Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, sku­pia­ją­cą eks­per­tów i przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych na ryn­ku pol­skim i chiń­skim. Powo­ła­na zosta­ła w odpo­wie­dzi na pod­nie­sie­nie sto­sun­ków pol­sko-chiń­skich do ran­gi part­ner­stwa stra­te­gicz­ne­go oraz współ­pra­cę biz­ne­so­wo-inwe­sty­cyj­ną w ramach for­ma­tu „Euro­pa Środ­ko­wa – Chi­ny (16+1)”.

Oso­by wcho­dzą­ce w skład Rady łączą swo­je doświad­cze­nie w budo­wie sil­niej­szych i trwal­szych rela­cji z Pań­stwem Środ­ka. Wie­dząc, jaką rolę w two­rze­niu part­ner­stwa biz­ne­so­we­go odgry­wa wza­jem­ne zbli­że­nie i zro­zu­mie­nie na płasz­czyź­nie kul­tu­ro­wej, kła­dzie­my nacisk na połą­cze­nie bila­te­ral­nych wyda­rzeń gospo­dar­czych z pro­mo­cją pol­skiej kul­tu­ry. Jed­no­cze­śnie udzie­la­my wspar­cia stro­nie chiń­skiej w funk­cjo­no­wa­niu na ryn­ku pol­skim i two­rze­niu prze­strze­ni, w któ­rej dzia­ła­nia gospo­dar­cze mogą iść w parze z sze­rze­niem wie­dzy o chiń­skim spo­łe­czeń­stwie i kulturze.

Jed­nym z naszych celów jest wspie­ra­nie waż­nych ini­cja­tyw admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, słu­żą­cych pogłę­bie­niu współ­pra­cy mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi. W celu mak­sy­ma­li­za­cji korzy­ści dla człon­ków nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia współ­pra­cu­je­my z insty­tu­cja­mi, agen­cja­mi i izba­mi gospo­dar­czy­mi na szcze­blu międzynarodowym.

Zacie­śnia­nie i inten­sy­fi­ka­cja wymia­ny gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej wyma­ga wie­le pra­cy i wysił­ku, któ­re jeste­śmy goto­wi pod­jąć, licząc na Pań­stwa efek­tyw­ną współpracę.

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su jest człon­kiem Eu-Chi­na Busi­ness Association.
eucba_logo

 

Nasza misja

 • Pro­mo­wa­nie wymia­ny han­dlo­wej i inwe­sty­cji mię­dzy obu krajami
 • Poszu­ki­wa­nie moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia dostę­pu do ryn­ku chiń­skie­go przez pol­ski biznes.
 • Koja­rze­nie pol­skich i chiń­skich przed­się­bior­ców w zakre­sie pozy­ska­nia kapi­ta­łu inwestycyjnego.
 • Dostar­cze­nie pol­skim i chiń­skim pod­mio­tom infor­ma­cji na temat ryn­ków i pro­wa­dze­nia biz­ne­su w obu krajach.
 • Stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń mię­dzy pol­skim i chiń­skim biznesem.
 • Zbli­ża­nie oby­wa­te­li obu kra­jów poprzez orga­ni­zo­wa­nie przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych, nauko­wych i innych imprez o cha­rak­te­rze społecznym.

Zasady działania

 • Dzia­ła­my dla dobra naszych człon­ków i całe­go pol­skie­go biznesu.
 • Współ­pra­cu­je­my z inny­mi pod­mio­ta­mi i orga­ni­za­cja­mi w celu mak­sy­ma­li­za­cji korzy­ści dla naszych członków.
 • Pozo­sta­je­my w bli­skich i kon­struk­tyw­nych rela­cjach z pol­ską admi­ni­stra­cją rzą­do­wą i wła­dza­mi samo­rzą­do­wy­mi  przy zacho­wa­niu peł­nej niezależności.
 • Dostar­cza­my usłu­gi w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne, dosto­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­ne­go przypadku.
 • Dzia­ła­my zgod­nie z pra­wo­daw­stwem obu krajów.
 • Prze­strze­ga­my zasad ety­ki w biznesie.
 • Dzia­ła­my na rzecz inte­gra­cji śro­do­wi­ska biznesowego.
 • Pra­gnie­my wzbo­ga­cać rela­cje biz­ne­so­we o przed­się­wzię­cia o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym i naukowym.
Przewiń do góry