logo

Wydarzenia

24 Lip 2020

"Co z naszymi relacjami z Chinami po pandemii" — Raport PChRB

Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Pań­stwu Raport zaty­tu­ło­wa­ny „Co z naszy­mi rela­cja­mi z Chi­na­mi po pan­de­mii?”, przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Raport ten zawie­ra nie tyl­ko nasz pogląd w tej spra­wie, ale rów­nież opi­nie zna­ko­mi­tych eks­per­tów, któ­rych zapro­si­li­śmy do dys­ku­sji na ten temat. Wyda­je się, że świat w cza­sie po kry­zy­sie COVID-19 będzie się róż­nić od obec­ne­go. Zmia­ny mogą objąć: geo­po­li­ty­kę, struk­tu­ry gospo­dar­cze, spo­łecz­ne i ukła­dy poli­tycz­ne wewnątrz poszcze­gól­nych państw. Czym będzie róż­nić się Next Nor­mal od dotych­cza­so­we­go sta­tus quo? W pierw­szej czę­ści Rapor­tu przed­sta­wia­my przy­go­to­wa­ną przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su ana­li­zę wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi. Chcie­li­by­śmy spoj­rzeć na wyni­ki naszej wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi […]

27 Lut 2020

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu polsko-chińskiej współpracy gospodarczej

Zna­my już auto­rów trzech naj­lep­szych prac dyplo­mo­wych kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go od czte­rech lat przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Nagro­dy w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium w Chi­nach na wybra­nej uczel­ni oraz table­tów tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Gdań­ska i War­sza­wy. 27 lute­go 2020 roku w sali balo­wej Pała­cu Raczyń­skich, sie­dzi­bie Archi­wum Głów­ne­go Akt Daw­nych na war­szaw­skiej sta­rów­ce pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców czwar­tej edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej. wię­cej…

27 Gru 2019

Spotkanie z przedstawicielami władz dzielnicy Nanhai miasta Foshan

Mia­sto Foshan to cen­trum prze­my­sło­we Del­ty Rze­ki Per­ło­wej. Przed­sta­wi­cie­le władz dziel­ni­cy Nan­hai oraz lokal­ni przed­się­bior­cy, któ­rzy odwie­dzi­li Pol­skę pod koniec ubie­głe­go roku zain­te­re­so­wa­ni są przede wszyst­kim nawią­za­niem współ­pra­cy z pol­ski­mi fir­ma­mi z branż maszy­no­wej, meblar­skiej oraz ochro­ny śro­do­wi­ska. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą zachę­ca­my do kon­tak­tu z nami.

21 Gru 2019

Seminarium dot. współpracy z dzielnicą Shenzhen Bao'an

Shen­zhen, zwa­ne czę­sto chiń­ską Doli­ną Krze­mo­wą, to mia­sto wyjąt­ko­wo nasta­wio­ne na współ­pra­cę z zagra­ni­cą, w tym z Pol­ską. To już dru­ga wizy­ta dele­ga­cji z dziel­ni­cy Bao'an w War­sza­wie w ostat­nim cza­sie — pierw­sza mia­ła miej­sca nie­mal dokład­nie rok wcze­śniej. Wła­dzom dziel­ni­cy Bao'an zale­ży przede wszyst­kim na przy­cią­gnię­ciu inwe­sto­rów oraz start-upów roz­wi­ja­ją­cych pro­duk­ty opar­te na nowych tech­no­lo­giach, dla któ­rych dostęp­ne są róż­ne pro­gra­my wspar­cia oraz boga­te zaple­cze tech­no­lo­gicz­ne. Zachę­ca­my do kon­tak­tu oso­by zain­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem współ­pra­cy z mia­stem Shen­zhen.

25 Wrz 2019

"EU-China Relations: Partners, Competitors, Rivals" — śniadanie biznesowe z Mikko Huotarim

Na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odby­ło się śnia­da­nie biz­ne­so­we, któ­re­go gościem spe­cjal­nym był Mik­ko Huota­ri, eks­pert ds. Chin oraz wice­dy­rek­tor Mer­ca­tor Insti­tu­te for Chi­na Stu­dies, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych euro­pej­skich ośrod­ków ana­li­tycz­nych zaj­mu­ją­cych się tema­ty­ką Chin. Wykład zaty­tu­ło­wa­ny "EU-Chi­­na Rela­tions: Part­ners, Com­pe­ti­tors, Rivals" był oka­zją do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat euro­­pe­j­sko-chi­ń­skich sto­sun­ków gospo­dar­czych, zwłasz­cza w kon­tek­ście napięć na linii USA-Chi­­ny, wzię­cia udzia­łu w dys­ku­sji oraz networ­kin­gu. Zachę­ca­my do bie­żą­ce­go śle­dze­nia dzia­łal­no­ści MERICS, w tym publi­ko­wa­nych przez ośro­dek kwar­tal­nych rapor­tów na temat chiń­skiej gospo­dar­ki.

27 Sie 2019

Wizyta studyjna władz miasta Huaibei z prowincji Anhui

Mia­sto Huaibei, leżą­ce w pół­noc­nej czę­ści pro­win­cji Anhui liczy 2,2 mln miesz­kań­ców i jest zagłę­biem prze­my­słu węglo­we­go, maszy­no­we­go, moto­ry­za­cyj­ne­go oraz prze­twór­stwa żyw­no­ści. W cza­sie wizy­ty w Pol­sce w dniach 24–27 sierp­nia Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go władz mia­sta z ramie­nia Par­tii — Li Ming, Bur­mistrz Dziel­ni­cy Duji – Zhou Wushi, Pre­zes Głów­nej Izby Han­dlo­wej — Sun Qiu­ling odwie­dzi­li Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, Agen­cję Roz­wo­ju Mazow­sza, Urząd Mia­sta Lubli­na oraz Sta­ro­stwo Powia­tu Płoc­kie­go, a tak­że fir­my prze­my­słu maszy­no­we­go Cen­trum Ener­go­osz­częd­nych Roz­wią­zań (Lublin) oraz Pek-Mont Sp. z o.o. (Bielsk k/Płocka). Na każ­dym z odby­tych spo­tkań widać było ogrom­ną wolę oraz sze­reg moż­li­wo­ści […]

13 Sie 2019

Obóz muzyczny dla młodych chińskich muzyków

W dniach 3–13 sierp­nia odby­ła się III edy­cja Pol­sko-Chi­ń­skich warsz­ta­tów muzycz­nych. W pięk­nym Pała­cu w Radzie­jo­wi­cach w sierp­niu spo­tka­ła się uta­len­to­wa­na mło­dzież z Peki­nu oraz całej Pol­ski. Pod­czas zajęć, zabaw, roz­mów oraz wspól­ne­go muzy­ko­wa­nia mło­dzież nie tyl­ko pozna­wa­ła tra­dy­cje i kul­tu­rę swo­ich kra­jów, ale mia­ła szan­se zawrzeć przy­jaź­nie na całe życie. Mimo róż­nic kul­tu­ro­wych i języ­ko­wych to co pozwa­la prze­ła­mać barie­ry komu­ni­ka­cyj­ne to uni­wer­sal­ny język muzy­ki. Zwień­cze­niem warsz­ta­tów był kon­cert galo­wy w wyko­na­niu dzie­ci i ich wykła­dow­ców. Galę roz­po­czął Polo­nez po któ­rym zabrzmia­ły dźwię­ki muzy­ki Cho­pi­na, Bacha, Beetho­ve­na, Czaj­kow­skie­go oraz innych wspa­nia­łych kom­po­zy­to­rów z całe­go świa­ta. Te warsz­ta­ty to kuź­nia talen­tów dla przy­szłych […]

02 Lip 2019

Herbacianym szlakiem — spotkanie z chińską herbatą

W Hote­lu Westin odby­ło się wyda­rze­nie „Her­ba­cia­nym szla­kiem — spo­tka­nie z chiń­ską her­ba­tą”. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zo­wał Depar­ta­ment Rol­nic­twa Pro­win­cji Fujian, Biu­ro Podró­ży CT Poland oraz Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su. Wyda­rze­nie patro­na­tem medial­nym obję­ły chiń­skie media The Voice of Fujian i Tea Cul­tu­re Maga­zi­ne. Bli­sko 150 osób, w tym przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go śro­do­wi­ska biz­ne­so­we­go, bran­ży her­ba­cia­nej oraz przed­sta­wi­cie­le mniej­szo­ści chiń­skiej w Pol­sce, zebra­li się, aby wziąć udział w świę­cie her­ba­ty. Huang Huakang, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Rol­nic­twa pro­win­cji Fujian, Zhang Zhon­ghua, Rad­ca ds. Kul­tu­ry Amba­sa­dy Chiń­skiej w Pol­sce, oraz Rado­sław Rygal­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Wspar­cia Eks­por­tu Kra­jo­we­go […]

27 Cze 2019

Forum Współpracy Gospodarczej Shenzhen-Warszawa

Dziel­ni­ca Yan­tian to jeden z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych hubów logi­stycz­nych w Chi­nach. Nowo­cze­sny port mor­ski, boga­ta infra­struk­tu­ra oraz licz­ne udo­god­nie­nia dla zagra­nicz­nych firm, a tak­że wyso­ka jakość życia spra­wia­ją, że Yan­tian jest ide­al­nym miej­scem do roz­wo­ju biz­ne­su w mode­lu cross-bor­der e‑commerce. Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się 27 czerw­ca w hote­lu Mer­cu­re Grand w War­sza­wie było dosko­na­łą oka­zją do dowie­dze­nia się o korzy­ściach pły­ną­cych ze współ­pra­cy z dziel­ni­cą Yan­tian, a tak­że, jak zawsze, do networ­kin­gu wśród przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych w obsza­rach zwią­za­nych z Chi­na­mi.

26 Cze 2019

ASIAN BUSINESS CLUB na Uniwersytecie SWPS

Dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział w kolej­nym spo­tka­niu w ramach for­ma­tu Asian Busi­ness Club, pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Uni­wer­sy­tet SWPS. W ramach wio­dą­ce­go tema­tu spo­tka­nia – Instru­men­ty wspar­cia dla pol­skich eks­por­te­rów, uda­ło nam się doko­nać prze­glą­du narzę­dzi ofe­ro­wa­nych przez: MPiT, KOWR i PAiH, sfor­mu­ło­wać wnio­ski na temat sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia tych instru­men­tów i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie przed­się­bior­cy odczu­wa­ją brak wspar­cia oraz zapo­znać się z izra­el­skim sys­te­mem wspie­ra­nia eks­por­tu. Nasza dys­ku­sja w gro­nie przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, przed­się­bior­ców i eks­per­tów, któ­ra prze­kro­czy­ła zna­czą­co zało­żo­ne ramy cza­so­we pozwa­la na sfor­mu­ło­wa­nie kil­ku wnio­sków: 1. Gene­ral­nie pozy­tyw­nie oce­nio­no […]