Współpraca na rynku kapitałowym: platforma V‑Next

Oprócz bycia fabry­ką świa­ta oraz poten­cjal­nym gigan­tycz­nym ryn­kiem zby­tu dla euro­pej­skich towa­rów, Chi­ny to tak­że źró­dło olbrzy­mie­go kapi­ta­łu oraz roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój przedsiębiorczości.

Współ­pra­cy na ryn­ku kapi­ta­ło­wym poświę­co­ne zosta­ło semi­na­rium „Chi­na-Poland Capi­tal Mar­ket Coope­ra­tion and Match­ma­king Event”, któ­re odby­ło się w ramach euro­pej­skie­go road­show plat­for­my V‑Next w war­szaw­skim hote­lu Inter­con­ti­nen­tal 12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Orga­ni­za­to­ra­mi była plat­for­ma usług finan­so­wych V‑Next, zarzą­dza­na przez nale­żą­cą do gieł­dy w Shen­zhen fir­mą Shen­zhen Secu­ri­ties Infor­ma­tion oraz dzia­ła­ją­cy na pol­skim ryn­ku chiń­ski bank Haitong. Na całym świe­cie tysią­ce przed­się­biorstw sko­rzy­sta­ło już z usług, do któ­rych dostęp daje plat­for­ma V‑Next, któ­ra pozwa­la nawią­zać kon­takt mię­dzy inwe­sto­ra­mi, inku­ba­to­ra­mi, akce­le­ra­to­ra­mi, insty­tu­cja­mi finan­so­wy­mi i gieł­da­mi papie­rów war­to­ścio­wych a chcą­cy­mi roz­wi­jać się glo­bal­nie przedsiębiorcami.

Semi­na­rium otwo­rzył wice­pre­zes gieł­dy w Shen­zhen (Shen­zhen Stock Exchan­ge) pan PENG Ming, następ­nie dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy war­szaw­skie­go oddzia­łu ban­ku Haitong pan Łukasz Pie­ka­ła wpro­wa­dził słu­cha­czy w śro­do­wi­sko inwe­sty­cyj­ne w Pol­sce, zaś dyrek­tor dzia­łu Fin­tech plat­for­my V‑Next pan YU Qidong zapre­zen­to­wał czym jest plat­for­ma i jakie korzy­ści daje korzy­sta­ją­cym z jej usług przed­się­bior­com. Oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia się mia­ły tak­że pol­skie fir­my głów­nie z bran­ży nowych tech­no­lo­gii: Woolet, Swim­mo, Room­Sa­ge, Legi­mi, Mone­tHe­ro oraz Smart Faktor.

Wię­cej o plat­for­mie V‑Next moż­na dowie­dzieć się z jej stro­ny inter­ne­to­wej: www.v‑next.cn.

Przewiń do góry