logo

Wydarzenia

27 Cze 2019

Forum Współpracy Gospodarczej Shenzhen-Warszawa

Dziel­ni­ca Yan­tian to jeden z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych hubów logi­stycz­nych w Chi­nach. Nowo­cze­sny port mor­ski, boga­ta infra­struk­tu­ra oraz licz­ne udo­god­nie­nia dla zagra­nicz­nych firm, a tak­że wyso­ka jakość życia spra­wia­ją, że Yan­tian jest ide­al­nym miej­scem do roz­wo­ju biz­ne­su w mode­lu cross-bor­der e-com­me­r­ce. Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się 27 czerw­ca w hote­lu Mer­cu­re Grand w War­sza­wie było dosko­na­łą oka­zją do dowie­dze­nia się o korzy­ściach pły­ną­cych ze współ­pra­cy z dziel­ni­cą Yan­tian, a tak­że, jak zawsze, do networ­kin­gu wśród przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych w obsza­rach zwią­za­nych z Chi­na­mi.

26 Cze 2019

ASIAN BUSINESS CLUB na Uniwersytecie SWPS

Dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział w kolej­nym spo­tka­niu w ramach for­ma­tu Asian Busi­ness Club, pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Uni­wer­sy­tet SWPS. W ramach wio­dą­ce­go tema­tu spo­tka­nia – Instru­men­ty wspar­cia dla pol­skich eks­por­te­rów, uda­ło nam się doko­nać prze­glą­du narzę­dzi ofe­ro­wa­nych przez: MPiT, KOWR i PAiH, sfor­mu­ło­wać wnio­ski na temat sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia tych instru­men­tów i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie przed­się­bior­cy odczu­wa­ją brak wspar­cia oraz zapo­znać się z izra­el­skim sys­te­mem wspie­ra­nia eks­por­tu. Nasza dys­ku­sja w gro­nie przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, przed­się­bior­ców i eks­per­tów, któ­ra prze­kro­czy­ła zna­czą­co zało­żo­ne ramy cza­so­we pozwa­la na sfor­mu­ło­wa­nie kil­ku wnio­sków: 1. Gene­ral­nie pozy­tyw­nie oce­nio­no […]

17 Cze 2019

New Silk Road — New Longhua — New Opportunity Seminarium dot. wsparcia dla handlu i inwestycji w Shenzhen

W cią­gu dwóch ostat­nich lat dziel­ni­ca Lon­ghua przy­cią­gnę­ła inwe­sty­cje zagra­nicz­ne w wyso­ko­ści 290 mld RMB (ok. 160 mld zł), przede wszyst­kim w klu­czo­wych sek­to­rach: nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, ochro­ny zdro­wia, zie­lo­nej ener­gii oraz ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.  Semi­na­rium współ­or­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, któ­re odby­ło się w hote­lu było oka­zją do dowie­dze­nia się o moż­li­wo­ściach współ­pra­cy z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi oraz wspar­ciu władz Shen­zhen oraz dziel­ni­cy Lon­ghua dla pol­skich inwe­sto­rów, impor­te­rów i eks­por­te­rów. Gorą­co zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w tego typu spo­tka­niach tak­że ze wzglę­du na moż­li­wość networ­kin­gu wśród ludzi zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z Chi­na­mi.

15 Kwi 2019

Asian Business Club — pierwsze spotkanie nowej inicjatywy PChRB

Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia Asian Busi­ness Club, któ­re odby­ło się w ponie­dzia­łek 15 kwiet­nia na Uni­wer­sy­te­cie SWPS, w szcze­gól­no­ści zaś gospo­da­rzom oraz pane­li­stom. Stwo­rze­nie sku­tecz­nej stra­te­gii budo­wa­nia pol­skiej mar­ki oraz sys­te­mo­we­go wspar­cia dla pol­skie­go biz­ne­su w Azji jest zada­niem, z któ­rym Pol­ska zma­ga się od wie­lu lat. Mamy nadzie­ję, że zaini­cjo­wa­ny przez nas Klub przy­czy­ni się do wypra­co­wa­nia roz­wią­zań, któ­re sku­tecz­nie będą dzia­ła­ły na korzyść pol­skich firm roz­wi­ja­ją­cych się na ryn­kach Chin oraz innych kra­jów Azji Wschod­niej. Zachę­ca­my do zgła­sza­nia suge­stii, jakie tema­ty war­to poru­szyć na kolej­nych spo­tka­niach, jakie Pań­stwa zda­niem są naj­więk­sze pro­ble­my współ­pra­cy admi­ni­stra­cji […]

29 Sty 2019

Wystąpienie Jochuma Haakmy na spotkaniu z okazji Chińskiego Nowego Roku

Spo­tka­nie człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­re odby­ło się 29 stycz­nia 2019 r. to nie tyl­ko cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­su prac dyplo­mo­wych. Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu spo­tka­nia było wystą­pie­nie Jochu­ma Haak­my, z wykształ­ce­nia praw­ni­ka, w prze­szło­ści dyplo­ma­ty i rad­cy han­dlo­we­go w licz­nych holen­der­skich pla­ców­kach zagra­nicz­nych, dyrek­to­ra zarzą­dza­ją­ce­go Holen­der­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, mają­ce­go tak­że doświad­cze­nie w pry­wat­nym biz­ne­sie (TMF Gro­up, Hol­land Finan­cial Cen­tre, Huawei Tech­no­lo­gies), obec­nie pre­ze­sa EU-Chi­­na Busi­ness Asso­cia­tion (któ­re­go PChRB jest człon­kiem) oraz Nethe­r­lands-Chi­­na Busi­ness Coun­cil. Wystą­pie­nie, zaty­tu­ło­wa­ne "The US-Chi­­na Tra­de Dispu­te and its Con­se­qu­en­ces for Euro­pe. Oppor­tu­ni­ties and […]

29 Sty 2019

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ne sta­że oraz nagro­da rze­czo­wa — lap­top — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa, Pozna­nia i War­sza­wy. 29 stycz­nia 2019 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców trze­ciej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, we współ­pra­cy z Bank of Chi­na, HSBC Bank Pol­ska, Haitong Bank oraz wspar­ciem i patro­na­tem Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał CHINY to LUBIĘ. Do kon­kur­su zgło­szo­no […]

14 Gru 2018

Seminarium dot. współpracy w zakresie nowych technologii z dzielnicą Bao'an Shenzhen

W pią­tek 14 grud­nia w hote­lu Radis­son Blu Sobie­ski odby­ło się semi­na­rium poświę­co­ne moż­li­wo­ściom współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi z dziel­ni­cy Shen­zhen Bao'an, zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez biu­ro podró­ży CT Poland, Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su oraz Bure­au of Scien­ce and Tech­no­lo­gy dziel­ni­cy Bao'an. Mia­sto Shen­zhen ze wzglę­du na struk­tu­rę swo­jej gospo­dar­ki czę­sto okre­śla­ne jest mia­nem "Chiń­skiej Doli­ny Krze­mo­wej" Z tego wzglę­du moty­wem prze­wod­nim semi­na­rium były nowe tech­no­lo­gie. Co cie­ka­we, choć dziel­ni­ca Bao'an zaj­mu­je powierzch­nię ok. 2/3 War­sza­wy, to zamiesz­ku­je ją ponad 5 mln ludzi, a war­tość eks­por­tu w ubie­głym roku wynio­sła ponad 50 mld USD, z cze­go 130 mln USD do Pol­ski.

05 Gru 2018

Delegacja biznesowa dzielnicy Pekinu Chaoyang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przy­jął 5 grud­nia dele­ga­cję Biu­ra Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Peki­nu Cha­oy­ang. Cha­oy­ang to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych dziel­nic sto­li­cy Chin, choć­by ze wzglę­du na miesz­czą­ce się tam amba­sa­dy, w tym amba­sa­dę RP, a tak­że licz­ne sie­dzi­by i przed­sta­wi­ciel­stwa chiń­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Roz­mo­wa doty­czy­ła przede wszyst­kim moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia wymia­ny han­dlo­wej pomię­dzy pol­ski­mi a chiń­ski­mi przed­się­bior­stwa­mi oraz wspar­cia w eks­por­cie do Chin, jakie­go może pol­skim pro­du­cen­tom udzie­lić Biu­ro Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Cha­oy­ang, np. przez zna­le­zie­nie god­nych zaufa­nia lokal­nych part­ne­rów.

13 Lis 2018

Wizyta studyjna przedsiębiorców z kantońskiego miasta Yanjiang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su Jacek Boczek spo­tkał się 13 listo­pa­da z dele­ga­cją przed­się­bior­ców z mia­sta Yan­gjiang w pro­win­cji Guang­dong. Mia­sto to jest jed­nym ze świa­to­wych cen­trów pro­duk­cji noży, co roku orga­ni­zo­wa­ne są w nim tar­gi Inter­na­tio­nal Har­dwa­re Kni­ves & Scis­sors Fair. Leżą­ca w pobli­żu wyspa Hailing jest nato­miast popu­lar­nym w Chi­nach ośrod­kiem tury­stycz­nym.

25 Paź 2018

Konferencja "Jak Chiny zmienią świat?"

Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Wice­pre­zes PChRB wziął udział w jed­nym z pane­li 25 kon­fe­ren­cji Cen­trum Trans­for­ma­cji, Inte­gra­cji i Glo­ba­li­za­cji TIGER na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go pod tytu­łem "Jak Chi­ny zmie­nią świat?" Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Rek­tor ALK Prof. Witold T. Bie­lec­ki, następ­nie głos zabrał J.E. Amba­sa­dor Chin w Pol­sce LIU Guan­gy­uan. Kon­fe­ren­cja skła­da­ła się z trzech mery­to­rycz­nych czę­ści, pane­lu: amba­sa­do­rów, uczo­nych i biz­ne­su. Całość dys­ku­sji mode­ro­wał prof. Grze­gorz W. Kołod­ko.