Delegacja przedstawicieli chińskich mediów w Polsce

We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka na zapro­sze­nie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przed­sta­wi­cie­le mediów z chiń­skich pro­win­cji Jian­gxi, Qin­ghai, Guan­gxi, Fujian i Heilon­gjiang mie­li oka­zję odwie­dzić sie­dzi­by Wir­tu­al­nej Pol­ski oraz Tele­wi­zji Pol­skiej. Goście przyj­rze­li się, jak w Pol­sce roz­wi­ja się tele­wi­zja inter­ne­to­wa oraz jak pro­wa­dzo­na jest nad Wisłą pro­duk­cja tele­wi­zyj­na, wyra­zi­li też chęć nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy z pol­ski­mi partnerami.

Cie­szy­my się, że chiń­skie media są zain­te­re­so­wa­ne Pol­ską. Oso­bi­ste doświad­cze­nie wizy­ty w Pol­sce zwięk­sza świa­do­mość na jej temat, a to ma szan­sę prze­ło­żyć się na więk­szą licz­bę i wyż­szą jakość publi­ko­wa­nych mate­ria­łów doty­czą­cych nasze­go kra­ju, a to z kolei sprzy­ja roz­wo­jo­wi współ­pra­cy gospodarczej."

Przewiń do góry