Zmiana regulaminu V edycji Konkursu

W związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się zapy­ta­nia­mi od poten­cjal­nych uczest­ni­ków tego­rocz­nej edy­cji Kon­kur­su, posta­no­wi­li­śmy nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wać treść Regu­la­mi­nu, umoż­li­wia­jąc zgło­sze­nia nie tyl­ko auto­rom prac licen­cjac­kich i magi­ster­skich, ale tak­że pody­plo­mo­wych. Zak­tu­ali­zo­wa­ny regu­la­min likwi­du­je też ogra­ni­cze­nie zgło­sze­nia tyl­ko jed­nej pra­cy przez każ­de­go uczest­ni­ka, pod warun­kiem oczy­wi­ście, że każ­da pra­ca będzie speł­nia­ła pozo­sta­łe wymo­gi sta­wia­ne przez Regulamin.

Nowy Regu­la­min moż­na pobrać tutaj:

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Wię­cej…

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Wię­cej…

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Wię­cej…

Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Przewiń do góry