Obóz muzyczny dla młodych chińskich muzyków

W dniach 3–13 sierp­nia odby­ła się III edy­cja Pol­sko-Chiń­skich warsz­ta­tów muzycz­nych. W pięk­nym Pała­cu w Radzie­jo­wi­cach w sierp­niu spo­tka­ła się uta­len­to­wa­na mło­dzież z Peki­nu oraz całej Pol­ski. Pod­czas zajęć, zabaw, roz­mów oraz wspól­ne­go muzy­ko­wa­nia mło­dzież nie tyl­ko pozna­wa­ła tra­dy­cje i kul­tu­rę swo­ich kra­jów, ale mia­ła szan­se zawrzeć przy­jaź­nie na całe życie. Mimo róż­nic kul­tu­ro­wych i języ­ko­wych to co pozwa­la prze­ła­mać barie­ry komu­ni­ka­cyj­ne to uni­wer­sal­ny język muzyki.

Zwień­cze­niem warsz­ta­tów był kon­cert galo­wy w wyko­na­niu dzie­ci i ich wykła­dow­ców. Galę roz­po­czął Polo­nez po któ­rym zabrzmia­ły dźwię­ki muzy­ki Cho­pi­na, Bacha, Beetho­ve­na, Czaj­kow­skie­go oraz innych wspa­nia­łych kom­po­zy­to­rów z całe­go świa­ta. Te warsz­ta­ty to kuź­nia talen­tów dla przy­szłych zwy­cięz­ców mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych począw­szy od naszych rodzi­mych kon­kur­sów z kon­kur­sem im. H. Wie­niaw­skie­go czy W. Luto­sław­skie­go zakoń­czo­ny nie­daw­no w Moskwie kon­kurs im. Pio­tra Czajkowskiego.

Muzycz­ny­mi opie­ku­na­mi warsz­ta­tów byli wybit­ni peda­go­dzy, kon­cer­tu­ją­cy muzy­cy, pro­fe­so­ro­wie Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na i wie­lu innych wyż­szych uczel­ni muzycz­nych oraz szkół śred­nich z Euro­py: prof. Tomasz Strahl, prof. Doro­ta Sro­czyń­ska, prof. Anna Guzow­ska, Anna Ski­biń­ska – Hapo­niuk, Mag­da­le­na Spe­cjał, prof. Joan­na Przy­byl­ska, prof. Wik­tor Gri­bow­ski, Kata­rzy­na Mościc­ka, Fran­ci­szek Jasio­now­ski oraz wie­lo­let­ni soli­ści Teatru Wiel­kie­go i wykła­dow­cy Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Bale­to­wej – Pań­stwo Elż­bie­ta i Łukasz Gruziel.

W warsz­ta­tach udział wzię­ło 60 uczest­ni­ków w tym 10 uczniów ze szkół muzycz­nych z Pol­ski oraz uta­len­to­wa­na mło­dzież ze szko­ły pod­sta­wo­wej Zhong Guan Cun w Peki­nie oraz szko­ły śred­nie przy Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym w Peki­nie. Orkie­stra mło­dzie­żo­wa przy tej szko­le od dwu­dzie­stu lat wspie­ra­na jest przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry ChRL zaj­mu­je pierw­sze miej­sce wśród szkol­nych orkiestr w Chi­nach, czę­sto kon­cer­tu­je poza gra­ni­ca­mi Chin.

Impre­za roz­ra­sta się z roku na rok przy­by­wa uczest­ni­ków, powięk­sza się wybit­na kadra wykła­dow­ców, przy­by­wa też licz­ba inte­gra­cyj­nych zajęć poza­mu­zycz­nych. Impre­za cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w Pol­sce i w Chi­nach. W tym roku współ­or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów, oprócz Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zosta­ła Fun­da­cja Pol­sko Chiń­skiej Wymia­ny Kul­tu­ral­nej Dźwię­ki Sztu­ki, Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej przy Mini­ster­stwie Kul­tu­ry oraz Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

Pro­gram tego­rocz­nych warsz­ta­tów obej­mo­wał oprócz lek­cji indy­wi­du­al­nych, pra­cę z towa­rzy­sze­niem for­te­pia­nu, orkie­strę mię­dzy­na­ro­do­wą, zespo­ły kame­ral­ne, zaję­cia tanecz­ne, zaję­cia inte­gra­cyj­ne w języ­ku angiel­skim i wień­czą­cy całą impre­zę kon­cert galowy.

Przewiń do góry