Posia­da­my wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w uczest­nic­twie w impre­zach tar­go­wych na tere­nie Chin, zarów­no jako wystaw­cy, jak i zwie­dza­ją­cy, a tak­że orga­ni­za­to­rzy wyjaz­dów dla pod­mio­tów zewnętrz­nych. Z tego wzglę­du ofe­ru­je­my nasze usłu­gi każ­de­mu, kto chciał­by zapre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę na tar­gach w Chi­nach bądź też odwie­dzić tar­gi w Szan­gha­ju lub Kan­to­nie w poszu­ki­wa­niu tam­tej­szych part­ne­rów. Ofer­tę orga­ni­za­cji misji bran­żo­wych kie­ru­je­my tak­że do jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicznej. 

Przy­kła­do­we usłu­gi, któ­re wyko­nu­je­my w związ­ku z Pań­stwa uczest­nic­twem w targach:

  • Wyty­po­wa­nie naj­bar­dziej odpo­wied­niej impre­zy dla Pań­stwa firmy
  • Reje­stra­cja wystawcy
  • Przy­go­to­wa­nie wystro­ju stoiska
  • Zapew­nie­nie obsłu­gi tłu­ma­cza pod­czas targów
  • Wyty­po­wa­nie poten­cjal­nych part­ne­rów biz­ne­so­wych i umó­wie­nie spo­tkań B2B jesz­cze przed targami
  • Zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go hote­lu i połą­czeń lotniczych

Powyż­sza lista jest otwar­ta, a każ­dy wyjazd jest inny, dla­te­go zapra­sza­my do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z nami i omó­wie­nie Pań­stwa celów i ocze­ki­wań w związ­ku z wyjaz­dem na tar­gi do Chin. 

Przewiń do góry