logo

O nas

Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, sku­pia­ją­cą eks­per­tów i przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych na ryn­ku pol­skim i chiń­skim. Powo­ła­na zosta­ła w odpo­wie­dzi na pod­nie­sie­nie sto­sun­ków pol­sko-chiń­skich do ran­gi part­ner­stwa stra­te­gicz­ne­go oraz współ­pra­cę biz­ne­so­wo-inwe­sty­cyj­ną w ramach for­ma­tu „Euro­pa Środ­ko­wa – Chi­ny (16+1)”.

Oso­by wcho­dzą­ce w skład Rady łączą swo­je doświad­cze­nie w budo­wie sil­niej­szych i trwal­szych rela­cji z Pań­stwem Środ­ka. Wie­dząc, jaką rolę w two­rze­niu part­ner­stwa biz­ne­so­we­go odgry­wa wza­jem­ne zbli­że­nie i zro­zu­mie­nie na płasz­czyź­nie kul­tu­ro­wej, kła­dzie­my nacisk na połą­cze­nie bila­te­ral­nych wyda­rzeń gospo­dar­czych z pro­mo­cją pol­skiej kul­tu­ry. Jed­no­cze­śnie udzie­la­my wspar­cia stro­nie chiń­skiej w funk­cjo­no­wa­niu na ryn­ku pol­skim i two­rze­niu prze­strze­ni, w któ­rej dzia­ła­nia gospo­dar­cze mogą iść w parze z sze­rze­niem wie­dzy o chiń­skim spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­rze.

Jed­nym z naszych celów jest wspie­ra­nie waż­nych ini­cja­tyw admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, słu­żą­cych pogłę­bie­niu współ­pra­cy mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi. W celu mak­sy­ma­li­za­cji korzy­ści dla człon­ków nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia współ­pra­cu­je­my z insty­tu­cja­mi, agen­cja­mi i izba­mi gospo­dar­czy­mi na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym.

Zacie­śnia­nie i inten­sy­fi­ka­cja wymia­ny gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej wyma­ga wie­le pra­cy i wysił­ku, któ­re jeste­śmy goto­wi pod­jąć, licząc na Pań­stwa efek­tyw­ną współ­pra­cę.

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su jest człon­kiem Eu-Chi­na Busi­ness Asso­cia­tion.
eucba_logo

Nasza misja

 • Pro­mo­wa­nie wymia­ny han­dlo­wej i inwe­sty­cji mię­dzy obu kra­ja­mi
 • Poszu­ki­wa­nie moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia dostę­pu do ryn­ku chiń­skie­go przez pol­ski biz­nes.
 • Koja­rze­nie pol­skich i chiń­skich przed­się­bior­ców w zakre­sie pozy­ska­nia kapi­ta­łu inwe­sty­cyj­ne­go.
 • Dostar­cze­nie pol­skim i chiń­skim pod­mio­tom infor­ma­cji na temat ryn­ków i pro­wa­dze­nia biz­ne­su w obu kra­jach.
 • Stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń mię­dzy pol­skim i chiń­skim biz­ne­sem.
 • Zbli­ża­nie oby­wa­te­li obu kra­jów poprzez orga­ni­zo­wa­nie przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych, nauko­wych i innych imprez o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym.

Zasady działania

 • Dzia­ła­my dla dobra naszych człon­ków i całe­go pol­skie­go biz­ne­su.
 • Współ­pra­cu­je­my z inny­mi pod­mio­ta­mi i orga­ni­za­cja­mi w celu mak­sy­ma­li­za­cji korzy­ści dla naszych człon­ków.
 • Pozo­sta­je­my w bli­skich i kon­struk­tyw­nych rela­cjach z pol­ską admi­ni­stra­cją rzą­do­wą i wła­dza­mi samo­rzą­do­wy­mi  przy zacho­wa­niu peł­nej nie­za­leż­no­ści.
 • Dostar­cza­my usłu­gi w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne, dosto­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­ne­go przy­pad­ku.
 • Dzia­ła­my zgod­nie z pra­wo­daw­stwem obu kra­jów.
 • Prze­strze­ga­my zasad ety­ki w biz­ne­sie.
 • Dzia­ła­my na rzecz inte­gra­cji śro­do­wi­ska biz­ne­so­we­go.
 • Pra­gnie­my wzbo­ga­cać rela­cje biz­ne­so­we o przed­się­wzię­cia o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym i nauko­wym.

Nasza oferta

 • Zapew­nia­my doradz­two w zakre­sie:  ope­ra­cyj­nym, stra­te­gii biz­ne­so­wej i śro­do­wi­ska regu­la­cyj­ne­go.
 • Daje­my pol­skie­mu biz­ne­so­wi moż­li­wość korzy­sta­nia z plat­for­my infor­ma­cyj­nej na temat gospo­dar­ki i oto­cze­nia ryn­ko­we­go w Chi­nach.
 • Dostar­cza­my dane makro­eko­no­micz­ne, infor­ma­cje han­dlo­we i dane kon­tak­to­we waż­ne dla pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych lub chcą­cych wejść na rynek chiń­ski.
 • Zapew­nia­my efek­tyw­ną komu­ni­ka­cję pomię­dzy biz­ne­sem a admi­ni­stra­cją rzą­do­wą i samo­rzą­do­wą  obu kra­jów.
 • Zapew­nia­my moż­li­wość uczest­nic­twa w misjach han­dlo­wych w obu kra­jach.
 • Współ­pra­cu­je­my,  na potrze­by pro­mo­cji pol­skie­go biz­ne­su, z inny­mi orga­ni­za­cja­mi gospo­dar­czy­mi i media­mi.
 • Orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia, kon­fe­ren­cje i semi­na­ria poświę­co­ne warun­kom pro­wa­dze­nia biz­ne­su w obu kra­jach.
 • Zapew­nia­my moż­li­wość uczest­nic­twa w misjach han­dlo­wych w obu kra­jach.

Doradztwo biznesowe

 • Współ­pra­cu­je­my przy two­rze­niu sku­tecz­nej stra­te­gii wej­ścia na rynek chiń­ski.
 • Zapew­nia­my kom­plek­so­wą obsłu­gę pro­ce­sów M&A.
 • Kon­tak­tu­je­my ze sobą pol­ski i chiń­ski biz­nes.
 • Orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia z oso­ba­mi i pod­mio­ta­mi, któ­re odnio­sły suk­ces na ryn­ku chiń­skim lub we współ­pra­cy z fir­ma­mi chiń­ski­mi w celu wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń.
 • Spo­rzą­dza­my ana­li­zy ryn­ko­we, sek­to­ro­we i kon­ku­ren­cji.
 • Ana­li­zu­je­my zmia­ny w sys­te­mach regu­la­cyj­nych oraz dora­dza­my w ich imple­men­to­wa­niu.

Misje, spotkania, seminaria i imprezy

 • Udział w misjach gospo­dar­czych w Pol­sce i Chi­nach.
 • Spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi  wyso­kie­go szcze­bla dele­ga­cji chiń­skich prze­by­wa­ją­cy­mi w Pol­sce.
 • Corocz­ne zebra­nie człon­ków Rady połą­czo­ne z kon­fe­ren­cją na temat współ­pra­cy gospo­dar­czej i inwe­sty­cyj­nej w obu kra­jach.
 • Cyklicz­ne spo­tka­nia, dys­ku­sje pane­lo­we, kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty tema­tycz­ne orga­ni­zo­wa­ne przez Radę.
 • Moż­li­wość  spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, samo­rzą­do­wej, pre­ze­sa­mi firm, wła­ści­cie­la­mi pry­wat­ne­go biz­ne­su, repre­zen­tan­ta­mi insty­tu­cji finan­so­wych, spe­cja­li­sta­mi z róż­nych sek­to­rów.
 • Aran­żu­je­my bez­po­śred­nie spo­tka­nia z pol­ski­mi i chiń­ski­mi regu­la­to­ra­mi dla wspie­ra­nia wza­jem­nej wymia­ny han­dlo­wej i inwe­sty­cji.
 • Orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi mediów w celu kre­owa­nia pozy­tyw­ne­go wize­run­ku pol­skie­go biz­ne­su i pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospo­dar­czej.