Przepisy i regulacje prawne w handlu polsko-chińskim – seminaria i dyskusje B2B

JINGSH POLAND zapra­sza ser­decz­nie na dwu­dnio­wą kon­fe­ren­cję nt. „Prze­pi­sy i regu­la­cje praw­ne w han­dlu pol­sko-chiń­skim – semi­na­ria i dys­ku­sje B2B”.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniu 23–24 paź­dzier­ni­ka br. od godz. 9:00 do 17:00 w sie­dzi­bie głów­nej JINGSH w Peki­nie.

Będzie to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z aspek­ta­mi praw­ny­mi oraz prze­pi­sach o któ­rych nale­ży pamię­tać chcąc roz­po­cząć dzia­łal­ność w Chinach.

W wyda­rze­niu będą uczest­ni­czyć tak­że fir­my chiń­skie z bran­ży spo­żyw­czej, tech­no­lo­gicz­nej, ener­ge­tycz­nej, infra­struk­tu­ral­nej i e‑commerce, dla­te­go będzie to rów­nież oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów z poten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi. By zwięk­szyć efek­tyw­ność spo­tkań B2B po otrzy­ma­niu od Pań­stwa zgło­sze­nia JINGSH doko­na dokład­nej wery­fi­ka­cji by dodat­ko­wo zapro­sić te chiń­skie fir­my, któ­re odpo­wia­da­ją Pań­stwa działalności.

Ponad­to, wszyst­kie fir­my z Pol­ski będą mia­ły moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swo­ich dzia­łań na forum konferencji.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu do dnia 31 sierp­nia 2017 na adres mailo­wy zhang.mo@jingshpoland.pl lub konferencja@jingshpoland.pl tele­fo­nicz­nie 607 137 616.

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny. W przy­pad­ku chę­ci rezer­wa­cji noc­le­gu przez JINGSH POLAND pro­si­my o infor­ma­cję przy zgło­sze­niu w mailu.

Pobierz Agenda.pdf

Przewiń do góry