Galeria

Spotkanie członków Rady z delegacją organizacji CCPiT z prowincji Henan

W dniu 10 sierp­nia 2016 w biu­rze Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su na ul.Kruczej 24/26 odby­ło się spo­tka­nie człon­ków Rady z dele­ga­cją orga­ni­za­cji CCPiT z pro­win­cji Henan. W spo­tka­niu ze stro­ny CCPiT uczest­ni­czył pre­zes pan Xie Zang­fu , dyrek­tor biu­ra zagra­nicz­ne­go pan Zhou Tao oraz przed­się­bior­cy z tej prowincji.

W cza­sie spo­tka­nia pod­pi­sa­li­śmy memo­ran­dum o współ­pra­cy pomię­dzy naszy­mi orga­ni­za­cja­mi. Współ­pra­ca będzie pole­ga­ła przede wszyst­kim na wymia­nie infor­ma­cji na temat firm , któ­re będą chcia­ły współ­pra­co­wać mię­dzy sobą. Przed­sta­wi­cie­le CCPiT zade­kla­ro­wa­li chęć pomo­cy w wyszu­ka­niu firm chiń­skich, któ­re były­by chęt­ne impor­to­wać pro­duk­ty wypro­du­ko­wa­ne w Pol­sce oraz orga­ni­za­cji misji gospo­dar­czych mają­cych na celu pozna­nie się firm z Pol­ski i Chin.

Będzie­my infor­mo­wać o postę­pie współpracy.

Spotkanie z przedstawicielami Shenzen-CEECs Economy and Culture Promotion Association

W trak­cie spo­tka­nia stro­na chiń­ska przed­sta­wi­ła poten­cjał gospo­dar­czy Shen­zen, moż­li­wo­ści współ­pra­cy mię­dzy pol­ski­mi i chiń­ski­mi przed­się­bior­ca­mi oraz nowe ini­cja­ty­wy wpi­su­ją­ce się w pro­jekt One Belt One Road, w tym: "First Shen­zen — CEECs Eco­no­my, Tra­de and Cul­tu­re Forum", któ­re odbę­dzie się w dniach 27–29 wrze­śnia 2016 r. w Shen­zen oraz powo­ła­nie przy Uni­wer­sy­te­cie w Shen­zen Insty­tu­tu Nowe­go Jedwab­ne­go Szlaku.

W spo­tka­niu uczest­ni­czył m.in. Wil­liam Lu Wice­pre­zy­dent i Sekre­tarz Gene­ral­ny Shen­zen-CEECs Eco­no­my and Cul­tu­re Pro­mo­tion Association.

Debata 11.07.2016 r.

Echa wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Polsce i jej wpływ na poprawę wymiany handlowej z Chinami

11 lip­ca 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła debatę:

"Echa wizy­ty pre­zy­den­ta Chin Xi Jin­pin­ga w Pol­sce i jej wpływ na popra­wę wymia­ny han­dlo­wej z Chinami"

z udzia­łem m.in. amba­sa­do­ra Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce J.E. Xu Jian oraz pod­se­kre­ta­rza sta­nu Mini­ster­stwa Roz­wo­ju Pana Rado­sła­wa Domagalskiego.

Współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był Bank HSBC Pol­ska SA, a patro­na­mi medial­ny­mi: „Puls Biz­ne­su” i por­tal bankier.pl

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su posta­no­wi­ła pod­su­mo­wać wyda­rze­nie i o efek­ty wizy­ty zapy­tać eks­per­tów.  W trak­cie wizy­ty pod­pi­sa­no 34 poro­zu­mie­nia  o war­to­ści ponad 6 mld EUR w obsza­rach: poli­tycz­nym, gospo­dar­czym, rol­nym, lot­ni­czym, nauko­wo-tech­nicz­nym, IT i finan­so­wym. Zda­niem amba­sa­do­ra Chin w Pol­sce J.E. Xu Jia­na naj­waż­niej­sza była umo­wa o usta­no­wie­niu wszech­stron­ne­go, stra­te­gicz­ne­go part­ner­stwa mię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi, któ­ra two­rzy poli­tycz­ny i gospo­dar­czy kli­mat dla współ­pra­cy. Za istot­ne uznał tak­że pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu fito­sa­ni­tar­ne­go na eks­port jabłek z Pol­ski do Chin oraz poro­zu­mie­nia Exim Ban­ku i ICBCBGK. Rów­nież dla mini­stra Rado­sła­wa Doma­gal­skie­go pod­sta­wo­we zna­cze­nie mają umo­wy pod­pi­sa­ne przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go z ban­ka­mi chiń­ski­mi, two­rzą one bowiem finan­so­we zaple­cze dla przy­szłej współ­pra­cy gospo­dar­czej, szcze­gól­nie w zakre­sie pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych. Mini­ster­stwo Roz­wo­ju w pod­pi­sa­nym memo­ran­dum o współ­pra­cy z NDRC wyod­ręb­ni­ło 13 obsza­rów stra­te­gicz­nych, w tym pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne i infra­struk­tu­ral­ne – np. regu­la­cję rzek lub budo­wą lot­ni­ska cen­tral­ne­go. Jak pod­kre­ślił mini­ster Doma­gal­ski pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne będą reali­zo­wa­ne przy pomo­cy naszych firm.  Udział Pol­ski w Ban­ku AIIB stwa­rza nato­miast moż­li­wo­ści do reali­za­cji  wspól­nych przed­się­wzięć w Pol­sce i za gra­ni­cą przez pol­skie i chiń­skie firmy.

Jak pod­kre­ślił nato­miast Mar­tin Reichel, czło­nek zarzą­du HSBC Pol­ska. Oka­zją dla pol­skich przed­się­bior­ców do eks­pan­sji w Chi­nach są zmia­ny mode­lu roz­wo­ju chiń­skiej gospo­dar­ki, wzrost kla­sy śred­niej i postę­pu­ją­ca urba­ni­za­cja oraz roz­wój zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Poza tym Pol­ska – podob­nie jak Niem­cy 20 lat temu – ma dużo firm rodzin­nych, któ­re są bar­dzo atrak­cyj­ne dla zagra­nicz­nych inwestorów.

W kon­fe­ren­cji wzię­ło udział ponad 70 przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go i chiń­skie­go biz­ne­su, repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospodarki.

Spotkanie z delegacją Międzynarodowych Targów w chińskim Kantonie

28 czerw­ca br. w sie­dzi­bie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su odby­ło się spo­tka­nie z dele­ga­cją Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów w chiń­skim Kan­to­nie. Sze­fem dele­ga­cji był zastęp­ca sekre­ta­rza gene­ral­ne­go Chi­na Import and Export Fair i wice­pre­zes Chi­na Fore­ign Tra­de Cen­ter — pan Ma Chunzhi.
Omó­wi­li­śmy moż­li­wo­ści wspar­cia pol­skich firm, chcą­cych uczest­ni­czyć w tych tar­gach. Obec­nie nego­cju­je­my atrak­cyj­niej­sze warun­ki i udo­god­nie­nia dla człon­ków naszej Rady.

Spotkanie Jiang Zengwei prezesa wielkiej organizacji CCPiT, wspierającej kontakty międzynarodowe chińskich firm

Nie­ba­wem z PChRB pod­pi­sa­na zosta­nie umo­wa o współ­pra­cy, któ­ra ma w zało­że­niu uła­twiać pol­skim fir­mom kon­tak­ty z part­ne­ra­mi chiń­ski­mi i wej­ście na rynek chiń­ski, a fir­mom chiń­skim pomóc w poszu­ki­wa­niu part­ne­rów do współ­pra­cy w Pol­sce. Na spo­tka­niu omó­wio­ny został pro­jekt umo­wy oraz ter­min jej pod­pi­sa­nia. Wkrót­ce CCPiT otwo­rzy swo­je biu­ro w Warszawie.

Xi Jinping w Polsce

Wizyta prezydenta Chin w Polsce

20 czerw­ca roz­po­czę­ła się ofi­cjal­na wizy­ta pre­zy­den­ta Xi Jin­ping w Pol­sce. Pro­gram obej­mu­je sze­reg spo­tkań, w któ­rych udział bio­rą tak­że przed­sta­wi­cie­le PChRB.


Czy­taj też …

 

Misja zorganizowana przez Bank of China w miejscowości Tangshan (w prowincji Hebei, 140 km od Pekinu)

W misji wzię­li udział człon­ko­wie PChRB oraz przed­sta­wi­cie­le pol­skich firm zapro­szo­nych przez PChRB. Odby­ło się wie­le spo­tkań B2B, na któ­re zosta­li zapro­sze­ni przed­się­bior­cy z pro­win­cji Hebei z tych branż jakie repre­zen­to­wa­ły pol­skie fir­my. Nowe kon­tak­ty bez wąt­pie­nia uła­twią współ­pra­cę w nie­da­le­kiej przyszłości.

Tea & Coffee World Cup 2016 w Krakowie

10 maja 2016 r. wice­pre­zes PChRB Jacek Boczek wziął udział w otwar­ciu tar­gów Tea & Cof­fee World Cup 2016 w Kra­ko­wie z udzia­łem chiń­skich part­ne­rów z pro­win­cji Fujian.

Czy­taj też

Udział w II Światowym Kongresie Klastrów “Cluster World Congress” – spotkaniu gospodarczym o wymiarze międzynarodowym

31 marca – 1 kwietnia 2016 roku, Dąbrowa Górnicza

W jed­nym z pane­li w ramach  Świa­to­we­go Kon­gre­su Kla­strów – Clu­ster World Con­gress,  – „Pol­ska-Chi­ny. Sze­ro­ki Tor dla Jedwab­ne­go Szla­ku wziął udział dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su.  Panel dys­ku­syj­ny  poświę­co­ny był spra­wom budo­wy płasz­czy­zny trans­por­tu mul­ti­mo­dal­ne­go w Pol­sce i otwar­ciu nasze­go kra­ju na Dale­ki Wschód, w któ­rym szcze­gól­ną uwa­gę poświę­co­no współ­pra­cy pol­sko-chiń­skiej w zakre­sie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku i moż­li­wo­ściom budo­wy hubów prze­ła­dun­ko­wych dla tej­że inwe­sty­cji w Polsce.

Czy­taj też

Przewiń do góry