej­sce dla star­tu­pów i ośrod­ków badaw­czych z całe­go świa­ta, któ­re mogły­by być finan­so­wa­ne przez chiń­skie kon­cer­ny z bran­ży tech­no­lo­gicz­nej. Może to być rów­nież miej­sce dla pol­skich firm inno­wa­cyj­nych, któ­re szu­ka­ją finan­so­wa­nia oraz opty­mal­nych warun­ków do rozwoju.

Spotkanie z Konsul Generalną w Kantonie

W trak­cie spo­tka­nia Pani Joan­na Sko­czek Kon­sul Gene­ral­na w Kan­to­nie przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny trzech pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Guang­dong, Guan­gxi i Hainan. Zda­niem Pani Kon­sul dyna­micz­nie rosną­ca gospo­dar­ka chiń­ska pod­le­ga­ją­ca istot­nym zmia­nom struk­tu­ral­nym sta­no­wi szan­sę dla pol­skie­go biz­ne­su. Atu­ty szcze­gól­nie pro­win­cji Guang­dong: przy­le­głość do Hong­kon­gu i Makau, poten­cjał lud­no­ścio­wy, wyso­ki poziom zamoż­no­ści miesz­kań­ców (wzra­sta­ją­ca kla­sa śred­nia), powsta­ją­ce nowe insty­tu­cje sądow­ni­cze (filia sądu naj­wyż­sze­go, sąd ds. ochro­ny praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej), udo­god­nie­nia w spe­cjal­nych stre­fach eko­no­micz­nych oraz lokal­ne, czę­sto nego­cjo­wal­ne pre­fe­ren­cje podat­ko­we spra­wia­ją, że Del­ta Rze­ki Per­ło­wej sta­no­wi bar­dzo atrak­cyj­ne miej­sce do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Z dru­giej zaś stro­ny pozy­tyw­ny wize­ru­nek Pol­ski, dobry kli­mat poli­tycz­ny, korzyst­na loka­li­za­cja Pol­ski w kon­tek­ście stra­te­gii Pasa i Szla­ku, poten­cjał ryn­ku wewnętrz­ne­go powo­du­je, zda­niem Pani Kon­sul, zwięk­sza­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie Pol­ską ze stro­ny chiń­skich przed­się­bior­ców. Naszych szans win­ni­śmy szcze­gól­nie poszu­ki­wać w zakresie:

  • usług publicz­nych (komu­nal­nych)
  • prze­my­śle stocz­nio­wym i pokrew­nym ( budo­wa jachtów)
  • logi­sty­ce
  • eks­por­cie żyw­no­ści i wdra­ża­niu tech­nik przetwórstwa
  • kon­ser­wa­cji zabyt­ków, urbanistyce
  • tury­sty­ce
  • nauce, bada­niach i roz­wo­ju oraz nowych technologii.
Przewiń do góry